Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

LETS - hodnoty, aplikace

Rozleťme se, Alena Suchánková, únor 2012

Co je to  LETS?                                                                                                                                                 

Každý z nás má něco, co může nabídnout ostatním. Máme spoustu talentů, které v současném uspořádání společnosti nemůžeme rozvíjet, protože jejich výstupy nejsou obchodovatelné na běžném trhu.  Každý z nás má také spoustu potřeb, na jejichž naplnění už často z finančních důvodů rezignoval.  Většina z nás chce být v někomu užitečná, někam patřit, zažívat radost ze smysluplných vztahů.  Můžeme naplnit svoje potřeby děláním toho, co nás baví? Ano, protože je tu LETS-místní výměnný obchodní systém, v našem podání Lokální Ekonomicky Tvůrčí Systém .

Někteří z nás se také domnívají, že zhroucení světového ekonomického systému není tak úplně daleko. Co s tím?

Peníze jsou užitečné jenom tehdy, když je lidé za užitečné pokládají. Užitečnost peněz znamená, že ten, kdo prodává, má důvěru, že za obdržené peníze koupí něco, co má hodnotu a co potřebuje.  Jsme ochotni uzavřít novou společenskou dohodu a věřit raději lidem, které známe a sdílíme s nimi společné hodnoty? Budeme stále jen naříkat nad tím, jak se všechno kazí, nebo považujeme za rozumnější založit ekonomický systém, doplňující oficiální měnu a umožňující nám naplnit širší spektrum našich potřeb?                                                                                                                      

ato nová společenská dohoda znamená, že za obdržené služby nebo zboží nabídneme v budoucnosti nějaké jiné služby nebo zboží. Dá se porušit jen trvalou neochotou cokoliv dělat, nebo když zemřeme, což je vlastně totéž.

Historie LETS                                                                                                                                                       

Pojem LETS (Local Exchange Trading Systems) uvedl do praxe v roce 1983 Michael Linton, který založil Comox Valley LETSystém v Britské Kolumbii v Kanadě. Systém byl vytvořený jako doplněk ke státní měně, ne jako její náhrada.  V tomto smyslu funguje dodnes, bez ohledu na to, že někteří jedinci dokážou využít LETS tak, že nepotřebují oficiální peníze. Cílem bylo vytvořit dobrovolný transparentní bezúročný systém, ve kterém se uživatelům připisují anebo odepisují body na základě transakcí, které proběhnou mezi nimi a ostatními uživateli systému.

V současné době funguje moho LETSystémů v Evropě, zejména ve Velké Briánii, ale i v Rakousku a Německu, v Severní Americe, v Austrálii, v Asii i v Africe.        

Skupina Rozleť se                                                                                                                                           Tématem dnešního povídání  je hlavně první rok existence brněnské skupiny Rozleť se, která novým způsobem navazuje na dříve existující skupinu ROZLET. Názvy jsou podobné, filosofie jiná.

ROZLET byl zkratkou Rozmarýnkového LET systému, vzniklého na  pracovišti Lipky, zvaném Rozmarýnek, ze kterého se časem stalo ukázkové centrum permakultury ve městě. Tato skupina, vznikla nějakou dobu po kurzu permakultury,  který se tam konal v roce 1998 a  byla poměrně uzavřená.  Nevěděli jsme tehdy o fungování LETS skoro nic a měli obavy, že pokud se skupina moc rozšíří, nezvládneme její provoz. Nevěděli jsme si rady s oceňováním věcí, psychologickými bariérami kolem virtuálních peněz a dluhu jako závazku vůči společenství. Také jsme si nebyli jisti reakcí oficiálních míst, hlavně finančních úřadů.  Byly to zkrátka průkopnické doby. Činnost skupiny se díky její uzavřenosti  zpomalovala, až ustala docela. Nastal čas prošlapávání cest a poznávání slepých uliček vývoje.

