Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Obnova vojenského objektu z 1. svetovej vojny – Pamätné miesto Veľkej vojny PD

Názov projektu

Obnova vojenského objektu z 1. svetovej vojny – Pamätné miesto Veľkej vojny

 

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €

5 000€

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt je situovaný na Račianskej ulici medzi pumpou OMV a obchodom LIDL (na druhej strane cesty sú oproti internáty Mladá garda. Jedná sa o atypický objekt z obdobia 1. svetovej vojny.

Zo strategického hľadiska hovoríme o kaverne – delostreleckomu kryte. Obnoviť tento objekt sme sa rozhodli z dôvodu ľahkej dostupnosti pre všetkých záujemcov a návštevníkov. Je to prvý prípad vojenskej pamiatky, kde môže vzniknúť múzeum, ktoré doslova príde za ľuďmi. Vďaka spomínanej dostupnosti predpokladáme vysokú návštevnosť. Objekt je z tehál a so strechou z betónu.

V súčasnosti je objekt zahádzaný niekoľkými vrstvami odpadkov. Stal sa domovom bezdomovcov.

Naším cieľom je upraviť terén, k hranici vstupu do objektu. Následne chceme pokračovať v prácach na odstránení náletovej zelene a likvidácii čiernej skládky, ktorá tam za dlhé roky vznikla. Objekt chceme transformovať na plnohodnotné múzeum 1. svetovej vojny a spoločne s okolím využiť na pokračovanie projektu Cesta Veľkej vojny. Práve tu by sme chceli osadiť prvú informačnú tabulu v Novom Meste.

 

Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)

Pozemok, ktorom sa objekt patrí Prvej vodárenskej zo Stupavy. Objekt je obkolesený náletovou zeleňou a spoločne s jeho vnútrom je plné odpadkov. V objekte žijú bezdomovci. Podľa spôsobu terénu vo vnútri je možné odhadovať, že niektoré odpadky tam môžu byť niekoľko desiatok rokov.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Naším cieľom je odstrániť náletovú zeleň, vyčistiť objekt aj okolie a následne ho uzavrieť. Po prácach vo vnútri objektu ho chceme v pravidelných intervaloch sprístupniť ako múzeum. Nebránime sa ho využiť aj na rôzne pripomienkové udalosti, či podujatia, porpípade menšie prednášky a konferencie.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Občianske združenie História bez hraníc – personálne projekt zabezpečia členovia združenia (v abecednom poradí) Jakub Kuruc, Laura Ridegová a Ľuboš Vodička – všetci traja budú koordinátori projektu. Na prvotných prácach budeme spolupracovať s rôznymi dobrovoľníkmi. Všetci traja máme skúsenosti s obnovou podobných typov objektu v Dúbravke a dokonca aj v Novom Meste. Dvaja zo spomínaných, sú bývalí členovia OZ Bunkre, ktoré spravuje dve kaverny v mestskej časti Nové Mesto. Naše združenie (História bez hraníc) má okrem praktických aj odborné predpoklady na realizáciu tohto projektu. V Dúbravke sme začali s projektom Cesta Veľkej vojny, ktorý chceme realizovať aj v Novom Meste.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 • Likvidácia náletovej zelene pomocou záhradnej techniky a techniky na spravovanie verejnej zelene (obdobie jar 2018)

 • Terénne práce na úpravu okolia objektu budú realizované pomocou mini bagra a ručne (obdobie jar 2018)

 • Vyčistenie objektu od odpadkov a nanosenej špiny (obdobie jar 2018)

 • Uzavretie objektu (obdobie jar 2018)

 • Práce priamo v objekte. Čistenie stien, osadenie lámp, či iného svietidla, príprava expozície, oprava poškodených prvkov v objekte. (obdobie jar, leto 2018)

 • Osadenie informačných tabúľ o kavernách, 1. svetovej vojne a Ceste Veľkej vojny. Plánujeme tiež osadiť lavičku a smetný kôš. (obdobie jar, leto 2018)

 • Slávnostné otvorenie plánujeme predbežne na 28. júl 2018 (sobota) na 104. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny, prípadne 11. 11. 2018 na 100. výročie skončenia Veľkej vojny

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Výstup projektu bude zrevitalizovaný atypický objekt-kaverna z 1. svetovej vojny. Realizácia počíta s výstupom vybudovať múzeum 1. svetovej vojny a záchytným bodom pre projekt Cesty Veľkej vojny v Novom Meste. Múzeum bude otvorené v pravidelných intervaloch cez víkendy. Atraktívny priestor chcem tiež využívať na prípadné prednášky, alebo pripomienkové podujatia.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Po skúsenostiach s obnovou a správou iných objektov môžeme skonštatovať, že cieľová skupina nie je presne určiteľná. Objekty, ako múzeá sú lákadlom pre všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. V tomto prípade očakávame ešte väčší záujem, pretože ide o najbližšiu vojenskú pamiatku ku komunikáciám MHD.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Okrem plánovaných komentovaných prehliadok, plánujeme organizovať pripomienkové podujatia, či prednášky. Po ukončení všetkých prác podáme návrh na Ministerstvo kultúry SR na vyhlásenie kaverny za Národnú kultúrnu pamiatku.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 • 2 000 € terénne práce (nákup náradia, prenájom mini bagra, likvidácia náletovej zelene)

 • 600 € kovové mreže s osadením

 • 800 € nákup informačných tabúľ s osadením a grafickým spracovaním

 • 1 400 € nákup vitrín a potrebného materiálu na sprístupnenie expozície návštevníkom (tj. zabezpečenie osvetlenia, prístupu a materiálu k výdreve)

 • 200 € materiál na lavičku a odpadkový kôš

 

Kontakt (email, tel.č.):

 

Jakub Kuruc – 0949 377 274 (jakub.kuruc4@gmail.com), Ľuboš Vodička – 0948 199 922 (lubos.vodicka@gmail.com)

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!