Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Komunitné centrum generácií II

Názov projektu: Komunitné centrum generácií (Senior – Junior) – II.

 

Anotácia – krátky opis projektu (v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Komunitné centrum generácií (ďalej KCG)

Zámerom je vytvoriť priestor a podmienky pre aktivizáciu občanov viacerých generácií a umožniť im vzájomné zbližovanie, pochopenie rolí v spoločnosti, ktoré majú vyústiť do vzájomnej spolupráce a spolutvorbu pri programovaní spoločenských vízií a ich presadzovaní do života.

Stály priestor s podmienkami pre spoluprácu generácií a komunít v meste umožní podnety a návrhy potrieb spoločne identifikovať, riešiť a prehlbovať vplyv na zlepšenie kvality života obyvateľov mesta.

Nedostatočnú kapacitu úradných inštitúcií (ľudský faktor) a zaostávanie, pomalšiu reakciu v zabezpečovaní služieb (oproti skutočným potrebám) pre obyvateľov Bratislavy je potrebné vykompenzovať aj mobilizáciou vnútorných zdrojov – občianskou participáciou, ktorú treba rozvíjať a rozširovať aj formou osvety a koordinácie občianskych aktivít.

 

Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)


 

Preklenúť nedostatočnú, resp. chýbajúcu spoluprácu pri tvorbe a dopracúvaní, či realizácii verejných politík, ktorá na Slovensku ešte nie je zažitá ako trvalá metóda v komunikácii a vzájomnej výmene relevantných informácií medzi obťanmi – obyvateľmi mesta, mestských častí a zastupiteľskými samosprávnymi orgánmi, poslancami.

Chýbajú priestory určené pre stretávanie sa obyvateľov, komunít pre výmenu názorov o vlastných prioritách a potrebách riešenia problémov z pohľadu „zdola", teda cieľových skupín, pre ktoré sa rozhoduje v orgánoch komunálnych samospráv.

Zatiaľ sa sporadicky angažujú niektorí aktívni občania alebo občianske združenia či iniciatívy, ktoré dlhodobo sledujú komunálnu politiku, avšak ide zväčša o postiniciatívy (petície, protesty), ktoré nevyužívajú dostatočne efektívnejšie formy demokratického rozhodovania o veciach verejných.

KCG má poskytnúť priestor pre väčšiu kumuláciu občianskej múdrosti a rozšíriť vplyv obyvateľov aj na prvotné procesy rozhodovania.

 

 

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

KCG vo svojej pilotnej fáze budovania poskytlo priestor pre:

 • utváranie neformálnych spoločenstiev dobrovoľníkov a občianskych aktivistov, ktorí sa stretávali v rámci piatich tematických komunít

 • rozširovanie osvety o možnostiach občianskeho aktivizmu v novom systéme fungujúceho participatívneho rozpočtu

 • nadväzovanie neformálnej spolupráce s odborníkmi rôzneho profesijného zamerania a zainteresovanie do poskytovania služieb na nekomerčnom základe

 • rozvoj samovzdelávacích aktivít, teda nadobúdanie nových zručností pre posudzovanie a navrhovanie riešení problémov a programov verejných politík

 • stálu a prístupnú platformu na vyjadrovania názorov rôznorodých záujmových skupín a hľadanie konsenzu pre spoločné riešenia

.........

Výsledky po 100 dňoch fungovania KCG:

Negatívne

 • neexistujúca spolupráca so samosprávnymi orgánmi (Magistrát)

 • neexistencia mechanizmu financovania schválených projektov PR (ani 1 €, iba dobrovoľnícka práca)

 • minimálna propagácia projektu Participatívny rozpočet (primátor) – verejnosť je neinformovaná

 • nepostačujúca veľkosť priestorov pre programovú činnosť

Pozitívne

 • cca 30 zainteresovaných ľudí na realizácii a tvorbe ďalších projektov, spolupracujúcich v organizovanom režime

