Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

PDF 2019 nový cyklus

Dňa 30. 5. 2019 sa uskutočnilo Prvé diskusné fórum pre prechodné obdobie participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu, ktoré trvá od 10. apríla do 31. decembra 2019. V prechodnom období môžu občania Banskej Bystrice predkladať svoje projektové návrhy do participatívneho rozpočtu, na ktorých realizáciu už bude vyhradený celý rok 2020.

Koordinačná rada PR BB oboznámila účastníkov fóra s aktuálnymi zmenami v Štatúte participatívneho rozpočtu. Tieto zmeny sú nasledovné:

Doterajší ročný cyklus participatívneho rozpočtu bol predĺžený na dvojročné cykly, kedy v prvom roku cyklu, ktorý bude vždy vyhlásený Prvým diskusným fórom, budú prebiehať stretnutia tematických pracovných skupín k príprave projektových návrhov; zber podnetov a nápadov od občanov mesta prostredníctvom formulára Burza nápadov; predkladanie projektov a následné rozhodovanie o nich. Ďalšou novinkou je, že rozhodovanie o projektoch bude mať dve podoby: verejné zvažovanie, formou hodnotenia kvality jednotlivých projektov podľa vopred urečných kritérií a hlasovaním, ktoré bude prebiehať fyzickým hlasovaním do prenosnej urny. Hodnotenie kvality bude mať podľa nového Štatútu váhu 50-tich percent a fyzické hlasovanie tiež 50 percent.

V druhom roku cyklu prebehnú realizácie projektov, ktoré v procese rozhodovania zvažovaním a hlasovaním získali dostatočnú podporu zo strany verejnosti na to, aby mohli byť Mestom realizované. Na realizáciu projektov tak bude dostatok času.

Účastníci Prvého diskusného fóra schválili tematické skupiny - Aktívne občianstvo a komunitný rozvoj; Zeleň v meste a verejné priestory; Kultúra, umenie a vzdelávanie a Šport - a tiež sa dohodli na výške sumy na náklady pre projekty, ktorou je opäť 10 000 eur. Nasledovalo ukončenie funkčného obdobia Koordinačnej rady a voľba jej nového zloženia: za členov KooR PR BB boli znovu zvolení Lucia Rossová, Katarína Kováčová, Juraj Droppa, Milan Cerovský a Miroslav Šimkovič.

Posledným bodom programu Prvého diskusného fóra bola spoločná diskusia účastníkov fóra o podobe a zmysle verejného zvažovania.

Koordinačná rada navrhla termíny podávania projektových návrhov (deadline) a konania Druhého diskusného fóra, ktoré fórum schválilo:

Do 13. 9. 2019 - podávanie projektových návrhov (tie však podľa Štatútu musia byť prekonzultované aspoň raz na niektorom zo stretnutí tematických skupín);

14. 11. 2019 - termín konania Druhého diskusného fóra, na ktorom budú predstavené projekty a prebehne ich kvalitatívne hodnotenie.

KooR tiež oznámila prvé termíny stretnutí tematických skupín: 12. 6. 2019 a 20. 6. 2019. Bližšie informácie ešte zverejníme na webovej stránke, ako aj na facebookovej skupine a facebookovej stránke PR BB.

Fotografie: Katarína Kováčová a Milan Cerovský

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!