Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Pozvánka - udržitelný rozvoj

POZVÁNKA

       

Vážená kolegyně, vážený kolego,

                   

            oddělení pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež ÚV KSČM ve spolupráci s Komisí strategie životního prostředí a udržitelného života odborného zázemí ÚV KSČM si Vás  dovolují pozvat na celostátní seminář

 

„K problematice trvale udržitelného života",

 

který se uskuteční

 

v sobotu 16. června 2012 od 09.30 hod do 16.30 hod.

 

v jednacím sále Zastupitelstva hl. m. Prahy, budova Magistrátu hl. m. Prahy,
Mariánské náměstí 2, Praha 1

 

Cíl semináře: Zformulovat a představit veřejnosti důvěryhodnou dlouhodobou alternativu východiska
z globálních krizí: ekonomické a hrozící klimatické a sociální

 

Předběžný program semináře:

9:30 Zahájení, moderátor konference RNDr. Miroslav Prokeš

 

9:45 – 11:15 1. téma: Současný stav a globální hrozby

 

11:15 – 11:30 přestávka na kávu

 

11:30 – 13:00 2. téma: Udržitelné strategie a východiska z krizí

 

13:00 – 13:45 Přestávka na oběd

 

13:45 – 15:15 3. téma: Nástroje k dosažení udržitelné výroby a spotřeby

 

15:15 – 16:30 Diskuse a závěry

 

V průběhu semináře bude jako občerstvení poskytnuta káva a minerálka. Cestovné bude mimopražským účastníkům hrazeno.

 

Svou účast nahlaste co nejdříve, nejpozději však do 11. 6. 2012, na oddělení pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež ÚV KSČM s. Josefu Krčilovi, tel.: 222 897 425, mail: josef.krcil@kscm.cz, nebo Ludvíku Šuldovi, tel.: 222 897 450; mobil: 724 460 541; e-mail: ludvik.sulda@kscm.cz. Oba jmenovaní Vám zároveň zodpoví i Vaše případné dotazy týkající se organizačních záležitostí ke konání semináře

 

Těšíme se na Vaši aktivní účast a podněty. Písemné texty či elektronické záznamy vystoupení, případně další podněty a názory, jsou vítány.

 

S pozdravem                                                          

 

Ing. Jiří Dolejš v. r.

místopředseda ÚV KSČM pro odborné zázemí, občanský sektor a mládež

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!