Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

POzastávka PD

POzastávka NM 2018 (informačné tabule  NA zastávkach MHD Bratislava, Nové Mesto )

1. Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt má ambíciu prispieť k zlepšeniu orientácie, poznatkov a zvýšeniu záujmu o toto mesto, mesto v ktorom žijeme, o jeho vlastivedných, prírodopisných, umeleckých   a historických rozmeroch.
Náš projekt by chcel priblížiť niektoré historické, ale aj iné zaujímavosti tohto mesta Širokej verejnosti, turistom, i iným návštevníkom. A však predovšetkým by mal slúžiť bežným okoloidúcim , či ľuďom, ktorí každodenne stoja na zastávkach. Tým, ktorým  v zhone dneška nepríde na um zamyslieť sa, Prečo sa napr. volá jedna zastávka, ulica  podľa niekoho, kto to bol a čo také spoločnosti priniesol. Skrátka, ponúknuť im jednu zmysluplnú alternatívu k nude počas čakania na svoj spoj. A ak sa zadarí, tak trochu zvýšiť stupeň povedomia a  hrdosti aj na svoje mesto.
Projekt má ambíciu umiestniť infotabule na určité vybrané zastávky MHD v MČ Nové Mesto. Plochy tabúľ, by mali byť Vizuálne vhodnou formou, textom a obrazom. Ponúkali by zaujímavé informácie o názve danej zastávky/mykrolokality/prípadne osobnosti, podľa ktorej je zastávka/a táto lokalita pomenovaná.
Text by podľa našej predstavy mal byť stručný, písaný skôr ľahšou populárno-náučnou    formou, bilingválne, v slovenskom, i anglickom jazyku. Pri zastávkach pomenovaných podľa osobností by ho mohol ilustrovať portrét, alebo karikatúra, pri lokalitách obrázok, alebo  fotografia charakteristickej dominanty, budovy a podobne. Doplniť by ho mohli aj  menšie prídavné zobrazenia , erb Nového Mesta,
mestskej časti v ktorej sa práve tabuľa a človek čítajúci jej obsah, nachádza, logo projektu a td..
Radi by sme boli aj ak by sa nám podarilo použiť systém obrazový kód na snímanie telefónom
Takto by používatelia mobilných pripojení na internet mali, pri zaujatí nejakou kusou informáciou v stručnom texte na tabuly , urýchlený prístup ku rozšíreným informáciám na internetovej stránke zriadenej k tomuto účelu. Pre záujemcov so zrakovým znevýhodnením by použitie QR Kódu  v súčinnosti so  špeciálne upravenými mobilnými telefónmi s hlasovým výstupom, ktoré mnoho „zrakáčov" používa už dnes, takto zároveň mohlo znamenať vyrovnanú možnosť prístupu k daným informáciám, takú akú má aj zdravá majoritná spoločnosť.(Stránka by bola upravená tak, aby bola prístupná aj nevidiacim, tzv. blindfriendly web)

2. Problém, ktorý chce projekt riešiť:

nedostatok povedomia, hrdosti na svoje mesto.
Nezáujem a neZnalosť historických a iných súvislostí, zaujímavostí  o tomto meste.
nedostatočná Vyváženosť podnetov na mysel človeka, napomáhajúca obrane voči psychologickým útokom komercionalizmu.
 na ulici v meste.
hluchý čas, nuda, počas čakania na spoj
zdanlivá Nezaujímavosť Nového Mesta pre jeho návštevníkov.
Obmedzené možnosti zrakovo handicapovaných ľudí pri získavaní informácií o priestore v ktorom sa dennodenne pohybujú
 

3.Východisková situácia 

I.
Samozrejme už v Bratislave boli a aj sú podobné aktivity, alebo pokusy o ne.
Pri jednej akcii participatívneho rozpočtu v Bratislave  sa istá skupina snažila umiestniť kamenné tabule na významné, ale pozabudnuté miesta v Starom meste.
II.
Na presklené zastávky MHD zo zadnej strany býva umiestnené farebné heraldicky pomerne korektné zobrazenie bratislavského mestského erbu, ktorý má svoj historický pôvod už v stredoveku (Mestu ho udelil, ako privilégium uhorský kráľ Žigmund Luxemburg.).
Tieto kroky považujeme za pozitívne a chceme ich ďalej rozvíjať a z časti sa vydať vlastnou cestou.
3.
Predošlá činnosť nášho zoskupenia počas pilotnej verzie participácie v Novom Meste, počas ktorej sme si stihli pripraviť niektoré časti projektu.


