Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Prečo sa vám oplatí zapojiť do tvorby nášho mesta?

Autor/ka: Peter Vittek
Prečo má zmysel sa zapojiť do participatívneho rozpočtu a na čo všetko sa pripraviť?

Procesy zapájania obyvateliek a obyvateľov mesta do jeho správy mnohokrát vyzerajú veľmi zložito, ale má to svoj dôvod. Ak chceme, aby diskusia o našom meste prebiehala čo najkvalitnejšie a aby mala čo najkvalitnejšie výsledky, musíme sa jej intenzívne venovať. Aby sa akákoľvek diskusia mohla vôbec začať, potrebujeme v prvom rade vaše podnety a nápady. Čím viac sa vás zapojí, tým presnejšie bude výsledok diskusie odrážať vaše potreby. Nápady sa potom spracovávajú tak, aby v meste nenastal chaos, teda aby projekty, ktoré z nich vznikajú, boli v súlade so zákonmi, rozvojovými plánmi mesta a inými projektami samosprávy. V ďalšom kroku je opäť všetko na vás: len vy rozhodujete, ako bude vyzerať výsledok participatívneho ropozčtu alebo niektorého z plánovaní verejných priestorov. Rozhodovanie sa vždy začína predstavením projektov. Čím lepšie sa ľudia s navrhovanými projektami oboznámia, tým kvalitnejší môže byť výsledok. Najkvalitnejšie výsledky vznikajú, keď sa dobre informovaní ľudia môžu rozhodovať v dobre pripravenej verejnej diskusii, keď dobre poznajú navrhované projekty a môžu svoje postrehy konfrontovať s pohľadmi iných ľudí. Na verejných diskusiách, ktoré pre vás v rozhodovacej časti procesu pripravujeme, sa často stáva, že sa podarí navrhované projekty nielen kvalitne posúdiť, ale navyše aj vylepšiť. Kvalitatívna forma rozhodovania si však žiada, aby ste venovali svojmu mestu relatívne veľa voľného času. Pre ľudí, ktorí si to dovoliť nemôžu alebo chcú svoj čas venovať niečomu inému, je preto otvorená možnosť za projekty zahlasovať. Kombinácia kvalitatívneho a kvantitatívneho rozhodovania pri dobrom nastavení zabezpečí, že výsledok rozhodovania bude kvalitný a zároveň bude odrážať vôľu čo najširšej skupiny ľudí.

 

Miestny úrad poskytuje všetkým možnosť zapojiť sa. Môžete to urobiť viacerými spôsobmi. Každý z nich je iný a vyžaduje si iné množstvo investovaného času. Bez vás však žiadna participácia neprebehne. Najviac času budete potrebovať, ak navrhnete občiansky projekt a ten získa podporu. Dočasne sa stanete tvárou projektu a spolupracovníkom úradu. Veľmi si vážime, že sa k tomuto kroku mnohí z vás odhodlali a zrealizovali úžasné projekty, ktoré by inak nikdy neuzreli svetlo sveta a teraz slúžia ostatným obyvateľom a obyvateľkám Nového Mesta. Menej času vám zaberie účasť na niektorej verejnej diskusii alebo prezentácii, pomoc pri realizácii projektu alebo hlasovanie. Aj tieto spôsoby zapojenia však považujeme za nesmierne dôležité a vždy nás teší, ak sa na nich zúčastňujete.

 

V našej mestskej časti samospráva s obyvateľkami a obvateľmi diskutuje a spolupracuje. Viacerí z vás už svoju tvár prepožičali občianskym projektom, mnohí ste s nami boli diskutovať na verejných zhromaždeniach. Vďaka vám sa Nové Mesto premieňa na živú komunitu, ktorá spoločne hľadá cesty k zlepšovaniu činnosti samosprávy a zvyšovaniu kvality verejného priestoru.

 

Ak sa chcete zapojiť, musíte byť pripravení aj na to, že cesta k realizácii projektu v našom hlavnom meste môže byť dlhá a náročná. Ľudia často prichádzajú s nápadmi, ktoré sú pre samosprávu výzvou, pretože nič podobné dovtedy nerealizovala. Verejný majetok a priestor partia viacerým vlastníkom. Malý kúsok trávnika pred vašim domom môže patriť kraju, mestu Bratislava, mestskej časti alebo všetkým trom inštitúciam naraz. Ďalšie priestory patria štátu alebo štátym podnikom. Činnosť verejných inštitúcií je prísne regulovaná a musí sa riadiť platnou legislatívou. Malo by vás to ale odradiť? Naša skúsenosť hovorí, že nie. A prečo? Jednoducho preto, že sa môžete stať priekopníkmi a inovátormi, hrdinami, ktorí napíšu príbeh možno drobného, no i tak dôležitého víťazstva v zápase o kvalitný život nás všetkých. Viacerí z vás nám ukázlali, že to ide. Podarilo sa im vyriešiť problémy, ktoré sa dlho nedarilo vyriešiť, vymysleli a zrealizovali služby, ktoré by inak samospráva neposkytovala a boli by sme o ne ochudobnení, vytvorili jedinečné priestory, ktoré nám prinášajú kultúru, vzdelanie, zábavu alebo si v nich môžeme oddýchnuť. A žiaden z problémov nakoniec nedokáže prevážiť pocity radosti, ktoré prichádzajú po úspešnom dokončení projektu. Naše mesto a kvalita života v ňom za to stojí.

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!