Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

KC ZORA Projektová dokumentácia

Názov projektu: Kultúrne a komunitné centrum ZORA

Anotácia – krátky opis projektu
(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)
Projekt multifunkčného Kultúrneho a komunitného centra ZORA (ďalej len KCZ) v bratislavskej Trnávke je výsledkom dlhodobej absencie podobného zariadenia v tejto časti mesta ako aj jej širšom okolí, a taktiež snahou o využitie nepoužívaného mestského objektu pre verejnú kultúrno-vzdelávaciu činnosť a oddych.

Pre tento účel chceme využiť priestory opusteného kina ZORA na Okružnej ulici č. 1, ktoré je uzatvorené od roku 2005, avšak vo veľmi dobrom stave a stále vo vlastníctve mesta Bratislava.
Súčasťou objektu je aj dostatočne veľký oplotený pozemok, ktorý by mohol poslúžiť pre výstavbu detského ihriska a menšieho parku s charakterom meditačnej/zenovej záhrady, ktorá by bola v Bratislave pravdepodobne prvá svojho druhu.

 

Problém
(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)
Projekt sa zameriava na riešenie problému dlhodobej absencie kultúrneho zariadenia v časti Trnávka ako aj jej širšom okolí, a na riešenie nedostatku voľnočasových a pohybových aktivít pre deti a mládež v tejto časti mesta. Na Trnávke sa v súčasnosti nachádza jedno detské ihrisko a žiadna kultúrna alebo vzdelávacia inštitúcia.
Vo významnej miere je citeľný aj deficit spoločenských podujatí, verejných diskusií a akcií utužujúcich komunitné povedomie miestnych obyvateľov a spoločné riešenia lokálnych záležitostí.

Východisková situácia
(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)
Najväčšou devízou pri realizácií projektu je budova a pozemok bývalého kina Zora. Participatívna komunita už začala s kultiváciou okolia, ktoré odhaľuje stále rastúci potenciál objektu a okolitého pozemku.
Komunita má k dispozícii angažovaných mladých ľudí so vzdelaním alebo záujmami v rôznych oboroch, ktoré môžu prispieť významnou mierou k chodu a rastu projektu. Takisto disponuje spoľahlivými kontaktami v oblasti kultúry a vzdelávania, a teší sa záujmu a podpore miestnych obyvateľov, ktorým bol doteraz projekt predstavený.

Predkladateľ projektu a realizátori
(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)
Autor a predkladateľ projektu: Andrej Gašpar
Realizátori a koordinátori: Andrej Gašpar, Peter Mihálka
Konkrétne obsadenie pri aktivitách ešte nie je známe, nakoľko ide o rozsiahly projekt, ktorého programová náplň bude závisieť od finančných možností, ktoré priamo podmieňujú rozsah rekonštrukcie/prispôsobenia priestorov.
Koordinátori projektu sú schopní a ochotní osobne sa podieľať na rekonštrukcii a menších stavebných úpravách, takisto  aj viesť centrum, čo sa týka jednotlivých aktivít alebo celkovej programovej štruktúry.
Autor a predkladateľ projektu Andrej Gašpar študoval nemecký jazyk a históriu na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, žil istý čas v USA a je držiteľom certifikátov úrovne C1 v anglickom jazyku (Cambridge) a C1 v nemeckom jazyku (štátna jazyková skúška na Štátnej jazykovej škole v Bratislave), čo by chcel využiť pri výučbe jazykov v KCZ. Dlhé roky pôsobí v hudobnej brandži nielen ako hudobník, ale aj ako manažér a organizátor hudobných podujatí a turné s celoeurópskou pôsobnosťou, vďaka čomu niekoľkokrát precestoval celú Európu a nadobudol významné skúsenosti a kontakty.
Koordinátor projektu Peter Mihálka je jeho dlhoročným spolupracovníkom a tourmanagerom. Počas rokov spolupráce s A. Gašparom ako aj v zamestnaní, kde niekoľko rokov pôsobí ako riadiaci nakladania lietadiel na letisku M.R. Štefánika, získal mnoho poznatkov v oblasti organizácie a manažmentu. Disponuje mnohými kontaktami v rôznych odvetviach kultúry, o.i. v divadelnej sfére a alternatívnej kultúre. Je aktívnym športovcom so zameraním na freeride cyklistiku a projekt by rád obohatil o spoluprácu s bratislavskou Cyklokoalíciou a organizáciou kultúrnych podujatí.

Cieľ

(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)
Cieľom projektu je kultúrna, osvetová a výchovno-vzdelávacia činnosť, ako aj utužovanie komunitnej spolupatričnosti a dobrých vzťahov miestnych obyvateľov prostredníctvom rôznych stretnutí a spoločenských podujatí, so zameraním na všetky vekové kategórie.

Cieľová skupina
(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

Cieľová skupina občanov nie je vymedzená. Výsledky projektu sú prístupné všetkým vekovým kategóriam od najmenších po seniorov. Takisto aktivity v objekte a na jeho pozemku nemajú vekové ohraničenie. Park/meditačnú záhradu môžu využívať všetci bez rozdielu veku, takisto ihrisko, ktoré chceme vystavať so zámerom ako hier pre deti, tak aj s cieľom fitness funkcie, možu využívať od detí cez adolescentov, až po dospelých ľudí všetci. jazykové a hudobné krúžky bude umožnené navštevovať každému na základe jeho úrovne v danom subjekte, nie na základe veku, s výnimkou kurzov pre najmenších.

