Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

INŠPIRÁCIE Z INÝCH MIEST


ČO SA UŽ NA SLOVENSKU POMOCOU
PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU PODARILO USKUTOČNIŤ?

Prvým, kto na Slovensku zaviedol Participatívny rozpočet, bola bratislavská mestská časť Nové Mesto.
Od roku 2013 realizovali viacero projektov z rôznych oblastí spoločenského života. Participatívny rozpočet momentálne funguje aj v ďalších troch slovenských mestách - v Banskej Bystrici, Leviciach a v Ružomberku.

 

 

 


Prevencia sociálnej izolácie (Bratislava – Nové Mesto 2014)

Cieľom tohto projektu bolo prispieť ku skvalitneniu života osamelých starších ľudí s obmedzenými možnosťami pohybu. Pravidelné telefonické rozhovory s ústretovým človekom seniorom umožňujú povedať, čo ich trápi, akú pomoc potrebujú, alebo sa len tak porozprávať.  Okrem samotného psychologického a sociálneho prínosu má táto i ďalší, nemenej dôležitý výstup - vďaka rozhovorom so seniormi sa realizátori dozvedajú o tom, aké problémy starších ľudí trápia a môžu tak iniciovať ich riešenia u príslušných orgánov. Na projekt nadviazalo jeho pokračovanie v roku 2015.

 

 


Gaudího dielňa (Bratislava – Nové Mesto 2014)

Vďaka iniciatíve občanov a prostriedkom z PR sa industriálna plocha betónového múru v bratislavskej štvrti Mierová kolónia zmenila na komunitné umelecké dielo. Časť plota zazelenili a v dohodnutej časti začali prostredníctvom workshopov tvoriť (ne)tradičnú mozaiku inšpirovanú prácou katalánskeho umelca A. Gaudího v Guellovej kolónii v Barcelone. Počas prác sa pri múre zastavovali aj náhodní okoloidúci a trávili čas rozhovormi s dobrovoľníkmi rôzneho veku . Postupne sa zapájala stále širšia verejnosť, pribúdalo tvorcov a časť plota určená na mozaiku sa stále zväčšovala. V súčasnosti je miesto zmenené, plné nadšencov, s rozrastajúcou sa nádhernou mozaikou. Výsledné dielo odráža spoločné cítenie, zážitky a konanie ľudí, ktorí tu žijú. Projekt pokračoval aj minulý rok. 

 

 


Ako bývať krásnozdravšie (Bratislava – Nové Mesto 2015)

Stavba hlineno-slamenného domčeka začala v novomestskej škole v rámci vyučovania Ako si postaviť dom. Vďaka financovaniu z PR sa ho realizátorom podarilo dokončiť, zariadiť interiér a organizovať v ňom rôzne workshopy, napr. o tvorbe vápenných omietok, inštalácii solárneho panela či piecky na drevo spolu s prednáškou o alternatívnych druhoch energie. Okrem praktických skúseností so stavbou domu i teoretických vedomostí o alternatívnych domoch získali deti mnoho zážitkov, okúsili dobrovoľníctvo a vytvorili spoločné dielo, ktoré prináša úžitok, potešenie aj pozitívny príklad.

 

 


Kolibská olympiáda (Bratislava – Nové Mesto 2015)

Základná škola na Jeséniovej ulici v septembri minulého roka odštartovala prvý ročník Kolibskej olympiády, v ktorej si športovci zmerali sily v netradičných športových disciplínach. Akcia bola otvorená nielen pre žiakov, ich rodiny a zamestnancov školy, ale i pre širokú verejnosť. 
Cieľom projektu bolo podporiť nielen zdravý životný štýl, ale aj pocit spolupatričnosti a princíp fair play.

 

 

 


Verejná požičovňa bicyklov (Ružomberok 2015)

Krytá úschovňa verejných bicyklov pre všetkých obyvateľov mesta i jeho návštevníkov je momentálne vo výstavbe. Autori tejto myšlienky chcú povzbudiť ľudí v tom, aby v najprašnejšom meste na Slovensku využívali environmentálne dopravné prostriedky – bicykle. Tie, ktoré budú na tento účel pripravené, budú mladými ľuďmi recyklované, opravené a znovu spojazdnené. Súčasťou projektu je vypracovanie interaktívnej mapy mesta Ružomberok, ktorá bude zobrazovať rôznorodé kultúrne, architektonické a rekreačno – športové krásy mesta.
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!