Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Kolibská olympiáda 2015

Autor/ka: Zuzana Salíniová

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

Názov

Kolibská olympiáda 2015

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Propagáciou olympijskej myšlienky chceme v žiakoch a rodičoch, zamestnancoch i verejnosti podporiť nielen zdravý životný štýl, súťaživosť, ale aj pocit spolupatričnosti, a to všetko, samozrejme, v duchu „fair play". Do realizácie projektu „ Kolibská olympiáda" chceme zapojiť nielen žiakov ZŠ s MŠ, zamestnancov a rodičov, ale aj širokú verejnosť, hlavne obyvateľov našej štvrte – Koliby.

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Žiaci našej školy sú rovnako ako iné deti, žijúce vo veľkomeste, ohrození civilizačnými chorobami, nedostatkom pohybu a stratou motivácie k zdravému životnému štýlu pod vplyvom prostredia. Aj naša škola sa snaží podporovať okrem rozvoja intelektuálnych schopností aj rozvoj dôležitých životných zručností, aktívne vytvárame podmienky pre výchovu ku zdraviu a zdravým vzťahom. V areáli školy je už vybudované miniihrisko s umelým trávnikom, hojdačky, kladina, lezecká stena, tyče a lana na šplh, rebriny, hrazda, stolný tenis a letné triedy, ktoré taktiež chceme využiť pri realizácii predmetného projektu. V ďalšom období sa chceme zamerať na postupné dotváranie telocvične v prírode, pričom predmetom tohto projektu je osadenie štyroch fitness cvičebných prvkov. Našim zámerom je v budúcnosti doplniť aj záhradné kolky, doskočisko, z dlažby vytvorenú detskú škôlkú na skákanie...

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Do života školy zapájame celú komunitu prostredníctvom konkrétnych aktivít rodičov a širšieho okolia našich žiakov – posilňujeme formálnu aj neformálnu komunikáciu s nimi prostredníctvom úzkeho kontaktu s učiteľmi a množstva neformálnych aktivít. Tento projekt by nám umožnil zvýšiť potenciál pre stimuláciu aktívnej interakcie medzi žiakmi a učiteľmi a širšou komunitou, ale aj obohatiť ponuku služieb a posilniť vzťah detí ku škole a obohatiť ich vzdelávanie v relevantných oblastiach o intenzívne zážitky.

Škola sa vo svojich aktivitách sústreďuje aj na potreby lokality - sme jedinou základnou školou v lokalite, ktorá je súčasne kultúrnym a športovým stánkom v tejto oblasti. Realizácia predmetného projektu nám vo veľkej miere môže pomôcť vytvoriť akési centrum športu pre pohybové aktivity nielen pre našich žiakov, zamestnancov a rodičov, ale aj pre občanov spádovej oblasti Koliba v Bratislave.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ projektu: Ing. Zuzana Salíniová, riaditeľka ZŠ s MŠ

Projektoví koordinátori: Ing. Zuzana Salíniová, riaditeľka ZŠ s MŠ

Mgr. Katarína Nehanská, zást. pre 1. stupeň ZŠ

PaedDr. Eva Fiamčíková, zást. pre 2. stupeň ZŠ

Mgr. Peter Urban – učiteľ telesnej výchovy

Ostatné personálne obsadenie: zamestnanci ZŠ s MŠ, majú skúsenosti s vedením detského támu, s mnohoročnou komunikáciou s rodičmi....

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Projekt budeme realizovať formou dvoch projektových dní, do ktorých sa zapoja všetky cieľové skupiny. Za procesné riadenie a organizačné zabezpečenie projektu ponesú zodpovednosť koordinátori projektu.

Medializácia projektu: komplexnú informáciu o projekte a získanej podpore z  dotácie zverejníme na domovskej web stránke školy www.zsjeseniovaba.edu.sk.,vydáme tlačovú správu, ktorú poskytneme agentúram TASR a SITA, Hlasu NM, zverejníme v učiteľských novinách, prizveme Bratislavskú televíziu. Zároveň správu doplnenú fotografickou prílohou zašleme dôležitým partnerom školy vrátane zriaďovateľa, ktorých účasť na slávnostnom otvorení olympiády očakávame.

Fáza projektu Termín ukončenia realizácie

Inštalácia komponentov 14.04.2015

Slávnosť pri príležitosti otvorenia 16.04.2015

Kolibská olympiáda 16.,17.04.2015

Vyhodnotenie olympiády 17.04.2015

 

Očakávané výsledky projektu

Obsahom „Kolibskej olympiády" budú netradičné disciplíny, v ktorých sa premietne nielen telesná zdatnosť, súťaživosť, ale aj kultúrne a umelecké vyžitie a zmysel pre fair play. Na slávnostnom ukončení olympiády získa každý účastník medailu so symbolom našej školy a logom našej MČ Bratislava Nové Mesto, víťazi získajú vecné ceny.

