Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Přátelské organizace

Ekovesnice o.s. Pomoc při praktickém tvoření soběstačných jednotek, domů, farem a osad... http://www.ekovesnice.cz/ Šťastné domy o.s. Projekty, kurzy a inspirace na zdravé a soběstačné domy z přírodních materiálů... http://www.stastnedomy.cz/ Hnutí za přímou demokracii je přesvědčeno, že pro dosažení skutečné demokracie je nezbytné doplnit zastupitelské systémy o možnost přímé účasti občanů na všech rozhodovacích procesech. http://www.pdemokracie.ecn.cz/cs/ Podněty.cz Portál, kde mohou občané zveřejňovat vlastní i cizí podněty k nápravě neblahého stavu v ČR, zejména podněty pro starosty, hejtmany a ministry, pro poslance a senátory. http://www.podnety.cz/ Česká společnost pro zaměstnaneckou participaci Je občanským sdružením podporujícím ekonomickou demokracii. Zaměstnanecká participace je jedním z pilířů ekonomické demokracie, neznamená ale zdaleka pouze participaci finanční, ale také podíl na rozhodování a řízení firmy. http://www.kslp.wz.cz/ Iniciativa za spravedlivé referendum Pokud si myslíte, že je potřebná zásadní změna v rozhodování o našem společném žití, že všichni občané mají právo rozhodovat přímo o veřejných věcech, a že jsou dostatečně způsobilí, aby si zvolili, tak jako jejich nynější političtí zástupci, kam bude směřovat vývoj jejich společnosti. http://www.spravedlivereferendum.cz/ Český cohousing Jsme vznikající, volné a otevřené sdružení, připravující vybudování cohousingového obytného souboru na základě soukromého vlastnictví, ale společného - komunitního soužití. Spojuje nás touha po alternativním způsobu života, dobrém sousedství, žití v blízkosti přírody a možnostech společného sdílení radostí i starostí všedního dne. http://www.ceskycohousing.cz/ Ne Základnám Nejúspěšnější hnutí v České republice za posledních dvacet let http://www.nezakladnam.cz/ Trojčlennost v sociálním organismu Věříme, že oslovíme lidská srdce a touhu po kvalitním a důstojném životě a že si nenecháme ujít příležitost, jak se o své štěstí postarat sami. Vítejte na občanské cestě ke svobodě! http://www.tso.cz/tso/ Akční spolek nezaměstnaných Navazujeme na tradice rozsáhlého a úspěšného českého hnutí nezaměstnaných z doby Velké krize a inspirujeme se také současnou činností hnutí nezaměstnaných v ostatních vyspělých zemích. V blízké budoucnosti se české hnutí nezaměstnaných stane významným činitelem společenského života a nepominutelným politickým faktorem. http://www.akcnispolek.estranky.cz/ Křesťané za spravedlivý hospodářský řád „V mnoha záležitostech se stal zvyk zlem. Způsobuje, že nespravedlnost je považována za právo a omyl je vydáván za pravdu" http://ksh.nazory.cz/index.html
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!