Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Kompostovanie II

Názov projektu: Kompostovanie II

Projektová dokumentácia

1. Anotácia – krátky opis projektu: (V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)

Kompostovanie II nadväzuje na aktivity projektu z roku 2012. Okrem podpory individuálnych vermikompostovísk, rozvoja existujúcich a podpore výstavby nových komunitných, budeme mapovať možnosti nakladania s biologickým odpadom mestských častí. Individuálne kompostovanie podporíme informačnou kampaňou a školením. Využijeme na to ukážkové vermikompostovisko v priestoroch Komunitného centra Generácií ako aj letáky a brožúry, ktoré si budú môcť záujemcovia pozrieť a zapožičať. Komunitné kompostoviská budú slúžiť všetkým záujemcom o kompostovanie vo vybraných lokalitách. Tie sa budú vyberať podľa počtu záujemcov, participácie - zapojenia občanov ako kompostmajstrov / kompostmajsteriek alebo triediacich ľudí a vybavenosti i dostupnosti miesta. O osvetu sa postarajú kompostmajstri / kompostmajsterky z radov aktívnych občanov. Modelové kompostoviská poslúžia na zbieranie skúseností a inšpiráciu pre ďalších záujemcov o komunitné i individuálne kompostovanie v Bratislave. Pri výstavbe kompostovísk sa zameriame na ich výchovný charakter, využitie starých dosiek a paliet a všeobecné zladenie s prostredím. Na úrovni mestských častí otvoríme diskusiu s kompetentnými úradníkmi o riešeniach pre efektívnejšie nakladanie s biologickým odpadom.

2. Problém (Opíšte  problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality  samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o ohrozenie  alebo nedostupnosť danej služby.)

Prakticky neexistuje systémové riešenie triedenia a zhodnotenia biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) pre domácnosti a firmy v Bratislave. Bratislava zabezpečuje prostredníctvom spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov, ktoré je možné triediť na plasty (žlté zberné nádoby), papier (modré), sklo (zelené) a netriedený (čierne). Iné formy odpady, napríklad elektroodpad, je možné odovzdať v zberných dvoroch. Spaľovanie biologického odpadu domácností spolu s netriedeným odpadom považujeme za neefektívne a zbytočne zaťažujúce životné prostredie.

Brožúra Domáce a komunitné kompostovanie od OZ Priatelia Zeme – SPZ uvádza:

„Len priamo z domácností vyprodukuje každý obyvateľ v priemere 225 – 240 kg odpadu ročne. Ten končí vo väčšine prípadov na skládkach alebo v spaľovniach.

Cieľom kompostovania je premeniť organický odpad pomocou prirodzeného rozkladu do formy, ktorá je silne redukovaná, ako do objemu tak do hmotnosti, je neškodná, hygienicky a esteticky nezávadná. Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí 30 - 45 % z celkového množstva odpadu. Konečný produkt, kompost, môže byť použitý pri pestovaní rastlín ako organo – minerálne hnojivo."

Triedením BRKO a kompostovaním sa mestu znížia náklady na odvoz a likvidáciu odpadov.

Občania zasa získajú kvalitné hnojivo.

3. Východisková situácia (Opíšte  na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp.  aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)

Projekt nadväzuje na aktivity z roku 2012 s tým, že bude možné využiť letáky, brožúry, kompostoviská ako aj know - how realizátorov pre kvalitnejšiu a dlhodobejšiu osvetu.Odvoz a likvidácia odpadu a.s. by mohla zvážať BRKO a centrálne ho spracovávať. Na to je ale potrebné pridať ďalšie nádoby do domácností ako aj na miesta zberu odpadu. Navyše by bolo potrebné zabezpečiť dodatočné kapacity pre odvoz odpadu a jeho spracovanie.

Na úrovni domácností sa výhodnejšie javí inšpirovať a podporovať ľudí v individuálnom a komunitnom kompostovaní. Získame tým okrem zapojenia občanov, zníženia množstva netriedeného odpadu aj úspory nákladov na prepravu BRKO a z toho vyplývajúce emisie CO2 a iných plynov prispievajúcich ku klimatickým zmenám.

4. Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte  konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti,  know – how jednotlivých participantov, určte projektových  koordinátorov)

Ing. Juraj Melichár – koordinátor projektu; koordinoval projekt v Kompostovanie v roku 2012; exprezident oikos Bratislava – občianskeho združenia, ktoré sa  podieľalo na zavádzaní separovaného zberu odpadu na Ekonomickej univerzite v Bratislave; zakladateľ a blogger portálu udrzatelne.sk;  praktické skúsenosti s internetovým marketingom (textová i bannerová reklama, webstránky a sociálne siete).

Bc. Magdaléna Grambličková – konzultantka;  výkonná riaditeľka OZ Priatelia Zeme – CEPA, ktoré realizovalo kompostovacie projekty v regióne Poľana.

Branislav Moňok – školiteľ a konzultant; autor množstva publikácií o kompostovaní; koordinátor a konzultant projektov kompostovania po obciach a mestách na Slovensku, projektový manažér OZ Priatelia Zeme – SPZ

Ďalší dobrovoľníci z komunity so záujmom podieľať sa na koordinácii projektu aj počas roku 2013.

