Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Informácia o spokojnosti/nespokojnosti seniorov s dodávanou stravou

Informácia

o spokojnosti/nespokojnosti seniorov s dodávanou stravou


 

Požiadavka na odber/donášku stravy je často primárnym ukazovateľom miery sebestačnosti, resp. prechodnej/trvalej sociálnej odkázanosti seniorov. Prechodnou formou rozumieme najmä sociálnu odkázanosť vyplývajúcu z náhlej straty mobility, viď postoperačné stavy pohybového aparátu. Kvalita stravy tak vo významnej miere ovplyvňuje priebeh liečby, rekonvalescencie a návratu seniorov k aktívnemu spôsobu života.

AKÁ STRAVA JE DODÁVANÁ (ZDRAVOTNE HANDIKAPOVANÝM) OBČANOM V PODMIENKACH MÚ?

Vychádzame z hodnotenia relatívne najzraniteľnejšej skupiny osamelo žijúcich občanov prostredníctvom Linky Senior od 01. 09. 2016 do 31. 10. 2017.

Už v správe o činnosti za mesiac 092016 som uvádzala konkrétne výhrady občanov ku kvalite stravy (cit. strava bez možnosti výberu, nezohľadňujúca dietologické požiadavky, najmä presolené jedlá). Pretrvávajúce problémy ma viedli k odporúčaniu zmeny dodávateľa formou verejného obstarávania (102016); do výberového konania zapojiť reštauračné zariadenie Zdravíčko z miestnej časti BA N.M.III.!

Od januára 2017 sa novým dodávateľom stravy stala firma Gutty z Gajár – ponúkajúca výber z dvoch jedál, z toho malo byť 1 jedlo šetriace. Už v správe za mesiac 022017 som na základe negatívnej spätnej väzby od pravidelných odberateľov bola nútená konštatovať, že kvalita dovážanej stravy sa nezlepšila, dokonca v 032017 nespokojnosť s dovážanou stravou prevýšila nespokojnosť s predchádzajúcim dodávateľom! Už od ďalšieho mesiaca som preto iniciovala opäť zmenu dodávateľa. V správe za mesiac 082017 som bola nútená poukázať na protichodné hodnotenie kvality stravy prostredníctvom linky a hodnotením Sociálnej komisie (viď článok v Hlase Nového Mesta č.9/2017), čo zrejme súviselo s preferovaním nekonfliktného postoja na verejnosti vs. zabezpečením väčšej anonymity, objektivity prostredníctvom Linky Senior. Z konkrétnych výhrad seniorov uvádzam cit. najlacnejšie ingrediencie, lacné polievky, nekvalitné mäso, stereotypný jedálny lístok, nutnosť viacnásobného ohrievania stravy, od svedka konkrétnej manipulácie s jedlom:"mäsové rezne boli v lete(!) dopravované do denného centra v igelitovom vreci!" ap., čo je oi. v protiklade s deklarovaným zámerom pripravovať stravu zo sezónnych surovín).

Sociálne služby pre dôchodcov, vr. zabezpečenia stravy poskytuje MÚ v súlade s ustanovením zákona č. 448/2008. Zabezpečenie služby negarantuje automaticky jej kvalitu. V tomto smere plní a do budúcnosti môže naďalej plniť nezastupiteľnú funkciu Linka Senior, zabezpečujúca väčšiu anonymitu občanov, a tým väčšiu objektivitu pri zisťovaní spokojnosti/nespokojnosti občanov so sociálnymi službami vo všeobecnosti.

V záujme skvalitnenia stravy pre seniorov predkladáme na žiadosť p. poslankyne Ing. Kataríny Šebejovej, PhD., vedúcej Sociálnej komisie, požiadavku na zmenu doterajšieho dodávateľa stravy vo verejnom obstarávaní.


 

Bratislava, 30. 10. 2017

Vypracovala: PhDr. M. Panáková


 

co Ing. Katarína Šebejová, PhD., poslankyňa

predsedníčka Sociálnej komisie

 


 


 


 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!