Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Prehľad projektov participatívneho rozpočtu 2019

Autor/ka: KpP

1. Adventný víkend, Beata Kafková, 2650 €

Projekt sa zameriava na organizáciu Malého vianočného trhu pod holým nebom a vytvorenie priestoru pre priateľské predvianočné stretnutie obyvateľov mestskej časti Kramáre. Súčasťou trhu bude aj rozsvietenie vianočného stromčeka, kultúrny program a hudobné vystúpenia. Organizátorky oslovia miestnu školu, Klub dôchodcov a iné organizácie pôsobiace na Kramároch, aby sa prehĺbili vzťahy medzi rôznymi generáciami miestnych obyvateľov, ich záujem jeden o druhého a zároveň oživil priestor, v ktorom žijú.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

2. Detské ihrisko pre deti ZŠ a komunitu školy na Riazanskej ulici, Ján Papuga, 5000 €

V areáli základnej školy na Riazanskej ulici nie sú žiadne hracie prvky. Pomerne veľký priestor stráca na hodnote, pretože deťom neposkytuje príležitosť vyskúšať si a rozvíjať pohybové schopnosti na preliezkach. Žiaci a žiačky dvor navštevujú v čase veľkých prestávok, či školského klubu, v popoludňajších hodinách je otvorený aj pre verejnosť. Cieľ projektu je prostý: Osadením aspoň dvoch ihriskových prvkov aktivizovať komunitu školy k spolupráci pri zveľaďovaní areálu. Keď bude dvor zaujimavejší aj pre deti z okolia, zvýši sa záujem aj o školu samotnú. 

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

3. Divadlo inak – Soboty pre deti v EDUdrama, Barbora Jurinová, 2060 €

Bábkové aj hrané, poučné aj hravé. To je heslo sobotných predstavení pre deti a rodičov s tvorivou dielňou v dramacentre EDUdrama. Cieľom projektu je príprava a realizácia interaktívnych divadelných predstavení pre rodiny s deťmi, ktoré stierajú hranice medzi javiskom a hľadiskom, rozvíjajú komunikačné a individuálne zručnosti pomocou rolových hier a vytvárajú priestor pre spoločne strávený čas všetkých členov rodiny v neformálnom prostredí.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

4. Dobové fotografie s príbehom, Anna Iváková, 5000 €

Zámerom projektu je zachytiť miznúce spomienky a uchovať ich pre budúce generácie formou príbehov viažucich sa k starým fotografiám pamätníkov bývajúcich, alebo prisťahovaných do Nového Mesta. Zozbierané fotografie budú zhodnotené odbornou porotou a následne vydané knižnou formou ako Almanach histórie obyvateľov Nového Mesta. Súčasťou projektu bude aj vernisáž vybraných fotografií a príbehov.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

5. Kino Kramer, Darina Timková, 4200 €  

Cieľom projektu je prispieť k pravidelnému stretávaniu obyvateľov MČ Kramáre formou organizácie rôznych filmových projekcií. Obyvateľky a obyvatelia Kramárov budú môcť navštíviť premietania, ktoré sa budú v letných mesiacoch opakovať každé dva týždne na ihrisku Jahodová a v zimných raz mesačne v sále DK Kramáre. Obyvatelia Kramárov tak nemusia odchádzať do centra mesta, pobavia sa v mieste kde bývajú a spoznajú svojich susedov.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF

6. Kvety zbližujú susedov, Milena Partelová, 3500 €

Cieľom projektu je revitalizovať predzáhradku bytového domu na ulici Čsl. parašutistov 1. Obnova priestoru prispeje nielen k skrášleniu okolia domu, ale aj k vzájomnému spoznávaniu jeho obyvateľov pri spoločných aktivitách. Obyvateľky a obyvatelia sa zapoja do prípravy projektu obnovy priestoru a budú spolupracovať pri úprave a následnej starostlivosti o predzáhradku. Nakoľko úprava priestoru vyžaduje aj náročnejšie a odborné práce, počas projektu bude využitá pomoc tímu profesionálnych záhradníkov z relácie Nová záhrada. Pomôžu nie- len pri obnove priestoru, ale aj pri výbere rastlín tak, aby bola predzáhradka nenáročná na údržbu a robila obyvateľom domu aj okoloidúcim radosť po celý rok.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