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Dlhodobý cieľ – zníženie množstva netriedeného odpadu v Bratislave o 20 %

Strednodobé ciele (dosiahnuteľný týmto projektom)

    Získať minimálne dvoch aktívnych ľudí so záujmom o koordináciu, resp. aktívnu participáciu na projekte v tomto i ďalších rokoch,

    umožniť 50 občanom triediť a zhodnotiť BRKO na území Bratislavy,

    vytvorenie desiatich komunitných kompostovísk,

    informovať minimálne 15 záujemcov o možnostiach znižovania množstva netriedeného odpadu a zhodnotenia BRKO.

6. Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)

Výsledky projektu budú môcť využívať všetci návštevníci Komunitného Centra Generácií a užívatelia komunitných kompostovísk.

Informačné a osvetové aktivity projektu budú určené pre obyvateľov Bratislavy, prioritne so záujmom o triedenie odpadu, komunitné kompostovanie a záhradkárstvo.

Ďalšou cieľovou skupinou budú pracovníci oddelení životného prostredia jednotlivých mestských častí, s ktorými budeme v prípade záujmu konzultovať súčasný stav a možnosti nakladania s biologickým odpadom.

7. Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Aj po skončení projektu bude stránka na sociálnej sieti a na www.bratislava.sk obsahovať informácie  vzdelávacieho charakteru o výhodách a možnostiach kompostovania v  Bratislave. Vzdelávacie materiály budú k dispozícii bezplatne na  internete pre širokú verejnosť. Na stránku upozorní reklama na internete, ktorá bude zacielená na Bratislavu a ľudí so záujmom o komunitné záhrady, odpady, triedenie a kompostovanie. Týmto chceme získať a zapojiť aj ďalších záujemcov o kompostovanie v ďalších ročníkoch projektu do aktivít.Brožúry a letáky budú k dispozícii pre ďalších záujemcov o komunitné kompostovanie. Budú si taktiež môcť za zálohu zapožičať náradie potrebné pre vybudovanie komunitného kompostoviska.

Pokračovaním druhého ročníka projektu bude otvorenie diskusie o systémovejších riešeniach spracovania BRKO, resp. kompostovania na individuálnej, komunitnej a úrovni mestskej časti. Napríklad záujemcovia o komunitné kompostovisko by získali podporu mesta pre jeho výstavbu a na oplátku by sa zaviazali robiť osvetu projektu a podieľať sa na zakladaní ďalších kompostovísk.

Zároveň diskusia o systematickom riešení triedenia biologického odpadu vytvára predpoklady pre nájdenie riešení jeho dlhodobého zhodnocovania v budúcnosti.

8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Na základe dotazníkového prieskumu oslovíme minimálne sto ľudí a zistíme záujem o komunitné kompostovanie  a zapojenie jednotlivých občanov do projektu.  Občania získajú letáky a informácie o výhodách a možnostiach kompostovania.  Na základe údajov z dotazníka sa zakúpia alebo vyhotovia komunitné kompostoviská a bude sa udržiavať modelové vermikompostovisko v Komunitnom centre Generácií.

Následne zaškolíme dobrovoľníkov a záujemcov o kompostovanie na akcii, ktorej cieľom bude odprezentovať praktické stránky komunitného kompostovania v Bratislave. Začneme praktickou ukážkou komunitného kompostovania v exteriéri a neskôr bude prednáška v priestoroch Komunitného centra Generácií.

Vzdelávacie materiály budú k dispozícii v Komunitnom centre Generácií počas celého projektu. Letáky si budú môcť záujemcovia zobrať a brožúry zapožičať za zálohu.  Na jednotlivých kompostéroch budú kontakty pre prípad záujmu o kompostovanie alebo založenie ďalšieho kompostoviska.

Na stránke www.bratislava.sk a  sociálnej sieti Facebook budú k dispozícii informácie o projekte a informácie o  komunitnom i individuálnom kompostovaní. Taktiež tam záujemcovia budú  môcť nájsť kontakty na realizátorov projektu. Na stránku upozorní obyvateľov reklama na internete, ktorá bude zacielená na Bratislavu a ľudí so  záujmom o komunitné záhrady, odpady a kompostovanie.

Komunikácia s jednotlivými oddeleniami životného prostredia mestských častí bude najmä informatívneho charakteru. Prieskum nakladania s odpadom v jednotlivých mestských častiach sa pokúsime zrealizovať v spolupráci s miestnymi dobrovoľníkmi.

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov.)

Položka                                                                                    Cena

Kompostéry                                                                               500,00 €

Náradie a vybavenie (kladivo, pílka, rukavice, teplomer..)        250,00 €

Vzdelávacie materiály a školenie                                             450,00 €

Odmena koordinátora/ov projektu                                            500,00 €

Google reklama smerujúca na www.bratislava.sk                 300,00 €

Rozpočet spolu                                                                   2 000,00 €

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!