Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Letné tábory - Projektová dokumentácia, mládež-seniori

;LETNÉ TÁBORY

Projektová dokumentácia

Anotácia – krátky opis projektu

(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Nízkorozpočtový projekt Letné tábory vytvára priestor pre realizáciu detí z neúplných rodín, ktoré by sa, najmä kvôli finančnej situácii, za bežných okolností nemali možnosť dostať k táborovým aktivitám. Letné tábory sú v súčasnosti veľmi využívaným spôsobom, ako sa rodičia môžu postarať o svoje dieťa počas prázdnin, resp. ako im zabezpečiť kvalitné strávenie voľného času, ich ponuka je veľmi široká.  Projekt vzniká na základe iniciatívy organizátorov a inštruktorov jedného z nich, denného letného tábora Animo, ponúkajúceho svoje skúsenosti a technické vybavenie, pričom aktivity tohto tábora sú doplnené umeleckými a outdoorovými aktivitami, o ktoré sa postarajú ďalší dobrovoľníci. Projekt Letné tábory, by tak chcel prostredníctvom vhodnej motivácie a relevantných aktivít, poskytnúť deťom zo znevýhodneného prostredia nové skúsenosti, zážitky, vyzdvihnúť dôležitosť ich osobnostného rozvoja, ukázať im iné možnosti trávenia voľného času a predísť tak negatívnym vplyvom výchovy ulice a pasívnym formám trávenia voľného času, na ktoré sú často odkázané a prísť tak inšpiratívnu eventualitu možnosti práce s týmito deťmi.

 

 

Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

V súčasnosti sa veľmi poukazuje na skutočnosť, že deti zo znevýhodneného prostredia nemajú prístup k tak širokej škále aktivít vo voľnom čase, ako deti z bežných rodín. Dôvodom je najmä zlá finančná situácia, v ktorej sa spolu so svojím rodičom nachádzajú, ako aj nedostatok času zo strany rodiča, ktorý veľa času trávi v práci, a tak často nemá dosah na to, čím sa jeho dieťa práve zaoberá. Tieto deti majú tendenciu skĺznuť do pasívnejších foriem trávenia voľného času, respektíve sa bezcieľne potulovať po ulici a to obzvlášť počas prázdnin, kedy nemusia chodiť do školy. Denné letné tábory poskytujú riešenie tohto problému pre mnohé rodiny, sú výbornou alternatívou k letným pobytovým táborom, avšak cena denných táborov sa na 5 dní pohybuje od 80 € (spodná hranica, cenový strop je okolo 150€), pričom veľmi závisí od lokality a programovej náplne táborov. Výška sumy za tieto tábory často spôsobuje, že rodič, ktorý sa stará sám o svoje dieťa nad touto možnosťou jednoducho prestane uvažovať. Prostredníctvom tohto projektu by sme chceli ukázať, ako by sa v budúcnosti mohol tento problém rtiešiť.

 

 

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

Zázemie pre tento projekt vytvára Klub Animo, ktorý každoročne organizuje denné letné tábory pre deti vo veku od 6-15 rokov v Klube seniorov v Bratislave. Pre potreby tohto projektu poskytuje nielen svoje skúsenosti a inštruktáž, ale aj technickú podporu, teda zabezpečuje notebooky a digitálne fotoaparáty potrebné pre realizáciu animátorských aktivít a aktivít súvisiacich s fotením a skladaním hudby.

 

 

Predkladateľ projektu a realizátori

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Vladimír Skokňa (organizátor, inštruktor)

Martina Krivošová (organizátor, inštruktor)

V prípade potreby sú k dispozícii ešte títo potenciálni dobrovoľní inštruktori: Lukáš Bulko, Zuzana Krivošová, Peter Skala

 

 

Cieľ

(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

Týmto projektom by sme chceli upriamiť pozornosť na život detí z neúplných rodín, či znevýhodneného sociálneho prostredia a pokúsiť sa navrhnúť formu riešenia problémov, ktorým čelia najmä v súvislosti so spôsobom trávenia voľného času. Vytvoriť im nový priestor pre sebarealizáciu, ako aj otvoriť diskusiu, ako v budúcnosti tento priestor pre nich vytvárať a udržiavať.

 

 

Cieľová skupina

(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

8-10 detí z neúplných rodín vo veku 6-15 rokov. Termín táborov je stanovený na 28-31.8.2012 v čase od 8:00 do 16:00, v prípade potreby rodičov sa dá čas ešte upraviť. Tábory plánujeme organizovať v KC Zora, náhradné priestorové alternatívy sú Klub Seniorov, KC Mlynská Dolina.

 

 

Pokračovanie projektu

(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Tento projekt poukazuje na to, ako by sa s nízkymi nákladmi, ale kvalitným spôsobom prostredníctvom aktívnej práce dobrovoľníkov, dala vyriešiť problematická situácia detí z neúplných rodín v súvislosti s možnosťami trávenia voľného času. Hoci je projekt len malou ukážkou, predpokladá v budúcnosti nielen  pokračovanie, ale aj rozšírenie svojich aktivít.

 

 

Aktivity

(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Presný zoznam aktivít, ako aj ich časový harmonogram vytvoríme v závislosti od veku detí, ktoré sa do tábora prihlásia, pripravená však je:

animácia filmov, skladanie hudby, práca s digitálnym fotoaparátom, umelecké aktivity (výtvarné aktivity, tvorba divadelného predstavenia a pod.), športové a outdoorové aktivity.

 

 

Rozpočet

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Obedové menu pre 1 osobu a pitný režim 3,5 € (12 osôb, 4 dni)..........................168 €

Náklady na materiál (papiere, farby, látky..).........................................................100 €

Spolu......................................................................................................................268 €

 

Priemerne (1 Hlas)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!