 • pozitívne ohlasy na projekt PR zo strany obyvateľov a občianskych iniciatív

 • rast záujmu o zapojenie sa do projektu PR zo strany jednotlivcov i občianskych iniciatív

 

 

 

Predkladateľ projektu a realizátori: Komunita Seniori

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

 

Zodpovedný: Komunita Seniori – Zdena Skokňová

Spolupráca: Komunity – Mládež, Kultúra, Zelení, Doprava/Cyklo, oz Utópia, ďalší jednotlivci a formálne i neformálne komunity

 • Klubová činnosť: Spoločenské hry – medzigeneračné turnaje (Saša Riabov);

 • Burza nápadovpravidelné komunitné stretávanie v KCG a na/vo verejnom priestore (napr. Trhovisko Žilinská) (Matej Zagrapan);

 • Poradenstvo - Právny servis – vybudovanie siete externých konzultantov (Zdena, Skokňová, Lucia Janovič, Saša Riabov);

 • Osvetatriedenie odpadu z domácností, charitatívna činnosť (Matej Zagrapan, Robo Mihály)

Prierezové:

Mládež: Denné tábory v auguste (pilotne s účasťou dobrovoľníkov seniorov pre deti a mládež s rozvrátených rodín tzv. problémové deti) (Vlado Skokňa, Martina Krivošová)

Zelení: add. Odkaz pre starostu; Komunitné brigády Zelenej hliadky - osveta, súťaže (Matúš Čupka)

Cyklo: Burza nápadov – služby pre vereknosť - Cyklokuchyňa-Juniori (Tomáš Peciar)

Kultúra: Otvorené divadlá – zapojenie seniorov (Zita Furková)

 

Cieľ (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

- Rozšírenie aktivít KCG o ďalšie podprojekty na báze spolupráce generácií a komunít;

- Lepšia koordinácia činnosti medzi aktivitami obyvateľov jednotlivých mestských častí a následne iniciácia vytvárenia teritoriálnych (miestych, sídliskových) komunít;

- Zvýšenie účasti a záujmu obyvateľov o riešenie komunálnych problémov, aktívna účasť v komisiách a na zasadaniach mestských zastupiteľstiev (iniciovanie, pripomienkovanie prijímaných dokumentov – VZN, programov);

- Zvýšenie záujmu obyvateľov o dobrovoľnícku prácu, svojpomoc pri riešení lokálnych problémov, pri obhajobe vlastnych záujmov pre skvalitnenie života obyvateľov ;

 

Cieľová skupina (definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

 • Komunity PR: pre zlepšovanie podmienok na pravidelnú a systematickú činnosť;

 • Pasívni obyvatelia Bratislavy: rozvoj, podpora občianskeho aktivizmu

 • Neformálne i formálne záujmové skupiny obyvateľov: lepšia koordinácia činnosti

 • Poslanci MČ, Magistrátu: vytváranie príležitosti na neformálne stretávanie, diskusie s obyvateľmi na verejnom priestore

 • Úrady samosprávy: zlepšenie komunikácie, výmena relevantných informácií

 • Médiá : prehĺbenie spolupráce, zlepšenie toku informácií o občianskych aktivitách a potrebách

 

Pokračovanie projektu (opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

KCG má cieľ: smerovať svojím vplyvom ako „živý" príklad pre komunity v mestských častiach, prípadne opačne ako absorbér dobrých skúseností, ktoré svojou koordinačnou činnosťou bude efektívne napomáhať uplatňovať; súčasne vytvoriť stálu základňu pre aktívne občianstvo.

Poznámka: Rok 2013 je plánovaný ako Európsky rok občianskeho aktivizmu.

 

 

Aktivity (podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 

Nové aktivity - zámer

Popis

čas, osoba, €

 1.  

Organizačné zabezpečenie prevádzky v nových priestoroch na prízemí

(organizačný poriadok, hmotná zodpovednosť, inventarizácia majetku, BOZP, archivácia, ...)

