Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Konference participativní demokracie

Konference

Participativní demokracie

 

Praha, 29. – 30. října 2011

Steinerův sál, Lidový dům, Hybernská 7, Praha 1

 

Konference je organizována v rámci Pražské školy alternativ

 

Polovina sekcí konference bude probíhat v českém jazyce

(sobota 13:30 – 16:45 a neděle 10:00 – 13:15), druhá polovina v angličtině

 

 

Sobota, 29. října

 

9:45 - 10:00

Úvod – Jiří Polák, Marek Hrubec, Martin Brabec

 

10:00 – 12:00

Sekce 1: Direct Democracy Development (v angličtině)

Moderuje: Mike Gravel

Mike Gravel – Introduction to the Theme

Zdeněk Trinkewitz – Financing of Political Parties and Regulation of Election Campaigns

Samuel Andberham – Africa Care Trust Charity

 

Polední přestávka

 

13:30 - 15:00

Sekce 2: Možnosti ekonomické demokracie (v češtině)

Moderuje: Martin Brabec

Magdalena Hunčová – Ekonomická demokracie v teorii a praxi

Michael Hauser – Plánování jako alternativa

Marek Hrubec – Ekonomická diktatura vs. ekonomická demokracie 

 

Přestávka

 

15:15 - 16:45

Sekce 3: Problémy participace v kapitalismu (v češtině)

Moderuje: Marek Hrubec

Jan Májíček – Krize, kapitalismus a participativní demokracie

Vlasta Hábová – (Kontra)revoluční změny v soudobém kapitalismu: od zrušení osobní

závislosti pracovníka přes participace k jeho emancipaci nebo novému nevolnictví

Martin Brabec – Kapitalismus versus demokracie

 

Přestávka

 

17:00-19:00

Sekce 4: Deliberative Democracy (v angličtině)

Moderuje: Jiří Polák

Skype Discussion with Ted Becker

 

Neděle, 30. října

 

10:00 – 11:30

Sekce 5: Rozvíjení přímé demokracie (v češtině)

Moderuje: Miloš Bárta

Jiří Musil – Městské komunitní jednotky a participativní demokracie

František Stočes – Vzkříšená naděje pro 21. století? Výrobní družstevnictví

Radislav Kasík – Možnost vytvoření podniku s uplatněním prvků ekonomické demokracie

 

Přestávka

 

11:45 – 13:15

Sekce 6: Elektronická demokracie a diskusní demokracie (v češtině)

Moderuje: Lukáš Kantor

Mikuláš Ferjenčík – Pirátská strana aneb elektronická demokracie funguje

Petr Bajgar – Reflexe o elektronické demokracii

Erik Leško – Deliberativný konsensus alebo agonálny disenzus

 

Polední přestávka

 

14:45 – 16:15

Sekce 7: Model of Economic Democracy (v angličtině)

Moderuje: Marek Hrubec

Jiří Polák – Models of Future Democracy

Franz Iseman – Discussions on Social Free Market and Globalization

 

Přestávka

 

16:30 – 18:00

Sekce 8: E-Democracy (v angličtině)

Moderuje: Miluš Kotisová

Panelová diskuse

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!