Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Ostrava – Jih: Co nového v participativním rozpočtu

Městský obvod Ostrava – Jih: Společně tvoříme Jih!!!

Do konce června mohli všichni občané městského obvodu podávat své návrhy do pilotního ročníku participativního rozpočtu. Návrhů došlo celkem 72 a v létě probíhala technická analýza, která ověřila údaje a realizovatelnost projektů v rámci stanovených mantinelů.

Rozdělení podaných návrhů dle jednotlivých částí:

  • Hrabůvka - 20 návrhů

  • Zábřeh - 20 návrhů

  • Výškovice - 21 návrhů

  • Dubina a Bělský les - 11 návrhů

Pro každou část je stanoven stejný základ v hodnotě 1 mil Kč (20% rozdělované částky), zbývající 1 milion je rozdělen podle poměru trvale hlášených obyvatel. Celkem tak budeme rozdělovat pro Dubinu a Bělský les 1 220 000 Kč, v Hrabůvce 1 300 000 Kč, ve Výškovicích 1 140 000 Kč a v Zábřehu 1 370 000 Kč

Koordinátorka Katka Šebestová: „Nejčastěji jsme se bavili o rozpočtu, pro většinu občanů bylo těžké odhadnout, kolik by tak jejich návrh mohl stát. Často jsme narazili také na chybějící podpisový arch, který se někteří snažili argumentovat tím, že jejich návrh se týká velkého počtu osob a není tak potřeba. (...) Několikrát jsme také museli řešit změnu místa realizace návrhu, protože ačkoli to tak možná na první pohled nevypadá, je zde spousta pozemků, které jsou například v  soukromém vlastnictví. Jednou z nejdůležitějších podmínek participativního rozpočtu je, že návrh můžeme realizovat pouze na pozemku, který je svěřen do správy obvodu."

Odhady obyvatel týkající se nákladů například na vybudování parkovacích míst nebo chodníků jsou často velmi vzdálené realitě. Stejně tak například u dětských herních prvků jsme vždy připomínali, že se musí jednat o certifikované prvky, které se i cenově samozřejmě liší od těch, které mohou mít lidé například na chatě.

Spousta návrhů se týká dětských hřišť a sportovišť, oprav veřejných komunikací či prostranství, cyklistiky nebo agility hřišť pro psy. Návrhy budou představeny na Slavnostech obvodu 3. září a na Sousedské slavnosti Zažít Ostravu Jinak, která se uskuteční v sobotu 17. září v Zábřehu, za kinem Luna. 

Zdroj: http://www.spolecnetvorimejih.cz/p/dekujeme-navrhu-jste-podali-celkem-72

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!