Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Hlasovanie participatívny rozpočet 2019

Autor/ka: KpP

Práve prebieha hlasovanie participatívneho rozpočtu pre rok 2019. Od 11.10. do 22.10.2018 máte možnosť podporiť niektoré z občianskych projektov, ktoré vznikli na základe podnetov vašich spoluobčanov.

 

 
 
Milé Novomešťanky, milí Novomešťania.

Už po šiestykrát máte možnosť podporiť niektoré z občianskych projektov, ktoré vznikli na základe podnetov vašich spoluobčanov. V minulých rokoch sa na základe vašich nápadov realizovalo 63 projektov, ktoré dodnes prispievajú k vyššej kvalite verejných priestorov a služieb v Novom Meste.
 
Rozhodovať v participatívnom rozpočte môžete 3 spôsobmi:

1. fyzickými hlasovacími lístkami, ktoré dostali obyvateľky a obyvatelia mestskej časti do schránok. Táto forma má v konečnom výsledku váhu 60%.
Hlasovacie lístky môžete odovzdať v 27 miestach v časoch otváracích hodín: na miestnom úrade BANM Junácka 1, vo všetkých novomestských knižniciach, vo všetkých denných centrách seniorov a všetkých materských školách BANM. Ak by ste mali málo hlasovacích lístkov pre vašu domácnosť, na hlasovacích miestach nájdete ďalšie.
 
2. Verejné zvažovanie, ktoré sa uskutoční 18.10.2018 o 17:30 na Miestnom úrade na Junáckej 1. Na tomto fóre koordinátori občianskych projektov predstavia svoje nápady a prostredníctvom deliberácie ich ohodnotia bodovo. Verejné zvažovanie bude mať váhu 30% konečného výsledku.
 
3. Online hlasovanie odporúčame v prípade, že fyzické hlasovacie miesta pre vás nie sú dostupné alebo nemáte trvalý, ani prechodný pobyt v Bratislave Nové Mesto. Výsledok online hlasovania bude mať v konečnom súčte váhu 10%.
 
Každý váš hlas je dôležitý. Tešíme sa na vašu účasť a netrpezlivo očakávame výsledok hlasovania. A nezabudnite, že na budúci rok sa so svojim nápadom do participatívneho rozpočtu môžete zapojiť aj vy.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!