Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Kto ohrozuje PKO?

Otvorený list primátorovi Bratislavy

Autor/ka: Bratislava otvorene

Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) posielajú otvorený list primátorovi Bratislavy Milanovi Ftáčnikovi. Konštatujú, že od schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva o zachovaní PKO z 30. 6. 2011 uplynulo už viac ako štvrť roka a z pohľadu verejnosti sa nič neudialo. PKO naďalej chátra, znehodnocuje sa a čo je najhoršie, kultúrna i široká občianska verejnosť nemá vstup do jeho priestorov tak, aby sa konečne obnovili tradičné kultúrne a spoločenské podujatia.

BAO nastoľuje logické otázky o hospodárnosti nakladania s majetkom mesta, o starostlivosti o budovy a ich okolie, a čo je najdôležitejšie, otázky súvisiace s prebratím budov do správy a užívania mesta. Je zarážajúce, že občania a mesto nemôžu doteraz využívať svoj majetok! Mesto sa nechalo vmanipulovať do úlohy rukojemníka, ktorý je vystavený svojvôli spoločnosti Henbury Development (HD).

Aké právne kroky na získanie PKO mesto podniklo? Aké dohody (aj neformálne) sa podarilo uzavrieť? Verejnosť má právo poznať odpovede na tieto otázky.

Taktiež by malo byť informované aj Mestské zastupiteľstvo, ako sa konkrétne napĺňa jeho uznesenie z 30.6.2011. Keďže ide o nehnuteľnosti miliónovej hodnoty, ako aj o kultúrne a historické hodnoty nevyčísliteľnej ceny, BAO navrhuje, aby vykonali kontrolu výsledkov rokovaní s HD.

BAO upozorňuje, že ponechávanie PKO v rukách investora zvyšuje riziko jeho zničenia a otvára priestor pre šírenie demagogických dezinformácií.

Osobitne upozorňuje na začatie nákladnej mediálnej kampane proti PKO. Bratislavské noviny č. 35 uverejnili 20. 10. 2011 mimoriadnu prílohu Bratislavské jazzové noviny, ktorú vydali organizátori jazzových dní (BJD) o. i. s podporou investora. Príloha, pod rúškom bulletinu podujatia oveľa viac útočí na PKO ako podáva informácie o BJD 2011. Informácie o PKO podáva jednostranne, tendenčne a v mnohých prípadoch protirečivo. Napr. na jednej strane uvádza, že Bratislava nemá alternatívu za PKO, na druhej strane píše hneď o potrebe jeho zbúrania. Ako ďalšie príklady uvádza famózne spomienky na množstvo rôznych akcií v PKO, ktoré majú trvalé miesto na kultúrnej mape Bratislavy, pričom jedným dychom poukazuje na „zbytočnosť" PKO a pod.

Najsmutnejšie na kampani je, že neposkytuje priestor na názory občanov podporujúcich zachovanie PKO, ktorých je niekoľkonásobne viac (od 47 – 80 %) ako priaznivcov búrania. Občianski aktivisti a dobrovoľníci nemajú peniaze na nákup reklamného priestoru v takýchto objemoch. V záujme objektívnosti by preto malo záležať práve redakcii Bratislavských novín (noviny všetkých Bratislavčanov) na tom, aby uvádzali aj iný názor.

Pozoruhodná je aj kampaň za tzv. "Nové PKO". Začínajú sa opäť kresliť farebné obrázky indiferentných budov, ktoré môže niekto a niekde postaviť... No vždy je zaujímavé vedieť, kde a za čie peniaze. Pri týchto návrhoch sa mylne uvádza, že PKO nie je o budovách, ale o kultúrnych akciách. Logika je však presne opačná. PKO je kultúrna a historická pamiatka, ktorá má okrem kvalitnej architektúry a urbanizmu aj historickú „pamäť". PKO jednoducho patrí do moderných dejín Slovenska a Bratislavy a na tom nič nezmenia ani demagogické snahy o zmanipulovanie verejnej mienky.

PKO a dunajské nábrežie je dôležitým miestom pre verejnosť a Bratislavu. Je to verejný priestor, ktorý môže slúžiť všetkým ľuďom, ktorý poskytuje zábavu a oddych všetkým sociálnym skupinám. Je jasné, prečo HD investuje nemalé peniaze do mediálnej kampane za zbúranie PKO. Sprivatizovanie tohto verejného priestoru a postavenie nenáležitých, obludných budov ako v prípade River Parku by totiž prinieslo úžitok práve len malej skupinke vlastníkov, medzi ktorých patria aj lídri HD a ich chlebodarcovia.

Žiadame pána primátora o vyčerpávajúce odpovede na naše otázky, akčnejšie konanie v prospech PKO a otvorenie tohto jedinečného verejného priestoru pre kultúru a občanov.

www.pko.estranky.sk

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!