Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Multi - kulti Dimitrovka

Autor/ka: Mirka Hlinčíková

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Multi-kulti Dimitrovka

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt „Multi-kulti Dimitrovka" je zameraný na zlepšenie schopnosti komunikácie Vietnamcov žijúcich na sídlisku Dimitrovka. Jeho súčasťou budú jazykové kurzy – kurz vietnamčiny pre deti na Základnej škole Odborárskej a kurz slovenského jazyka pre dospelých. Na jednej strane tak posilní komunikačné zručnosti dospelých Vietnamcov, ktorí často čelia silnej jazykovej bariére. Na druhej strane sprostredkuje možnosť vietnamským deťom naučiť a zlepšiť si vietnamčinu, ktorú používajú už len v obmedzenej forme. Projekt tak prispeje k rozpoznaniu potrieb Vietnamcov ako obyvateľov a občanov Dimitrovky, zlepší ich schopnosť komunikácie a skvalitní vzájomné spolužitie obyvateľov na Dimitrovke.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

V súčasnosti žije v Bratislave-Novom Meste približne 230 - 300 Vietnamcov (osôb s vietnamským občianstvom). Viacerí z nich žijú práve na sídlisku Dimitrovka v miestnej ubytovni alebo v okolitých bytových domoch. Ostatné obyvateľstvo Vietnamcov pozoruje akoby z diaľky – registruje ich aktivity (či už obchodné, alebo kultúrne) v lokalite, ale k intenzívnejším kontaktom nedochádza. Vzájomné spolužitie by sa dalo charakterizovať tak, že o sebe navzájom vedia, ale nepoznajú sa. Častým problémom je práve jazyková bariéra, ktorej mnohí Vietnamci čelia. Slovenský jazyk je pre nich veľmi ťažký a viacerí ho ovládajú iba na základnej úrovni. Súčasne pracovný čas im nedovoľuje zúčastňovať sa bežných jazykových kurzov, ktoré sú často finančne nákladné.

 

Vietnamské deti sú často akýmisi mediátormi komunikácie na ihriskách, v škole alebo pri mimoškolských aktivitách. Deti síce ovládajú slovenčinu a možno povedať, že slovenský jazyk je ich „materčinou", ale čoraz viac strácajú vzťah ku kultúre svojich rodičov a schopnosť komunikovať vo vietnamčine. Neznalosť vietnamčiny tak spôsobuje generačnú „medzeru" medzi rodičmi a ich deťmi, kedy deti používajú vietnamčinu iba v obmedzenej miere a iba v hovorenej forme. Kurz vietnamského jazyka by tak pomohol deťom lepšie pochopiť svojich rodičov a kultúru, z ktorej vychádzajú. Zároveň to môže byť znalosť vietnamčiny pre nich v budúcnosti devízou.

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Navrhované riešenie vyššie popísaného problému je organizácia jazykových kurzov vietnamčiny pre deti na základnej škole a kurzy slovenčiny pre ich rodičov. Jazykové kurzy sa budú konať na Základnej škole Odborárskej, ktorá je situovaná na sídlisku Dimitrovka a je známym prostredím ako pre deti, tak ich rodičov. Kurzy slovenčiny i vietnamčiny sa tu konali i v rokoch 2012 a 2013. Mali veľký úspech a je preto dôležité pokračovať v ich organizácii a zachovať tak akúsi kontinuitu. Prispeje to i k symbolickému rozpoznaniu potrieb vietnamskej menšiny žijúcej v Bratislave-Novom Meste.

 

Záujem o kurzy slovenského jazyka je medzi Vietnamcami veľká. Touto formou môžu prekonať často veľkú jazykovú bariéru, ktorá bráni hlbšej komunikácii medzi obyvateľmi sídliska. Podnikajúcim dospelým bude jazykový kurz slovenčiny prispôsobený tak, aby im časovo vyhovoval, pričom bude zameraný na zvládnutie konverzácie a gramatiku.

