Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

LETS systémy - návod a pravidla

Některé zkušenosti s pravidly a  provozem LETS ze zahraničí – především z Anglie

Milan Smrž

Základní pravidla a definice

 • definice místní skupiny - skupina LETS je neziskovou organizací a je vedena organizační skupinou, která jedná na základě  požadavku členů;
 • dále se definují základní pravidla, název měny, upisování výdajů a příjmů, definují se podmínky účtu, souhlas členů se zapisováním do počítačové sítě, způsob ochrany takových dat;
 • za kvalitu práce, služeb či zboží ručí členové, stejně jako za případná daňová vyrovnání podle zákonů;
 • místní skupina LETS nenese garanci za provedenou práci;
 • stanoví práva a povinnosti pokladníka, jeho výlučný přístup ke změně účtů;
 • práva a povinnosti organizačního výboru – stanovení vstupních poplatků v oficiální měně, případně stanoví maximální možný dluh v lokální měně

členství

 • členství je dobrovolné a zrušitelné;
 • členství je vázáno na složení menšího ročního poplatku, u osob  mezi 14 a 18 lety  současně  podpisem a prohlášením  rodičů/opatrovníků. Jsou možné snížené/studentské  či sociální/ platby  ve dvou  třetinách základní ceny. Je možné také členství bez obchodu – za jedno třetinový poplatek;
 • za poplatek získá nový člen adresář, pravidla skupiny a šekovou knížku i pozvánku na LETS setkání a další aktivity;
 • každý člen má právo znát stav konta ostatních členů, které zajišťuje organizační jádro;
 • má právo se účastnit jednání organizačního jádra a tam také rozhodovat;
 • členové mají právo vnášet podněty

adresář

je seznam nabízených služeb se jmény a kontakty na poskytovatele, někdy  obsahuje seznam požadavků členů

 • LETS adresáře nelze používat jako reklamní medium;
 • bývá zvykem označovat v nabídce svou kvalifikaci pro nabízenou práci: například začátečník- dovedný - profesionál;
 • každý přijatý člen se zaváže k k dodržování pravidel;
 • nabídkový seznam je důvěrným materiálem, protože obsahuje jména, adresy a telefonní spojení a není  žádoucí, aby byl veřejně publikován i nečlenům;
 • telefonní číslo je možno neuvést a získat jej až od správce seznamu
 • skupina LETS musí být vždy různorodá, pokud se nabídky i poptávky týče.

obchod 

 • cena je dohodou mezi oběma stranami většinou bývá stanovena přibližná a doporučená cena za hodinu práce např. v Anglii 6 liber (cca 200 Kč), může být dohodou  vyšší;
 • poptávat práci a služby lze i tehdy, má-li člen nulové saldo;
 • materiál  potřebný pro nějakou práci  se platí v oficiální měně a práce samotná v měně LETS;
 • v případě pochybností o kvalitě služby lze toto diskutovat s organizační skupinou, obchod je ale vždy smlouvou mezi dvěma stranami;
 • platí se zápisem platby do šeku z šekové knížky a zašle se zapisovateli, na konci každého měsíce, dobře kontrolovat zápis do databáze;
 • jsem-li nespokojen? LETS skupina ani organizační buňka nepřebírají odpovědnost za kvalitu práce či služeb. Nedostatky služeb a prací konzultujte s organizační buňkou.
 • netvoří se účty v oficiální národní měně;
 • nikdo není povinován obchodovat

 účty

 • většinou se nestartuje s nulovým počátkem, některé systémy zakládají malý kredit, tak ve výši několika stovek, čímž se podnítí  nákup
 • účty vede pokladník, který členem organizační buňky;
 • vedení účtu musí být srozumitelné všem členům, účty nejsou veřejně přístupné;
 • systém funguje jako nezisková organizace ale musí pokrývat běžné náklady;
 • z každé změny účtu se odebírá určitý malý obnos na kryti nákladů a práce s registrací a kontrolo přicházejících plateb a pravidelná příspěvek na chod organizační jednotky;
 • každý pohyb lokáních virtuálních peněz je zaznamenán na šeky a například koncem měsíce je zaslán k zúčtovaní.  Je vhodné si pořizovat kopie šeků nebo je pro kontrolu vypsat dvakrát;
 • účty všech členů jsou přístupné všem členům, to je v pravidlech přijímání členů;
 • je možno mít záporný stav účtu, tato situace není nijak zpoplatněna či penalizována, vyrovnat účet lze kdykoliv

daně

 • Většina pracovních aktivit, spojených s LETS  nespadá do kategorie, kterou by bylo nutno danit. To především platí v případech, kdy je možno činnost definovat jako sousedskou výpomoc, či když se jedná o nepravidelnou činnost s limitujícím příjmem podle zákona o podnikání. Je také možnou poukázat na skutečnost, že výměna v rámci LETS systému není provozována za účelem zisku. Pakliže se ale v rámci LETS jedná o realizaci obchodu analogického s živností, bylo by nutné v tomto případě příjem služeb a prací danit jako naturální příjem a jeho cenu určit cenou běžnou na trhu.
 • Doporučujeme ale tyty aspekty probrat se zkušeným daňovým poradcem či finančním úřadem. V anglických textech se často poukazuje na to, že z tohoto aspektu je LETS šedou zónou. LETS se může například ignorovat jako naturální příjem.
 • Místní skupina LETS není odpovědná za daňové vyrovnání svých členů

organizační jádro

 • Organizační jádro je skupina členů LETS, která je odpovědná za organizaci celé skupiny. Sestavuje seznam nabídek. Tato skupina bývá volena volena, ale jejich zasedání se může účastnit kdokoliv z celé skupiny LETS. Organizační jádro se stará o seznamy členů, jejich účty a řeší případné problémy či spory mezi členy a organizuje setkání. 
 • Členové organizačního jádra mohou být placeni za svou práci LETS měnou a jejich vnější náklady kryty oficielní měnou.
 • V případě nesouhlasu s organizačním jádrem lze svolat členskou schůzi a tam rozhodnout většinou.
 • Organizační jádro může odmítnout zápis do databáze účtů nebo adresáře, pakliže to považuje za nevhodné  či z jiných důvodů. Stejně může odmítnout přijetí za člena nebo pozastavit jeho členství či v poslední instanci jej vyloučit, je-li činnost člena v rozporu se zájmem členů LETS.

 

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!