Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Literárna cena Kukučka Ivana Požgaia

Autor/ka: Hana Fábry

Prvé lesbické združenie Museion vyhlasuje Literárnu cenu Kukučka Ivana Požgaia ako pripomienku nenahraditeľného človeka a snahu o šírenie jeho odkazu. Do súťaže v troch kategóriách bude prijatý každý nexenofóbny krátky text, t.j.

1. literárny útvar (poviedka, esej)
2. novinový článok (komentár, úvaha)
3. príhovor k Dúhovému PRIDE,

napísaný v slovenskom jazyku, ktorý bude odoslaný organizátorovi súťaže do 30. mája do polnoci v elektronickej podobe (a s diakritikou) na adresu hana.museion@gmail.com. O členkách a členoch poroty budeme informovať ihneď po ukončení jej formovania. Čestným predsedom bude Marián Vojtek, spoluzakladateľ združenia Ganymedes a životný partner Ivana Požgaia.

Štatút a podmienky súťaže:

Literárna cena Kukučka Ivana Požgaia je pomenovaná po významnom slovenskom aktivistovi, ochrancovi ľudských a občianskych práv, Ivanovi Požgaiovi, spoluzakladateľovi združenia GANYMEDES – prvého hnutia na ochranu práv gejov a lesieb na Slovensku, a zároveň vynikajúcom autorovi ľudskoprávnej literatúry i žurnalistiky.

Literárna cena Kukučka Ivana Požgaia sa udeľuje raz ročne za najlepší pôvodný v tlačenej podobe nepublikovaný slovenský literárny a/alebo novinársky krátky útvar, vytvorený v období od 30. mája minulého roka do 30. mája aktuálneho roka.

Organizátorom literárnej ceny Kukučka Ivana Požgaia je Prvé lesbické združenie Museion.

Do súťaže bude prijatý každý nexenofóbny krátky text, t.j. literárny útvar (poviedka, báseň, esej) alebo novinový článok (komentár, úvaha) napísaný v slovenskom jazyku, ktorý bude odoslaný organizátorovi súťaže do 30. mája do polnoci v príslušnom roku v elektronickej podobe (a s diakritikou) na adresu hana.museion@gmail.com.

Rozsah novinárskeho príspevku je 2500 znakov aj s medzerami. Rozsah literárneho diela je 15 normostrán (1 normostrana rovná sa 1800 znakov aj s medzerami). Samostatnou kategóriou literárnej ceny Kukučka Ivana Požgaia je najlepší príhovor k podujatiu Dúhový PRIDE Bratislava. Rozsah príhovoru je 1500 znakov aj s medzerami

Najlepším textom sa rozumie súťažný príspevok takto ocenený porotou. Porotu stanovuje organizátor literárnej ceny. Porota pozostáva z deviatich členov a členiek s rovnocenným hlasovacím právom.

Víťazné práce a autori/autorky budú každoročne vyhlásení/é na podujatí Dúhový PRIDE Bratislava.

Príspevok a víťazi a/alebo víťazky majú právo na označenie „Víťaz/ka literárnej ceny Kukučka Ivana Požgaia".

Porotou vybrané texty a víťazné príspevky budú uverejnené na webovej stránke lesba.sk a ďalších podľa aktuálnej dohody s organizátorom súťaže.

Najlepší príhovor k Dúhovému PRIDE a najlepší novinársky článok bude uverejnený v občianskej prílohe OSA denníka Pravda (zmena vyhradená).

Najlepší príhovor k Dúhovému PRIDE zaznie po dohode s autorom/autorkou priamo na hlavnom pódiu podujatia či už prednesený osobne alebo inou osobou.

V každej kategórii bude vybraný iba jeden víťazný text: 1 literárny krátky útvar, 1 príhovor k Dúhovému Pride a 1 novinársky článok.

Víťazi a/alebo víťazky získajú darčekový balíček z Qishopu Prvého lesbického združenia Museion.

Zdroj: Lesba.sk http://www.lesba.sk/2008/view.php?nazevclanku=literarna-cena-kukucka-ivana-pozgaia&cisloclanku=2011050001
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!