Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Priatelia Zeme-CEPA otvárajú dva kurzy o udržateľnej energetike

Autor/ka: Priatelia Zeme-CEPA

7. októbra 2011 začali dva mesačné vzdelávacie kurzy zamerané na klímu, energetickú autonómiu regiónov, možnosti zvyšovania energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie. Organizuje ich občianske združenie Priatelia Zeme-CEPA a sú určené predstaviteľom samospráv a verejnosti v okolí Poľany a študentom, doktorandom a pedagógom univerzít v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

„Naším dlhodobým cieľom je vytvoriť podmienky pre koordinovaný rozvoj energetiky okolo Poľany tak, aby sa zvyšovala miera energetickej sebestačnosti tohto regiónu. Štúdie, ktoré sme vypracovali pre samosprávy, potvrdzujú, že región okolo Poľany by mohol byť úplne energeticky autonómny," hovorí Juraj Zamkovský zo združenia Priateľov Zeme-CEPA.

Podpoľanie by podľa Priateľov Zeme-CEPA mohlo ušetriť obrovské zdroje, ktoré by samosprávy pod Poľanou mohli použiť na vlastný rozvoj. Ak by vedeli využiť svoj potenciál úspor tepla a elektriny a zužitkovať lokálne dostupné obnoviteľné zdroje, mohli by zabrániť úniku 380 až 820 Eur na jedného obyvateľa za rok. Presne toľko peňazí ročne odchádza z regiónu v platbách za dovezenú energiu a palivá.

„K energetickej autonómii ešte bude dlhá cesta a nutnou podmienkou k nej bude vznik širokej a dobre koordinovanej iniciatívy, ktorá zatiaľ neexistuje. Dúfame, že časť absolventov týchto kurzov sa postupne stane jej zárodkom," dodáva Zamkovský.

Organizácia už podobný kurz odskúšala v marci a apríli tohto roka. Zo 17 účastníkov získalo certifikát o absolvovaní kurzu 11 osôb rôznych profesií vrátane pracovníkov samospráv. Kurz sa stretol s pozitívnymi ohlasmi a preto sa Priatelia Zeme rozhodli rozšíriť tento druh vzdelávania aj pre univerzity v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

„Zapojenie študentov a akademického sektora do praktickej podpory samospráv pri budovaní energetickej autonómie považujeme za veľmi dôležité. S vedením niekoľkých fakúlt rokujeme o ďalšom rozšírení programu aj v budúcom roku," uviedol Zamkovský.

Podporu tohto zámeru predbežne vyjadrila Nadácia Heinrich Böll Stiftung, ktorá financuje aj tohtoročný kurz pre univerzity. Kurz pre samosprávy a verejnosť zase financuje Rozvojový program OSN v rámci Programu malých grantov GEF.

Kurz kombinuje prednášky, individuálne štúdium prostredníctvom internetu a exkurzie. Je rozdelený do 4 modulov a v každom z nich sú tri témy. V rámci každej témy sú pripravené prednášky a učebné texty, ktoré si účastníci preštudujú individuálne a môžu o nich diskutovať navzájom aj s lektormi prostredníctvom internetu. Na záver každej témy zodpovedajú účastníci testové otázky.

http://www.priateliazeme.sk/cepa/sk/informacie/pripravovane-akcie/852

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!