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Riešenie projektu zastreší mimovládna organizácia Únia vietnamských žien na Slovensku.

Ing. Nguyen Minh Keng, CSc. – koordinátorka projektu, predsedníčka Únie vietnamských žien

Mgr.Huong Gašparovská – tajomníčka Únie vietnamských žien, interkultúrna mediátorka Medzinárodnej organizácie pre migráciu – koordinátorka projektu – zabezpečí jeho komunikáciu, bude súčasne koordinovať jednotlivé kurzy

Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD. – spolupracovníčka Únie vietnamských žien – koordinátorka projektu – bude mať na starosti formálne časti projektu, jeho komunikáciu k verejnosti

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Kurz vietnamského jazyka – určený pre deti vo veku 7 – 14 rokov pod vedením skúsenej lektorky

Apríl 2015 – December 2015 (s prestávkou počas letných prázdnin) – 7 mesiacov – 1x týždenne 2 hodiny s vietnamskou lektorkou

 

Kurz slovenského jazyka – určený pre dospelých jednotlivcov – Vietnamcov, žijúcich v Bratislave-Novom meste

September 2015 – December 2015 – 4 mesiace – 1x týždenne 2 hodiny s učiteľkou slovenčiny

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Hlavnou zmenou by malo byť zlepšenie komunikačných zručností obyvateľov Dimitrovky vietnamskej národnosti a to ako vo vietnamčine (deti) tak slovenčine (dospelí). To prispeje k rozpoznaniu ich potrieb, symbolickému uznaniu ich miesta v rámci sídliska, ale aj ich zapojenie sa do aktivít, ktoré sa v mestskej časti konajú. Už samotný proces participatívneho rozpočtu a rozhodovania o ňom ich podporí k aktivite a participácii.

 

Aj jazykové kurzy tak prispejú k príjemnejšiemu spolužitiu a vytvorenia priateľskej susedskej atmosféry.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Projekt je prioritne určený pre Vietnamcov žijúcich na sídlisku Dimitrovka – špecificky sa zameriava na dve cieľové skupiny - na deti (kurz vietnamčiny) a ich rodičov (kurz slovenčiny). Okrem znalosti slovenského a vietnamského jazyka, ktorú získajú, stanú sa obyvatelia vietnamskej národnosti vďaka projektu viac viditeľnejšími. Projekt posilní ich zručnosti a schopnosť komunikácie a tak prispeje i k lepšej integrácii v rámci lokality Dimitrovky.

 

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Na udržanie kurzov vietnamského aj slovenského jazyka sa budeme snažiť zohnať aj iné zdroje, aby sme tak zabezpečili ich kontinuitu. Spolupráca so Základnou školou Odborárskou je veľmi dobrá a prostredie sídliska Dimitrovky, ktoré je diverzifikované, si priamo žiada nový multikultúrny prístup. Jazykové kurzy môžu byť jeho počiatkom.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

VIETNAMČINA

Honorár pre lektorku - 25€ / 1 hodina

Kurzy v období od apríla do júna 2015 (3 mesiace) a od septembra do decembra 2015 (3 mesiace) – spolu 7 mesiacov – 2 hodiny týždenne

- tj cca 27 týždňov = 1 350 €

SPOLU: 1 350 €

SLOVENČINA

Honorár pre lektorku - 25€ / 1 hodina

Kurzy v období od septembra do decembra 2015 (4 mesiace) – 2 hodiny týždenne

- t.j. 16 týždňov = 800 €

SPOLU: 800 €

 

POMÔCKY NA VYUČOVANIE

Učebnice, CD prehrávač, zošity – 1 500 €

SPOLU: 1 490 €

 

KOORDINÁTORKA KURZOV - 120€ / mesiac = 840 € / 7 mesiacov
SPOLU: 840 €

SPOLU CELKOVO = 4 480 €

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!