Ekonomická krize a upadající stav společnosti vytvořili podhoubí pro potřebu změny. Koncem roku 2010 se dala, opět v Brně, dohromady malá skupina lidí, které přišla s představou, že LETS může člověku pomoct  získat v životě rozlet, umožnit mu najít v čem je dobrý a čím může být užitečný, pomoct mu naplnit jeho potřebu  sdílení. Tak vznikla skupina Rozleť se (www.rozletse.cz/ cyclos).  Její  filosofie se formovala na principu sdílených hodnot.

Sdílené hodnoty, na kterých je LETS Brno postaven

 

DŮVĚRA

Klademe důraz na vzájemnou důvěru a důvěru ke společně používané doplňkové měně. Snažíme se vytvořit společenství na důvěře založené, čemuž odpovídá mj. dvoukolový „vstupní proces" .

 

 RESPEKT

Respekt k lidem, přírodě, věcem a budoucím generacím je pro LETS stěžejní.

 

VÝHRA - VÝHRA - VÝHRA

Chceme, aby byly směny výhodné pro všechny strany. Navíc se snažíme, aby byl etický aspekt patrný i v celém řetězci výměn. A tak dostáváme ještě třetí „výhru", která jde na „konto" planety a společnosti, ve které žijeme.

 

LOKÁLNÍ SOBĚSTAČNOST

Jedním z hlavních pilířů, které dělají z LETSu víc než jen obyčejný obchod je i fakt, že preferujeme lokální komodity před dovozem. Chceme tím podpořit místní společenství lidí, snížit negativní dopady na životní prostředí a vyhnout se neetickým důsledkům obchodu s rozvojovými zeměmi jako je dětská práce apod. LETS je jedním z nástrojů, jak směřovat k trvalé udržitelnosti.

 

ZMĚNA

Vytváříme „podhoubí" pro změnu myšlení, hodnot a postojů. Tvoříme společně vytvořit systém, který bude etičtější, sociálně vnímavější a environmentálně příznivější. Apelujeme na změnu postojů k lidské práci a její hodnotě. Hledáme lidi, kteří se budou aktivně podílet na vytváření okolního světa a společné budoucnosti. V řeči výměn - chceme lidi, kteří jsou co nejvíce soběstační a dokáží něco produkovat i na výměnu, jsou aktivní, stabilně vyměňují a mají dlouhodobě vyrovnanou bilanci účtu.

 

Na jaře roku 2011 jsme začali s prvními výměnami, v létě se konala první LETS burza v zahradě u Smrku.  Tým prožil první krizi a vznikl znovu, v udržitelnější podobě.  Od podzimu se rozběhla pravidelná práce organizátorů se zájemci a členy brněnské skupiny. Každý měsíc se koná burza, každý týden jsou členům rozesílány nové nabídky a poptávky. Zajímavý mi připadá kreativní přístup organizátorů. Na setkání dostanou příchozí visačky, na které napíší svoje nabídky a poptávky, vedou se diskuse o tom, co kdo potřebuje a nabízí. Registrace nových členů probíhá prostřednictvím tzv. brokerů, kteří se o členy také nějakou dobu starají, učí je používat systém, objevovat svoje možnosti a potřeby.  Burzy se přesunuly do waldorfské školy a poslední dobou do volnočasového centra Lužánky, které je ve středu města snadno dostupné.  Skupina v  této chvíli má něco přes devadesát členů, seznam jejích nabídek a poptávek je hodně pestrý.

V průběhu roku 2011 jsme se s manželem odstěhovali 150 km daleko od Brna. Přišli jsme tak o možnost se aktivně podílet na činnosti brněnské skupiny, o to silnější je naše snaha založit další skupinu na valašsku, v naší nové domovině.  V létě jsem měla možnost prezentovat LETS na pražském permakulturním setkání na Toulcově dvoře a zdá se, že to inspirovalo další vývoj. V současné době se formuje skupina v Olomouci a další v Ostravě.  Připravili jsme také zázemí pro podporu nově vznikajících skupin. Bližší informace najdete na stránkách občanského sdružení PermaNet (www.permanet.cz)    

Zdá se, že doba LETS přeje, můžeme se rozletět.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!