 

denné využitie KCG (cca 10 hod)

Zavedenie systému fungovania KCG v nových priestoroch uspôsobených na bezbariérový vstup pre lepší prístup verejnosti

júl – december 2012

Zodpovedný: Správca KCG

Odmena celkom 2012 = 1000 €

 

 1.  

Sprevádzkovanie: Nájom + Náklady na rekonštrukciu nových priestorov – prízemie YMCA

 

- Úprava podlahy – podlahovina cca 70 až 100 m2

- nájomné cca 700€/mes + náklady na podlahu a posuvné dvere /zníženie nájmu za investície

 

Zodpovedný: Správca KCG Nájom = 2700 €

Nákup podlahoviny, dovoz, pokládka = 200 €

Inštalácia posuvných dverí = 500 €

 1.  

Klubová činnosť - Účelové využívanie priestorov pre nové aktivity komunít

a/ Šachový klub a iné

b/ Škola správneho dýchania

c/ Pohybové aktivity a cvičenia pre komunity

Spoločenské aktivity:

a/Organizovanie turnajov, súťaží (medzigeneračné stretnutia)

b/Organizovanie 2x 8 až 10-týždenných cyklov pre širokú verejnosť (zdravotná osveta, priorita: seniori)

c/priebežne - náradie a pomôcky

Zodpovední:

a/Saša Riabov - Nákup šach. súprav, stolov = 300 €

b/ Ľubo Jakab - Odmena lektora: 200 € (2 cykly, 1x týždenne-podľa záujmu)

c/ (správca) Nákup=500 €

 1.  

Burza nápadov - Trhovisko Žilinská (nedeľa) – oživenie verejného priestoru v prospech skvalitnenia života lokálnej komunity - pravidelné

+ Cyklokuchyňa-Juniori

Organizovanie stretnutí komunít s obyvateľmi a poslancami, prezentácia činnosti občianskych iniciatív na verejnom priestore (okrem KCG)

Burza občanov so sociálnym dosahom (charitná a komunitná osveta a akcie) + Jedlo zadarmo

Zodpovední: Zdena Skokňová, Lucia Janovič...

Náklady: 3x plastové stoly s dáždnikmi + cca 10 stoličiek = 200 €

Dvojplatnička= 100 €

 1.  

Poradenstvo

Diabetická poradňa

Počítačové kurzy a prezentácie + IT poradenstvo (utorok)

Manuály, osvetové a infomateriály

Pomôcky (meranie cukru)

Pre  MČ BA komunity, obyvateľov =Odmena lektorov ?

Náklady z KCG I.

200 € (z KCG I.)

1000 €

 

Rozpočet : Doplnenie o rozšírenie priestorov a nové aktivity

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 

Č.

aktivita

položka (náklady)

Spolu: 5400 €

1

Organizačné zabezpečenie prevádzky

Správca KCG (mesačná odmena=200x5), vrát. od marca do septembra +príprava priestorov

1000

Spolu: 1000

2

Nájom + Sprevádzkovanie KCG vo väčších priestoroch

Nájom 2012 (700x4) mínus 800 (vyčlenené z 2011 na 9-12 2. posch.) Nákup podlahoviny cca 100 m2 Rôzne vyvolané náklady (posuvná stena, iné)

2800 max 200 500

Spolu: 3500 - 800

= 2700 + 700

3

Nové aktivity v KCG: Klubová činnosť

Potreby pre činnosť Šach a iné Škola správneho dýchania Pohybové aktivity a cvičenia

........... 300 200 300

Spolu: 700

4

Burza nápadov - KCG Trhovisko Žilinská ,

Plastové stoly a stoličky Dvojplatnička, iné

200 100

Spolu: 300

5

Poradenstvo a školenia

Diabetická poradňa Počítačové kurzy + IT poradňa

1000

Spolu: 1000

Poznámka: Nie je počítané s odmenou koordinátora /(ani v KCG I).

Priemerne (1 Hlas)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!