Pokračovanie projektu
(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Projekt by mal začať využívaním areálu (park/meditačná záhrada + detské ihrisko, lezecká stena), pokračovať aktivitami ako výučba jazykov, hudby. Premietania, diskusie, prednášky by sa mali uskutočniť v kinosále. Dlhodobo by sme projekt chceli nasmerovať do plného využitia ponúkaných kapacít a zvyšovať úroveň služieb, časom vybudovať čajovňu/kaviareň a dostať projekt na úroveň sebestačnosti.

Aktivity

(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie.
Ako koordinátori projektu sme vďaka skúsenostiam a širokej sieti kontaktov v oblasti kultúry a vzdelávania ako i športu schopní poskytnúť KCZ zaujímavú, rôznorodú a bohatú programovú výplň vedenú kvalifikovanými ľuďmi, zabezpečiť plné využitie ponúkaných kapacít a dostatočne spropagovať činnosť KCZ, rovnako ako sa aj postarať o bezproblémový chod celého zariadenia.
Vzdelávanie
Pre oblasť vzdelávania sme pripravení:
zabezpečiť kvalifikovaných lektorov pre výuku cudzích jazykov
zabezpečiť učiteľov hudby
poskytnúť priestory na prenájom pre školy, spolky, kluby s cieľom prednášok, premietania, besied a pod.
organizovať vlastné prednášky, premietania, diskusie

Kultúra

Pre oblasť kultúry sme schopní:

zorganizovať, technicky podporiť a spropagovať koncerty širokej škály žánrov
vďaka kontaktom z divadelného prostredia zorganizovať predstavenia rôznych hier ako aj divadelného krúžku pre deti a mladistvých
využiť pôvodnú kinosálu pre premietanie filmov, dokumentov a pod.
poskytnúť priestory na prenájom pre rôzne menšie výstavy, vernisáže
akusticky vyriešiť a poskytnút priestory na skúšanie pre hudobné skupiny

Šport a oddych

v spolupráci s bratislavskou „Cyklokoalíciou" organizovanie workshopov, výletov
organizácia denných detských táborov so zameraním na výuku cudzích jazykov, v spolupráci so seniormi intergeneračných voľnočasových aktivít
detská gymnastika pre najmenších (škôlky)
v areáli vybudovanie detského ihriska a lezeckej steny
meditačná/zenová záhrada
čajovňa/kaviareň na báze dobrovoľných príspevkov
susedské stretnutia v areáli, grilovačky a pod.

 

Rozpočet
(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Kultiváciu pozemku, zriadenie parku (meditačnej/zenovej záhrady) ako aj menšie stavebné a povrchové úpravy (náter, omietky), sú koordinátori  projektu schopní vykonať samostatne.  Najdôležitejší, ale aj bohužiaľ momentálne neodhadnuteľný bod, sú elektrické rozvody, voda a plyn, nakoľko sú v danom objekte odhlásené. Podľa správcu by však tieto mali byť v poriadku. Rekonštrukcia sociálnych zariadení, nové okná a dvere tak budú prvá a najdôležitejšia investícia.

výmena okien za plastové: cca.  1600 EUR
výmena dverí: cca. 3000 EUR
rekonštrukcia sociálnych zariadení: cca. 1500 EUR

Vonkajšie a vnútorné úpravy ako farbenie, omietky: cca. 600 EUR
V začiatkoch spustenia projektu bude najväčšou devízou areál (detské ihrisko, lezecká stena, park/zenová záhrada). Park/detské ihrisko nie sú podľa aktuálnych cenníkov veľké položky (cca. do 1500 EUR), avšak lezecká stena a jej cena okolo 10 000 EUR vyhlasujú pravdepodobne potrebu ďalšieho/ích partnera/ov (Red Bull, Nadácia Orange), ktorého/ých sme schopní osloviť.

Vnútorné stavebné úpravy ako búranie/výstavba priečok pre vybudovanie priestorov potrebných na výučbu (materiál, práca, úpravy): cca 1200 EUR

Zvuková izolácia: 700 EUR

Prípadné opravy strechy (zistené mierne poškodenie): cca. 250 EUR.
Vnútorné zariadenie (stoličky/stoly do učební a i., nábytok, príp. pracovný počítač pre  organizáciu práce): stolicky s pultikom na pisanie 10 ks, cca 60eur/ks, tabula magneticka na fixky 2ks, cca 100 eur/ks, ucitelsky stol 1ks, cca 110eur/ks + iný nábytok: cca. 1500 EUR

A.G. : 3000 EUR*
P.M. : 1500 EUR*
+iné výdavky (úprava parku, pomôcky): cca500 EUR
*Odmena pre koordinátorov projektu od júla do decembra 2012 za projektový/programový menežment, vykonané práce pri rekonštrukcii, vedenie niektorých krúžkov, správu, propagáciu a reprezentáciu projektu.

Náklady na prevádzku budovy: 4000 EUR / júl - december

Celkový odhad nákladov (bez lezeckej steny): 18.850 EUR

 

Priemerne (1 Hlas)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!