4. Predkladatelia,  realizátori projektu ,

Pracovná skupina POzastávka (skupina dobrovolnícky aktívnych ľudí pôsobiaca v občianskom združení Ladon:
Luboš Korenčík
(projektový koordinátor, autor projektu, redaktor článkov
Od narodenia býva v Novom meste. Vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, , dejepis, občianska, etická výchova na  Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.  Študoval i na Katedre porovnávacej religionistiky, Filozofickej fakulty UK. Svoj záujem vrámci dejin zameriava, mimo iného, aj na lokálne dejiny Bratislavy a rád by sa venoval ich popularizácii. Má dlhoročné skúsenosti s neformálnym vzdelávaním a dobrovoľníckymi aktivitami na Slovensku, aj v zahraničí(Absolvoval viaceré mládežnícke medzinárodné výmeny, ako účastník aj ako leader Zapojil sa do projektu, Európska dobrovoľnícka služba v Holandsku(EVS).Spolupracoval s neziskovými organizáciami pracujúcimi s mládežou a s myšlienkou dobrovoľníctva. (IMCA Slovakia, Inex Slovakia, Plusko, Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, LIPA, Strom života a  českým hnutím Brontosaurus.Istú dobu pracoval v organizácii YMCA Nitra, ako pracovník s handicapovanou mládežou.
 Ďalšie osobnosti skupiny POzastávka
Jana Babušiaková
Pochádza z Bratislavy a v súčasnosti býva priamo v Novom Meste. Vyštudovala dejiny a teóriu umenia na Trnavskej Univerzite. Okrem umenia a architektúry sa zaujíma o históriu a rôznorodosť kultúry, ktorá sa spája s Bratislavou a okolitými regiónmi. Pracuje na Rakúskom inštitúte a svojimi článkami Pravidelne prispieva do novín.
V projekte je autorkou článkov o architektúre a autorkou časti fotodokumentácie.
 
 
Lukáš Krajčír
Študent doktorandského stupňa Katedry histórie, Filozofická fakulta, UK Bratislava- , zameranie na štúdium slovenských dejin. Časť svojho štúdia absolvoval na Univerzite Karlovej v Prahe. 
V projekte sa venuje hlavne vyhľadávaniu informácií o významných osobnostiach, po ktorých sú lokality pomenované.
Vladimíra Lašáková 
Žije striedavo v Brne  a v bratislavskom Novom Meste, v súčasnosti pôsobí ako doktorandka na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK BA,
V minulosti vyučovala aj  na základnej škole pre slabozrakých a nevidiacich v Bratislave a tiež na viacerých bratislavských gymnáziách.
Stanislav Sokol
v súčasnosti žije v Bratislave. Vyštudoval
na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave, študoval aj na Fakulte informatiky Masarikovej univerzity v Brne. Časť štúdií absolvoval na Univerzite v Oslo. V súčasnosti pracuje v Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Spolupracuje s Centrom podpory pre študentov so špecifickými potrebami na UK v BA. Istý čas bol dobrovoľníkom v Združení nevidiacej a slabozrakej mládeže,
V projekte je správcom internetovej stránky vytvorenej špeciálne pre tento účel.
Dušana Blažková
 Vyštudovala Slovenský jazyk v kombinácii so sociálnou prácou na Pedagogickej fakulte UK Bratislava (Spolupracuje s nami, ako externá korektorka gramatiky slovenského textu)
Pavol Petrík
pracuje snami ako prekladatel textov do anglického jazyka a do jazyka Esperanto. Ako prekladatel sa živí aj v svojom bežnom profesionálnom Živote.
 

