Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Pozvánka na diskusiu o formáte Participatívneho ropočtu

Autor/ka: Peter Nedoroščík
Vážené Novomešťanky a Novomešťania,
Pred niekoľkými dňami sa rozprúdila vášnivá diskusia o podobe participatívneho rozpočtu a fungovaní Kancelárie pre participáciu, na ktorú chceme týmto textom reagovať.

Na jednej strane si vážime, že táto diskusia prebieha, pretože baviť sa o tom, ako sa majú a môžu ľudia zapájať do vecí verejných je najhlbšou formou participácie a naplnením slova samospráva. Na druhej strane nás nepríjemne zaskočila otvorená agresivita a osočovanie, ktoré si – aspoň podľa nás, nezaslúžime a je pre nás ako pre ľudí zraňujúca. Ako inštitúcia to však musíme prijať. Rozhodli sme sa napokon zareagovať štyrmi spôsobmi, respektíve odpoveďami na toto dianie:
1. Textom o participatívnom rozpočte na Slovensku a pôsobení OZ Utopia v tomto procese. Utopia totiž stála pri zrode Kancelárie pre participáciu.
2. Pozvaním pána Puka na diskusiu do bratislavskej televízie. Keďže text pána Puka bol katalyzátorom diskusie, pokladali sme za neférové reagovať bez toho, aby nedostal priestor aj on. A to napriek tomu, že jeho text za férový nijako nepokladáme.
3. Zorganizovaním verejného stretnutia dňa 17.3. (uverejníme aj pozvánku), ktorého cieľom bude zadefinovanie ďalšej podoby participatívneho rozpočtu a fungovania Kancelárie pre participáciu. Ak sa na stretnutí podarí nájsť konsenzus, bude spracovaný do podoby materiálu a predložený miestnemu zastupiteľstvu na schválenie. Ak sa na stretnutí nepodarí nájsť konsenzus, môžeme ho zopakovať, pretože nás netlačí čas (začiatok príprav PR 2017 je naplánovaný na mesiac apríl) a všeobecný súhlas s podobou PR je nevyhnutným predpokladom pre jeho zmysluplnú existenciu.
4. Prípravou podkladu pre toto verejné stretnutie v podobe otvoreného textu, ktorý bude zahŕňať kritické podnety a otázky a odpovede Kancelárie. Navrhujeme diskusiu v týchto konkrétnych témach, pretože vzbudili najviac pozornosti a zároveň sú dôležité pre fungovanie participácie:

PR – občianske projekty – aké budú kritéria pre zámery, aby sa mohli realizovať, akým spôsobom bude prebiehať ich financovanie;
PR – zadania – čo má byť ich predmetom, akú funkciu majú spĺňať v celkovom rozpočte;
PR – rozhodovacie mechanizmy – akú podobu má mať verejné zvažovanie, kto sa ho má zúčastňovať, akú váhu má mať v celkovom rozhodovaní v pomere k hlasovaniu;
Kancelária pre participáciu – akú má mať rolu, aké má poskytovať služby, aké má byť jej obsadenie, a aké majú byť náklady;
Výsledná podoba dokumentu bude spoločným dielom všetkých zúčastnených. Do jeho vypracovania, rovnako ako na následné stretnutie, pozývame všetkých.
Za to, ako bude vyzerať dokument a verejné stretnutie a k akému výsledku sa dopracujeme, nesieme zodpovednosť všetci zúčastnení. Celý nasledujúci proces je otvorený pre akékoľvek ďalšie návrhy, či už k podobe celkovej diskusie alebo formátu verejného stretnutia, či tém, ktoré majú byť diskutované.
S úctou
Za kanceláriu pre participáciu
Peter Nedoroščík, na fb Delegát Nula

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!