Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Lokální ekonomika - šance jak bojovat proti krizi

Autor/ka: AZ

Management lokálních cyklů – podpora místní ekonomiky

Pro vytvoření udržitelné ekonomiky zajišťující materiální potřeby komunity je třeba vytvořit lokální ekonomické cykly, v jejich rámci budou místní společenství velkou část své hospodářské aktivity realizovat na místní úrovni.

Existuje mnoho příkladů, jak lze jednoduše zvýšit efektivitu řízení lokální ekonomiky, jak zajistit důležité služby a výroby na místní úrovni a zabránit tak odlivu prostředků z komunit a tím ji i stabilizovat a zabránit migraci.

Při zvyšování efektivity místních komunit je třeba zohledňovat veškeré možné dopady, eliminovat negativní a posilovat pozitivní přínosy. Je nutno soustředit se na začlenění každého projektu do širší interakce v rámci komunity a to na ekonomické, sociální i environmentální úrovni. Nejde tedy jen o technická řešení, ale také o celou řadu personálních a sociálních interakcí v určitém kontextu, které mají na zdar a dlouhodobou funkčnost projektu podstatný vliv.

Dlouhodobá ekonomická a ekologická udržitelnost lokalit a mikroregionů je nevyhnutelně spojena s posilováním lokální ekonomiky. Právě tyto oblasti jsou v běžném systému zvlášť zranitelné při turbulencích světových trhů, které nemohou nijak ovlivňovat, a velká ekonomická krize často znehodnotí výsledky dlouholetého úsilí. Ukazuje se také, že velké přímé zahraniční investice zpravidla přinášejí víc rizik než přínosů. Pro zajištění životních potřeb a efektivní využívání přírodních zdrojů je lokalizace ekonomiky nejúčinnější strategií.

Při snaze o řešení lokálního hospodaření a rozvoje by se mělo vycházet ze stávajících zkušeností a nesnažit se v prvních fázích vymýšlet nic nového. Proto by bylo vhodné připravit jednoduchý materiál se základním přehledem technik, které lze využít v rámci podpory místního rozvoje / budování komunit.

Jedná se především:

- Nástroje pro měření a výzkum výkonů lokální ekonomiky i přání a podporu občanů.
- Efektivní nástroje pro obecní plánování – planning for real apod.
- Zvýšení participace občanů na rozhodování – participativní tvorba rozpočtu, kvalita infrastruktury, dopravní bezpečnost apod.
- Podpora místních obchodů se zaměřením na výrobky produkované v okolí, obchodů zdarma (give-away shop – nabídka použitých věcí) apod.
- Lokální energetika (včetně podpory úspor)
- Subsistenční zemědělství.
- Podpora místné péče o obyvatele o životní prostředí – pečovatelská služba, zajišťování jídla a nákupů pro nemohoucí, údržba krajiny.
- Zajištění kultury a zábavy – knihovna a kino (ve spojení s dalšími třeba pojízdná), místní wi-fi, sportovní a dětská hřiště.
- Vzdělání – zajistit udržitelnost místních škol a předškolních zařízení. Spolupráce více obcí.
- Místní doprava – podpora stávající struktury, revitalizace místních tratí, organizovaná občanská dopravní svépomoc.
- Využití nerepresivní sociální ekonomiky – zaměstnávání nezaměstnaných, handicapovaných, apod.
- Spolupráce s místními podniky včetně realistické podpory zaměstnanců při snaze o jejich převzetí v případě úpadku.
- Místní banky / kampeličky
- Nepeněžní výměnné systémy – Výměnný kruh / LETS
- Lokální obchodní systémy postavená na místní měně (dobropisech)
- Vzájemná podpora regionů a globální odpovědnost – Fairtrade, odpovědné veřejné nákupy apod.

To je jen několik oblastí, z nichž mnohé patřily tradičně do správy obce. Některé jsou novější a odpovídají na potřeby obcí v dobách krize či globální ekonomiky. Mohly by tu být i další a bude vítán každý praxí podepřený příspěvek. V tuto chvíli není potřeba vymýšlet nic nového a spíše se držet vyzkoušených postupů – zaměřit se na přenos „know-how".

Nejefektivnější projekty jsou ty, které jsou už při své přípravě zařazeny do širší strategie působící směrem k systémovým změnám ve smyslu ekonomické, sociální a ekologické udržitelnosti, nejlépe ve spojení těchto důrazů. Takové projekty pak mohou být inspirující také pro nutné změny na úrovni národní a EU.

Většina těchto nástrojů vyžaduje odhodlanou spolupráci na místní úrovni a proto je dobře zaangažovat již od počátku co nejširší škálu stakeholderů, od místních zastupitelů, místních podnikatelů přes občanské spolky až po aktivní jednotlivce. Ti by pak multiplikačně mohli přenášet informace v rámci svého prostředí.

Aktuálně bude Alternativa Zdola oslovovat nové zastupitele a navrhoval spolupráci s výše zmíněnými projekty. Prioritou je aplikace participativního rozpočtu, stejně jako rozšíření používání obecních referend, jako standardních nástrojů pro vyšší zapojení občanů.

Další materiály a výstupy budou následovat.
Pokud máte dotazy, návrhy či připomínky, či byste se rádi do pracovní skupiny Místní ekonomika bydlení zapojili, kontaktuje nás na
info@alternativazdola.cz

 

   
   
Priemerne (2 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!