Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Klenot ze „zlatých šedesátých“

Bohumír Molnár (20.8.1950 - 11.3.2015)

Když jsem viděl Bohouše Molnára poprvé, byl jsem překvapen. S delšími vlasy „na havla" a v běžném, neformálním oblečení vypadal jako postarší „mánička" z konce 60. let. Překvapení narostlo s tím, když jsem se dozvěděl, že je právníkem. Vůbec nevypadal právnicky. Nebyl nažehlený jako Radek Pokorný, výzoru agresivního jak Tomáš Sokol, či vykutáleného co Julius Kramarič. A už rozhodně nebyl výřečný jako Oldřich Choděra. Leč vnějšek klame. Bohouš moc nemluvil, ani často, ani dlouze, zato však k věci, hutně a srozumitelně. Jeho řeč byla jasná, nikoli zkroucená jako paragraf, a dokazovala fundovanost, rozhled i nadhled. A nešlo jen o právnické otázky. Byl bystrým pozorovatelem života a společnosti. S pohledem lehce optimistického realisty si uvědomoval, jak nesnadné je dosáhnout mnohdy i drobných cílů, byť jakkoli potřebných, přitažlivých a naplněných pozitivními hodnotami - nedělal si totiž o lidech iluze. Netrpěl však deziluzí, naopak. Stále v něm jakoby plápolal plamínek myšlenek demokratické a humanistické spolupráce a solidarity s nadějí, že se může rozhořet. Proto byl nalevo. Proto byl v Alternativě zdola, aby pomohl konkrétním projektům pro obyčejné občany. Proto se podílel třeba i na distribuci knihy Ilony Švihlíkové „Přelom". Ve středu 11. března odpoledne, když zajišťoval doručení další várky, náhle skonal. Až tehdy jsem se dozvěděl, že byl ročník 1950. Tak proto ta „mánička", ten duch myšlenek let šedesátých, ta naděje, že může být lépe, a vůle se o to přičinit. Klenot ze „zlatých šedesátých".

(kru)

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!