Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Pakistan plánuje „trestať“ rodiny, ktoré odmietnu nebezpečnú a neefektívnu vakcínu proti detskej obrne

Autor/ka: Anthony Gucciardi

Napriek všeobecnej evidencii, ktorá dokazuje, že 78 percent prípadov nákazy poliovírusom sa týka časti pakistanskej populácie zaočkovanej polio-vakcínou a tiež navzdory skutočnosti, že táto vakcína je dnes hlavnou príčinou výskytu detskej obrny, Pakistan chce trestať rodičov nezaočkovaných detí pokutami a školskými reštrikciami. Krajina zápasiaca s chorobou, ktorá v rozpore s očakávaniami už dlhšiu dobu zúri medzi zaočkovanými, dokonca uvažuje o zavedení cestovných obmedzení až dovtedy, kým sa jej s epidémiu nepodarí poraziť.

Kým sa zodpovednosť za prepuknutie a rozšírenie choroby prisudzovala nezaočkovaným deťom a ich rodičia boli za svoje „nezodpovedné" rozhodnutia démonizovaní, štatistiky ukázali, že ochorenie sa rozvíja aj u tých jedincov, ktorým bola vakcína podaná viackrát. Podľa Národného inštitútu zdravia, ktorého akčná skupina zhrnula údaje vo svojej správe, 107 zo 136 detí nakazených poliovírusom dostalo vakcínu podľa predpísaného plánu schváleného lekármi.

Ba čo viac, Svetová zdravotnícka organizácia hlási, že napriek vysokému percentu predpísaných vakcín zaznamenal Pakistan najväčší počet prípadov detskej obrny za posledné desaťročie. Najviac šokujúca je ale pravdepodobne správa severoamerického Centra pre kontrolu chorôb, podľa ktorej je možné, že sa obrna u týchto detí rozvíja pod vplyvom samotnej vakcíny. Píše sa v nej: „V období medzi rokmi 1980 až 1999 bolo potvrdených 162 prípadov poliomyelitídy. Pri ôsmich z nich došlo k nákaze mimo územia Spojených štátov amerických a bola importovaná. Posledný „importovaný" prípad spôsobený voľne sa vyskytujúcim kmeňom poliovírusu  je z roku 1993. Zvyšných 154 prípadov bolo spojených so živou, perorálne podávanou poliovírusovou vakcínou (OPV).  Neexistuje klinický rozdiel medzi obrnou spôsobenou voľne sa vyskytujúcim vírusom alebo OPV."

Nemalo by teda zarážať, že výskyt detskej obrny spojený s vakcináciou je podľa hodnoteného výskumu prevažujúcou formou ochorenia od roku 1980. Prekvapujúco nejde o nové zistenie. Okolnosti týkajúce sa nákaz zapríčinených živou vakcínou boli natoľko závažné, že Spojené štáty americké začali v roku 2000 používať vakcínu s neaktivovanými poliovírusmi (IPV) potom, ako Poradný výbor pre imunizačnú prax odporučil kompletné odstránenie OPV – tej istej živej polio-vakcíny, ktorá sa napriek známym rizikám naďalej široko používa v krajinách tretieho sveta.

Pakistanskí vládni činitelia zatiaľ plánujú finančne postihovať rodiny, ktoré sa rozhodli vyhnúť tejto neefektívnej a nebezpečnej vakcíne. Pochopiteľne, dôvera verejnosti v podávané látky je podľa veľvyslanca Svetovej zdravotníckej organizácie za globálne odstránenie detskej obrny Hussaina A. Gezariho minimálna. Vládne pokusy o finančné trestanie osôb, ktoré svoje deti nedajú zaočkovať povinnými vakcínami, sa v minulosti uskutočnili v Austrálii, kde chceli dotknutých rodičov zbaviť daňových úľav.

Preložil Jakub Mišák

Fotografia: wikimedia commons

Zdroj: Natural Society http://naturalsociety.com/pakistan-to-punish-families-who-reject-polio-vaccine/
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!