7. Náučný chodník novomestské vinohradníctvo – Rösslerov lom a ochrana bratislavskej prírody, Dalibor Jurášek, 3750 €

Cieľom projektu je vytvorenie náučného chodníka od Figara až k Rösslerovmu lomu. Bude informovať o vinohradníctve v Novom Meste, histórii a prírode po trase chodníka a v Rösslerovom lome. Súčasťou projektu bude aj reprezentatívny prieskum názorov Bratislavčanov a Bratislavčaniek na zvýšenie ochrany prírody v mestskom lesoparku, ktorý prispeje k rozvíjaniu diskusie o spôsoboch ochrany prírody našom meste.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

8. Nestavanie mája, René Lazový, 1500 €

Cieľom projektu je upozorniť na kultúru a tradície našej krajiny, ktoré predovšetkým vo veľkomestskom prostredí rýchlo miznú. Medzi takéto tradície nepochybne patrí aj "stavanie mája". V minulosti mládenci stavali máje bežne, no dnes je to skôr vzácnosť. V rámci projektu sa táto tradičná ceremónia skončí "nepostavením mája". Netradičný záver má upozorniť na to, že táto krásna zvyklosť vyhasína a blíži sa chvíľa, kedy máj nebude mať kto postaviť a nebudeme ho už nikde vidieť.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

9. Nová agora, Jaroslava Panáková, 5000 €

Projekt sa sústreďuje na revitalizácu a oživenie osirelej, zanedbanej a fádnej plochy s charakterom vyvýšeného námestia medzi domami na ulici Sibírska 58 a 60. Priestor je dnes opustený, zanedbaný a ľudia ním len prechádzajú. Má však polohu a zázemie vhodné na to, aby sa premenil na novú „agoru" – živé, podnetné a spoločensky významné miesto, na ktorom sa budú zhromažďovať občania a občianky a bude z neho mať osoh celá miestna komunita. Do premeny sa zapoja ľudia, ktorí priestor využívajú alebo ho budú využívať – praví experti na to, ako toto miesto urobiť „svojím" a naozaj ho tak oživiť. Výsledkom bude miesto, ktoré bude krajšie, funkčnejšie a bude ľudí z rozličných skupín priťahovať a nabádať k rozličným skupinovým či individuálnym aktivitám.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V * PDF

10. Recyklácia plastov, Patrik Bartas, 5000 €

Problém s plastovým odpadom sa týka každého z nás. Tento odpad sa rozkladá stovky rokov a znečisťuje životné prostredie - prírodu, v ktorej žijeme. Dá sa však premeniť na materiál, s ktorým sa dá ďalej pracovať a znova využiť na vytvorenie užitočných predmetov. Cieľom projektu je vytvorenie komunitného recyklačného centra, do ktorého bude môcť ktokoľvek priniesť plastový odpad a spracovať ho na recyklačných strojoch. Plasty, ktoré by inak skončili v spaľovni alebo by sa povaľovali na našich sídliskách či v parkoch, tak dostanú ďalšiu šancu slúžiť ľuďom.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

11. T3 – kultúrny prostriedok – pokračovanie rekonštrukcie a modifikácie, Rastislav Chynoranský, 4300 €

T3 – kultúrny prostriedok je vyradený vozeň električky umiestnený na Trnavskom mýte v priestore medzi Tržnicou a budovou Konskej železnice, kde sa na dobrovoľnej báze organizujú neziskové kultúrne podujatia. Cieľom projektu je zapojiť obyvateľstvo okolitých domov do kultúrnych aktivít, s ktorými by sa inak nestretli a zároveň premeniť miesto, ktorým ľudia väčšinou len prechádzajú, na miesto, kde môžu ľudia cielene či náhodne tráviť svoj voľný čas. Doteraz neviditeľné miesto na mape tak môže získať novú identitu, poskytnúť kultúrne vyžitie a stať sa využitým a živým priestorom.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

12. Veda pre všetkých, Ondrej Spevák, 5000 €

Zámerom projektu je sprostredkovať verejnosti čo najzrozumiteľnejším spôsobom vedecké objavy a poznanie týkajúce sa ľudského vnímania. Počas roka 2017 bola z prostriedkov participatívneho rozpočtu vybudovaná Amesova izba, ktorá demonštruje chyby vnímania nášho mozgu a umožní vám na vlastnej koži zažiť nezvyčajnú optickú ilúziu. Konštrukcia izby bude obohatená viacerými novými exponátmi a do ich tvorby budú zapojení aj jej návštevníci. Dôležitou súčasťou projektu bude vytvorenie online obsahu, ktorý sa dá ľahko zdieľať a poskytuje priestor na vysvetľovanie rozličných javov iným spôsobom ako samotná izba.

PROJEKTOVÝ FORMULÁR V *PDF.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!