Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Končí ďalší ročník participatívneho rozpočtu. Verejné zvažovanie je za nami, hlasovať ešte môžete do polnoci 22. októbra 2018

Reportáž z verejného zvažovania

Autor/ka: KpP

Ďalšie kolo participatívneho rozpočtu v Bratislave Novom Meste sa blíži k svojmu koncu.

 

 

 

 Ako každý rok na jeseň, aj teraz rozhodujete o tom, ktoré z občianskych projektov získajú podporu. Hlasovanie sa začalo po slávnostnom verejnom predstavení všetkých projektov v budove Konskej železnice 11. októbra 2018. Skončí sa 22. októbra o polnoci. Ak ste ešte nehlasovali, máte dnes poslednú šancu zobrať hlasovací lístok a hodiť ho do urny na niektorom z 27 hlasovacích miest alebo hlasovať na internete.

Súčasťou rozhodovania je každý rok aj verejné zvažovanie predkladateľov projektov. To posledné sa uskutočnilo vo štvrtok 18. októbra 2018 podvečer na miestnom úrade Bratislava Nové Mesto.

 

 

Cieľom zvažovania je kvalitatívne zhodnotiť prihlásené občianske projekty. Program je možné rozdeliť do dvoch častí. Účastníčky a účastníci sú už po viacerých pracovných stretnutiach a verejnej prezentácii dobre oboznámení so všetkými projektami. V prvej časti sa snažia dospieť k zhode na kritériách pre ich posudzovanie. Každý môže navrhnúť kritérium, ktoré považuje za dôležité. Zozbierané návrhy slúžia ako základný vstup do facilitovanej diskusie, na ktorej sa návrhy zjednocujú do kategórií alebo sa z ďalšej diskusie vylúčia. Výsledkom je zoznam 4 až 6 kritérií, podľa ktorých sa v danom roku budú projekty hodnotiť.

 

 

Niektoré kritériá sa opakujú každý rok, iné sa objavia po prvýkrát. V diskusii si ľudia vyjasňujú svoje návrhy a vysvetľujú nedorozumenia. Vždy sa odohráva veľmi napínavá diskusia o tom, na čo by sme mali myslieť pri využívaní prostriedkov z rozpočtu mestkej časti. Tento rok sa nakoniec ľudia zhodli na naspedovných kritériách:

- efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov a rozpracovanosť projektu

- veľkosť cieľovej skupiny

- rozvoj komunít, vzťahov a participácie

- udržateľnosť

-originalita

- prínos ako pridaná hodnota

 

Druhá časť verejného zvažovania bola venovaná samotnému hodnoteniu projektov ma základe vytvorených kritérií. Každý mohol prideliť 1-5 bodov všetkým projektom podľa všetkých kritérií, pričom 5 bodov je najlepšie hodnotenie. Projektov bolo 12 a pri ich hodnotení sa mnohí z účastníkov zvežovanie poriadne zapotili.

 

 

Výsledky verejného zvažovania budú zverejnené spoločne s výsledkami hlasovania. Všetkým ďakujeme za ich účasť a hlasy a budeme sa na vás znova tešiť pri príprave ďalších zaujímavých prokejtov v budúcom roku.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!