Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

oznámenie o ukončení posudzovania volebných programov

Predčasné parlamentné voľby 2012

Autor/ka: SAPN

V piatok 24. februára sme zverejnili hodnotenie volebných programov 24 strán kandidujúcich v predčasných parlamentných voľbách 2012. Z hodnotenia boli vvynechané strany "Zelení" (1) a Obyčajní ľudia (21), ktoré volebné programy nezverejnili.

Hodnotenie umožní porovnať prístup kandidujúcich strán k rôznym témam, ktoré sú podstatné pre napĺňanie sociálnych práv. Voličom  umožní jednak lepšie sa zorientovať v prísľuboch jkandidujúcich politických strán a tiež bude pripomínať v čom by mali vyžadovať skladanie účtov od strán, ktoré po voľbách prevezmú moc.

Zverejnená schéma  umožňuje porovnať zámery jednotlivých strán v konkrétnych oblastiach, ktoré sú dôležité pre zlepšenie príjmovej situácie, prístupu k vzdelaniu, k práci, k bývaniu a ďalším službám a tiež porovnať, ako sa hlásia k princípom, ktorých dodržiavanie zásadne ovplyvňuje tvorbu spravodlivej a sociálne vnímavej verejnej politiky.

Postoje a princípy sme hodnotili aj kvantitatívne a na základe získaných bodov udeľovali známky.

Najvyšší počet bodov - 16  z 21 možných -  dosiahla strana SMER - SD.  Strana SMER - SD podobne ako väčšina strán stratila body za pozabudnutie na dôležitý nástroj podpory bývania: univerzálnu dávku príspevok na bývanie, ktorej legislatívny rámec sama pred časomi iniciovala. Ďalšie body stratila za nedostatočné pochopenie potreby zapájať do tvorby sociálnej  politiky mimovládne organizácie a zástupcov tých, ktorí  sa táto politika významne dotýka.  Získané body a známky jednotlivých politických strán si môžete pozrieť tu.   Podkladové klasifikačné hárky sú v hnižnici dokumentov.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!