Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Pražský magistrát: Interpelace k participativnímu rozpočtu a odpověď náměstkyně primátorky

Interpelace 22. 1. 2015, Michaela Krausová (PS)
"Pirátka Michaela Krausová vystoupila jako občanka a interpelovala náměstkyni prof. Kyslingerovou, aby byl splněn volební slib politických stran na zavedení participativního rozpočtu. Apelovala, aby byl participativní rozpočet začleněn do programového prohlášení Rady hl. m. Prahy." http://praha.pirati.cz/treti-zasedani.html

Ve svém vystoupení M. Krausová zmínila nejprve, že podporu nečeká příliš od ODS, jejíž leader B. Svoboda uvedl, že PR není v souladu s ideologií ODS. Nicméně u ostatních politických stran je situace příznivější.

Trojkoalice (KDU-ČSL, Zelení a Starostové a nezávislí) se k PR staví kladně, MČ Praha 7, ve které je starostou J. Čižinský, zahájila pilotní projekt PR v roce 2014. P. Kolínská hodlá prosazovat PR ve své městské části Praha 6. Kladně se k PR vyjadřují také pražští představitelé ČSSD, vč. M. Ludvíka. Piráti podporují téma PR dlouhodobě, kladný postoj vyjádřila i KSČM. Poněkud rezervovanější je TOP 09.

Nejméně jasný je postoj hnutí ANO, protože E. Kislingerová na oslovení doposud nereagovala. Proto se rozhodla ji oslovit formou interpelace. E. Kislingerová slíbila reagovat na interpelaci písemnou formou.

Stenozápis ze 3. zasedání Zastupitelstva HMP dostupný zde: http://www.praha.eu/public/a7/cf/93/2005740_563995_zhmp150122.pdf


 

Odpověď 28. 1. 2015, Prof. E. Kislingerové (ANO)

"Participativní rozpočtování je velice přínosnou záležitostí, která bezesporu přináší celou řadu pozitivních efektů." Podle ní je participativní rozpočtování dobře řešeno v rámci grantových programů, protože členy komisí jsou zástupci veřejnosti a veřejnost tak má možnost zasahovat do přerozdělování veřejných prostředků prostřednictvím působení v komisích. "... neuvažujeme o zavedení jiné podoby participativního rozpočtování či jeho rozšiřování."

Odpověď dostupná zde:

http://www.praha.eu/public/9a/c2/2b/2007316_565114_RM_INTERP_obcane_3.pdf


 

AZ k odpovědi dodává:

Paní náměstkyně definuje PR velice omezeně. Hlavní rozdíly shrňme v 5 bodech:

  1. V komisích nepůsobí zástupci veřejnosti jak je tomu u PR, ale vybraní (resp. politicky nominovaní a jmenovaní) odborníci z řad veřejnosti. V PR jsou nominováni zástupci určitých okrsků volení přímo veřejností.

  2. PR je otevřený proces. Rozhodování grantových komisí probíhá za zařenými dveřmi, bez účasti veřejnosti.

  3. PR má edukativní rozměr - seznamuje občany s rozpočtovým procesem, diskutují se priority, veřejnost se seznamuje s důležitými fakty apod. Nic takového se neděje při rozhodování grantových komisí.

  4. Na jednání o PR dochází k diskusi občanů o prioritách, občané na ně jsou zváni. Nic takového se neděje v případě grantového řízení.

  5. V případě PR sami občané navrhují a diskutují projekty, které jsou potřebné pro jejich komunitu, sousedství, pro zlepšení života. Tyto projekty realizuje město (ve spolupráci s dobrovolníky). V případě grantového řízení podávají projekty subjekty na projekty, které hodlají v případě podpory realizovat.


 

Předchozí aktivity členů Alternativy Zdola na téma zavedení participativního rozpočtu v Praze vůči Magistrátu hl. m. Prahy:

Petice Alternativy Zdola za zavedení PR v hl. m. Praze:

  • 10. 2. 2014 byly předány podpisové archy petice za zavedení PR s více než 900 podpisy za účasti členů petičního výboru P. Dolínka a L. Ledla, zmocněnce V. Exnera a K. Růžičky předány přímo do rukou primátorovi Hlavního města Prahy T. Hudečkovi.

Více na: www.participativnirozpocet.cz

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!