Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Iniciatíva Trnavčanov nesklamala, Participatívne komunity priniesli množstvo nápadov

Po minulotýždňovom verejnom stretnutí občanov k Participatívnemu rozpočtu pre Trnavu na rok 2016 sa ďalšie práce preniesli na menšie celky, tzv. Participatívne komunity. Prvá z nich, PK DETI A RODINA, sa zišla v utorok 1. marca o 17:00 hod. v budove bývalého Tatraskla. Stretnutie viedol Peter Nedoroščík z OZ Utopia, ktoré trnavskej samospráve pomáha projekt participácie občanov rozbehnúť.

V PK DETI A RODINA sa stretlo rozmanité spektrum ľudí. Od tých, ktorých pritiahla zvedavosť, cez pedagogických pracovníkov či dobrovoľníkov venujúcich sa deťom zo znevýhodneného prostredia až po rodičov, ktorých deti trpia rôznymi zdravotnými obmedzeniami a potrebujú pomocnú ruku zo strany samosprávy či komunity.

Prvým návrhom, ktorý medzi prítomnými získal veľkú podporu, bolo vytvorenie konzultačného centra, ktoré by poskytovalo poradenstvo, podporu i priestor na stretávanie, prednášky či iné podujatia práve pre rodiny, ktorých členov trápia zdravotné problémy ako diabetes či celiakia. Život ľudí s týmito diagnózami nie je jednoduchý, o to viac, ak ide o deti. Aj vďaka silnej osobnej angažovanosti občanov, ktorí tento podnet navrhli, sa táto téma bude určite preberať aj na ďalšom stretnutí PK.

Nadšenie vyvolal tiež nápad organizovať v Trnave „putovný festival", ktorého cieľom by bolo zábavnou formou šíriť osvetu ohľadne stravovania a celkovo zdravého životného štýlu. Na tomto podujatí by deti našli rôzne hry a outdoorové aktivity a ich rodičia informácie a poradenstvo. Festival by putoval medzi jednotlivými mestskými časťami či sídliskami.

Častou sťažnosťou zo strany rodičov s malými deťmi býva nedostatok vhodných miest, kde sa dá s deťmi tráviť čas vonku. Výnimkou nebolo ani toto stretnutie. Ďalší občiansky podnet teda smeroval k vytvoreniu nových parčíkov a trávnatých plôch, kde by bolo možné spraviť si napríklad rodinný piknik a stráviť príjemný deň oddychom či športovými aktivitami.

Popri menších deťoch sa nezabudlo ani na mládež. Pre stredoškolákov by na sídlisku Družba mohlo byť zriadené centrum, kde by sa im venovali študenti VŠ napríklad v rámci praxe.

Návrhom, ktorý odznel už na verejnom stretnutí, bola komunitná inklúzia, čiže pomoc deťom z menej podnetného prostredia zo strany dobrovoľníckych rodín.

V mnohých prípadoch sme narazili na problém nedostatočnej informovanosti. Členovia PK žiadali vytvorenie niečoho, čo už v našom meste existuje, pretože o tom nevedeli (napr. možnosť poradiť sa v sociálnych či právnych otázkach, pričom nedávno vyšla brožúra Sprievodca sociálnymi službami v meste Trnava). Na jednej strane je to odkaz pre samosprávu, aby prehodnotila spôsob komunikovania noviniek a oznámení, na druhej výzva pre občanov, aby boli sami aktívnejší vo vyhľadávaní informácií.

Hoci podnetov a tém na rozhovor by bolo neúrekom, o 18:30 hod. prišiel čas prenechať miesto Participatívnej komunite VEREJNÝ PRIESTOR.

Aj tu sa zišli občania, ktorí sú ochotní hľadať nové cesty a spôsoby, ako zlepšiť život v našom meste. Mnohí z nich uvítali myšlienku separácie bioodpadu na sídliskách. Aj v tejto skupine bol dopyt po nových detských ihriskách, a objavila sa tiež myšlienka „otvoreného obchodu", ktorú na verejnom stretnutí navrhla i pracovná skupina Rôzne.

Občania Modranky prejavili záujem o komunitnú záhradu, obyvatelia sídliska Linčianska žiadali revitalizáciu Slovanskej ulice a zaznel i návrh skrášliť naše mesto sochami z tehál či okrasnými kríkmi vyformovanými do rôznych tvarov.

Na stretnutí bol prítomný aj primátor Trnavy Peter Bročka a poslanec mestského zastupiteľstva Matej Lančarič, ktorí promptne reagovali na návrhy občanov a priblížili situáciu z inej strany. Podarilo sa tak vyselektovať podnety, ktoré má zmysel realizovať cez Participatívny rozpočet, a tie, ktoré patria skôr do kompetencií mesta (napr. vytvoriť v Kamennom mlyne chránené územie, doplniť mobiliár parkov či odstrániť čiernu skládku na Štrkoch). Okrem toho sme taktiež zistili, že mnohé z ideí navrhovaných do PR už mesto začalo, alebo plánuje realizovať (napr. revitalizácia Ružového parku a jej prepojenie so záhradou knižnice, komunitná záhrada na Prednádraží či pripravovaný projekt ihriska pre psov).

Samozrejme, že diskutujúci niekoľkokrát narazili na prekážky v realizácii ich nápadov ako napríklad problematická spolupráca s vlastníkmi pozemkov či vandalizmus, ktorý by už realizované diela mohol ohroziť, no ako povedal primátor Bročka: „Sústreďme sa teraz na projekty – neverím, že by sme na konci boli smutní."

V tejto fáze sa totiž ešte stále zbierajú nápady a bola by škoda zavrhnúť niečo iba zo strachu, že sa to aj tak nepodarí. Čas a tvorivá energia účastníkov ukážu, ktoré projekty sú životaschopné. Práve o tom je Participatívny rozpočet – dáva občanom do rúk moc, aby mohli rozhodovať o tom, čo chcú zmeniť, ale aj zodpovednosť, aby svoje nápady dotiahli do konca.

Každá Participatívna komunita sa schádza päťkrát. Prvé tri stretnutia sú otvorené aj pre nových návštevníkov, ktorí sa chcú k procesu PR pridať. Stále majú možnosť predkladať nové návrhy, ktoré bude PK zvažovať a vyberať spomedzi nich tie prioritné. Na štvrtom stretnutí sa budú vybrané podnety spracovávať do podoby ucelených projektov.

Pokiaľ vás niektorý z uvedených návrhov zaujal a radi by ste boli súčasťou tímu, vďaka ktorému tento nápad uzrie svetlo sveta, príďte nabudúce aj vy. O termínoch stretnutí jednotlivých Participatívnych komunít sa dozviete na oficiálnej Facebookovej stránke Participatívny rozpočet pre Trnavu či na stránke projektu pr.trnava.sk.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!