Celá realizácia projektu „Kolibská olympiáda" sa bude niesť v znamení motta:

Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa„

„Kolibskú olympiádu" zdokumentujeme prostredníctvom fotografií, videofilmu a bulletinu, dostupnému nielen v našej štvrti, ale celej mestskej časti.

 

Konkrétne aktivity „ Kolibskej olympiády":

16.04.2015

 1. Maminy versus dcéry - súťaž v skákaní škôlky

 2. Otcovia a synovia – využijú sa novoosadené fitnessprvky, určitý počet cvičení na jednotlivých prvkov absolvuje otecko so synom, ktorí tvoria tím, víťazí najrýchlejší tím

 3. Babičky versus vnúčatá – družstvo babičiek bude dávať hádanky družstvu vnúčat a opačne, víťazí družstvo, ktoré uhádlo viac hádaniek.

 4. Dedkovia a vnúčatá – súťaž na kolobežkách

 5. Súťaž rodín – trojboj -, trojčlenné družstvá budú súťažiť v disciplinách:

- rýchlosť a obratnosť na preliezke

- šplh na žrdi

- beh po kladine s vajíčkom v lyžičke

 1. Stolnotenisový turnaj v jednotlivých kategóriách:

Mladší žiaci

Starší žiaci

Dospeláci do 50 rokov

Dospeláci do 100 rokov

Zmiešaná kategória

17.04.2015

Disciplíny budú pripravené tak, aby súťažilo dieťa a rodič, resp. dospelý ako súťažná dvojica:

 1. Beh so zaviazanými nohami ( z dvojice má každý jednu nohu voľnú ) - miniihrisko

 2. Prechod cez nebezpečné územie so zaviazanými očami ( jeden má zaviazané oči, druhý ho naviguje)- kladiny,

 3. Chytanie lopty do vedra ( dieťa hádže loptu, rodič, resp. dospelý ju musí zachytiť do vedra)- miniihrisko

 4. Postaviť vežu z 3 molitanových skladačiek ( uložených vo vzdialenosti 1 m tak, aby sa spolu držali jednou rukou a druhú používali na spoločné uchytenie kocky- letná trieda

 5. Za pomoci rodiča, resp. dospelého dočiahnuť jablko, ktoré visí na vrchole cvičnej horolezeckej steny

 6. Cesta odvahy – preliezky

 7. Štyri ročné obdobia – súťaž s využitím novoosadených štyroch fitness prvkov, pričom každý z nich bude predstavovať jedno ročné obdobie (dotvorené dekoráciami vyrobenými v rámci ŠKD)

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Rozvoj športovej činnosti považujeme za veľmi dôležitú súčasť podpory zdravia nielen našich žiakov a zamestnancov školy, ale aj za súčasť jej otvárania sa smerom k verejnosti.

Propagáciou olympijskej myšlienky chceme v žiakoch a rodičoch, zamestnancoch i verejnosti podporiť nielen zdravý životný štýl, súťaživosť, ale aj pocit spolupatričnosti, a to všetko, samozrejme, v duchu „fair play".

Cieľom nášho projektu je aj vytvorenie centra športu a organizácia pravidelných pohybových aktivít nielen pre našich žiakov, zamestnancov a rodičov, ale aj pre občanov spádovej oblasti Koliba v Bratislave.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Do realizácie projektu „ Kolibská olympiáda" chceme zapojiť nielen žiakov ZŠ s MŠ, zamestnancov a rodičov, ale aj širokú verejnosť, hlavne obyvateľov našej štvrte – Koliby:

a) deti do 6 rokov

b) deti od 6 do 15 rokov

c) pedagógovia a ostatní zamestnanci školy

d) rodičia, starí rodičia

e) široká verejnosť
 

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Kolibskú olympiádu plánujeme realizovať každoročne, doplnením materiálnej základne telocvične v prírode sa zlepší kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu, ako aj záujmovej činnosti a v neposlednom rade bude slúžiť aj ostatným Kolibčanom.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 • fitness prvky 2.457,--eur

1x TQ604B stroj na posilňovanie brucha a dolných končatín

2x TQ616B chodec

1x TQ619 veslovanie

 • osadenie prvkov 1.522,37eur

 • vedľajšie režijné a pracovné náklady dodávateľa mobiliáru 892,80eur

 • doprava 678,--eur

 • Zabezpečenie slávnostného zahájenia – drobný materiál 40,--eur

 • Zabezpečenie súťaží 40,--eur

 • Ceny pre víťazov 250,--eur

 

CELKOM: 5.880,17eur

 

Priemerne (2 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!