Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Oprava vnútorného bloku -vchod Robotnícka 12-Plzenská č. 9

Autor/ka: Jolana Zvarová

Názov

Oprava vnútorného bloku -vchod Robotnícka 12-Plzenská č. 9, Jolana Zvarová, 1 900,-€

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Náš vnútroblok, ktorý bol pôvodne detským ihriskom a určený na oddych začal postupom času sčasti slúžiť ako živelné, neoficiálne parkovisko obyvateľov. Najkritickejšia časť je kedysi zatrávnená plocha pri dvoch vchodoch, ktorá momentálne slúži ako príjazd pre autá do vnútrobloku.

Naším zámerom je zorganizovať brigádu na vyčistenie najkritickejšieho úseku, inštalovať zábrany pri chodníku, koľaje pre príjazd áut a zatrávniť priestor medzi nimi. Zámerom je tiež iniciovať diskusiu o pravidlách parkovania a prípadnej budúcej revitalizácii pôvodného účelu vnútrobloku.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Zdevastovaný chodník a trávová plocha navezením štrku a stavebného odpadu, ako aj prejazdom a parkovaním áut na chodníku. Značné rušenie nočného kľudu prejazdom áut, v spálňach situovaných do uvedeného dvora.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Zrekonštruovaním chodníka, zatrávnením vzniknutého priestoru, na pôvodný stav, umiestnením tvárnic na prejazd áut, osadením zábran k chodníku a doriešením vjazdu áut značkou sa obmedzí množstvo áut parkujúcich vo dvore a upraví a spríjemní sa prostredie dvora pre jeho obyvateľov.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Jolana Zvarová- obyvateľka Robotníckej 12, Bratislava, páni Turan, Janovič, RNDr. Flaškár a ostatní obyvatelia, ktorí sa zúčastnia brigády.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Komunikácia s EKO – podnikom VPS, príprava brigády, letáky.

podsyp pod dlažbu, vyrovnanie terénu, trávne semeno, ornica, hnojenie, dovoz dlažby

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Realizáciou projektu sa obmedzí množstvo áut parkujúcich vo dvore, rozšíri sa zeleň a tým sa skvalitní životné prostredie pre obyvateľov bývajúcich v uvedených bytoch.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Obyvatelia bytov na Robotníckej, Plzenskej , Českej a Kukučínovej ul., ktorí uvedený priestor užívajú, hlavne seniori a matky s deťmi.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Starostlivosť o zeleň – dohliadanie na dodržiavanie parkovania.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

1. dlažba cca 300 – 400 €

2. pokládka 200 €

3. úprava chodníka 500 €

4. pokládka 300 €

5. naloženie a odvoz 200 €

6. dopravná značka 50 € + stĺpik 50 €, osadenie

podsyp pod dlažbu, vyrovnanie terénu, trávne semeno, ornica, hnojenie, dovoz dlažby

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!