Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Autor/ka: (sru)

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

Lisabon patrí medzi mestá, ktorého centrum sa rýchlo vyľudňuje, čo súvisí s odchádzaním starších generácií, ktoré vzhľadom na často katastrofický stav budov nemá kto nahradiť. Ide pritom zväčša o historicky cenné objekty neodmysliteľne späté s koloritom tohto jedinečného mesta. Lisabon je navyše podobne ako mnohé iné veľké mestá nútený konfrontovať sa okrem fenoménu odchádzania pôvodných obyvateľov aj s fenoménom prisťahovalectva predovšetkým z krajín svojich bývalých kolónií, veľmi často však aj z Pakistanu, Indie, Číny, iných ázijských krajín, Ruska a z Ukrajiny.

 
Lisabonský participatívny rozpočet sleduje predovšetkým rozvoj informovanosti občanov a vytváranie povedomia o práve na aktívnom spoluvytváraní tváre miesta a mesta ich bydliska, podporuje povedomie o osobnej zodpovednosti za svoje mesto ako aj právo na zapojenie sa do procesov mestskej politiky a zodpovednosť za ne, ktoré občanom garantujú participáciu na rozhodovaniach o smerovaní finančných prostriedkov. Tento systém umožňuje mestskému zastupiteľstvu odpovedať prednostne na skutočne pálčivé problémy ako aj predstavy obyvateľov. Lisabonský PR je preto centrálnou zložkou stratégie schválenej Lisabonskou mestskou radou (Câmara Municipal de Lisboa) o dynamickom začlenení občanov do riadenia mesta, čím sa stal inovatívnym na celonárodnej úrovni. Aj z tejto príčiny bol programom Un Habitat Organizácie spojených národov pre ľudský rozvoj ocenený ako „dobrý postup mestského riadenia".


Prostredníctvom mechanizmu PR môžu obyvatelia mesta v prvej etape predstaviť konkrétne návrhy do rozpočtu pre nasledovný rok nepresahujúce maximálny rozpočet milión eur. Po analýze mestskou radou a zvážením reálnosti realizácie návrhu sa uskutočňuje druhá fáza participatívneho procesu, pozostávajúca z hlasovania v prospech jednotlivých projektov. Tie projekty, ktoré získajú najviac hlasov, sa zakomponujú do návrhu rozpočtu a mestských aktivít do finančnej výšky 5 miliónov eur.

Od zavedenia prvého PR v Lisabone uplynuli dva roky. PR je dnes pevnou a samozrejmou súčasťou iniciatív participácie ohlasovaných mestom Lisabon. Po vyhodnotení uplynulých výsledkov sa pristupuje vždy k novým návrhom a alternatívnym riešeniam vždy za priamej účasti obyvateľov, členov zastupiteľstva a služieb mestskej rady. Inovácie sa zavádzajú predovšetkým do cyklov participácie a participatívnych mechanizmov, čo v prvom rade umožňuje rozvíjať dostupnosť PR pre čoraz väčšie množstvo obyvateľov mesta. Na začiatku súčasného tretieho participatívneho roka v Lisabone patria medzi veľké novinky najmä predĺženie lehoty participácie na podávaní návrhov, paralelné realizovanie participatívnych zasadnutí a rozširovanie „vejára" mestských kompetencií.

Spracované podľa autopsie ako aj:
http://www.cm-lisboa.pt/archive/doc/72_perguntas_sobre_OP.pdf

http://www.portaldocidadao.pt/PORTAL/pt/noticias/05_2010/NEWS_orcamento+participativo+de+lisboa+em+debate.htm

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!