5. Cieľ (Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)

Neformálne vzdelávanie, informovanosť, zvýšenie povedomia bratislavských Novomešťanov o svojom životnom priestore, estetické skrášlenie (obrazové prílohy), prezentácia Nového Mesta a jeho zaujímavostí, ale aj mesta Bratislava navonok, Spojenie sa ľudí s rôznymi problémami, študijnými a pracovnými zameraniami, ...  a ich nadchnutie sa spoločnou prácou pre úžitok iným., Zmysluplné vyplnenie voľného času, prínosná zábava pre tvorcov, aj čitateľov
 

6. Cieľová skupina

výsledky projektu by mala využívať priamo okrem Novomešťanov aj ostatná  široká verejnosť: obyvatelia Bratislavy, návštevníci Bratislavy, ľudia pracujúci v hlavnom meste, turisti so Slovenska aj zahraničia.  cestujúci MHD, okoloidúci chodci, ale aj hociktorí ľudia čerpajúci informácie zo stránky. Projekt myslí aj na začlenenie handicapovaných ľudí medzi ostatnú spoločnosť a to pri vytváraní( vo forme sebarealizácie pri začlenení handicapovaných ľudí do teamu) , tak aj používaní výsledkov (informácií cez stránku prístupnú aj pre nevidiacich.)


7.  Pokračovanie projektu

Aktualizácia informácií na internetovej stránke, udržiavanie, obnova poškodených tabúľ, V Prípade pozitívnej odozvy a úspechu , dopĺňanie o ďalšie zastávky v Novom Meste, prípadne rozširovanie aj do iných častí mesta.
Na základe textov a nahromadených materiálov, ktoré sa na tabule už nepomestia, vydanie knižnej publikácie o Novom Meste, umiestňovanie schránok populárneho tzv. geokešingu v blízkosti  tabúľ, alebo v blízkosti objektov v ich textoch spomínaných.
Projekt počíta so zapojením dobrovoľníkov ako pri počiatočných jednaniach, príprave obsahu, jeho umiestňovaní, tak  aj pri údržbe.


8. Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsobrealizácie)

1. Hotové v súčasnej dobe:
Prvotná kostra internetovej stránky: profili participantov projektu, prvé články o Novom Meste
2. Január až marec 2018
Dopísanie chýbajúcich článkov a ich preklad aj do Angličtiny. Dopracovanie detailov projektu.
Vykonzultovanie všetkých povolení od mestského dopravného podniku, ako majiteľa zastávok, potrebná pomoc od kancelárie.
Získanie finančného pokrytia projektu
Marec až máj  2018
Produkcia:
Vypracovanie platených a ďalších na ne sa viažucich prác:
Profesionálna Grafická úprava pre fyzické tabule, výroba tabúľ, úpravy na stránke POzastávka, výroba QR kódov, overenie prístupnosti pre nevidiacich a td..
4.
máj – jún 2018
Distribúcia:
osadenie fyzických tabúl na zastávky.
A  Doladenie kooperácie so stránkou na webe.
November, december 2018 
Finančné vyúčtovanie
Celkové vyhodnotenie projektu pre rok 2018
Pohlad do budúcnosti – čo zlepšiť, či pokračovat v rozširovaní projektu pre ďalšie roky
 

9. Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Cenová kalkulácia:
Príprava:
Grafika    pre 10 lokalít - 1 grafická identita - 100€.
10 grafickych identít - 10 x 100€ = 1.000€
Texty – odmena pre autorov a redaktorov - 1 text - 20€.
(10 textov - 20€ x 10 = 200€
Preklad - 1 preklad: 15€ (1800 znakov), 30€ (3000 znakov) - 10 prekladov - maximálne 300€
    Medzisúčet príprava: 1.500€
Produkcia
Fyzická výroba infotabúľ:
Aluboard - exteriérové tabule - rozmerov A3 - 420 x 300 mm = 12 € / kus (VF tlač: Samolepka polymerická biela, sivé lepidlo, Kašírovať na podkladovú dosku + zahnúť fóliu cez okraje, Polymerické lamino lesklé, Doska Aluboard)
Vyroba - 40 kusov - cca 500€ s DPH
    Medzisúčet produkcia tabúľ: 500€
Inštalácia infotabúľ:
cestovné náklady a inštalačné práce - cca 20 € / kus
Montáž 40 tabúľ (slovenský a anglický text - 800€ maximálne 1000€.
    Medzisúčet inštalácia tabúľ: 1000€
Prezentačné náklady:
Web - doména na 5 rokov plus odmena správcovi webstránky : 300€
Ostatná propagácia: 350€
    Medzisúčet prezentačné náklady: 650€
Výsledná suma: CCA 3650€
 

Kontakt:
luboskorencik@gmail.com

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!