Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Príklad z Nových Sedlic

Nové Sedlice – jak na strategický plán se zapojením veřejnosti

Vedení obce Nové Sedlice na Opavsku mělo díky dřívějšímu grantu Nadace Via pozitivní zkušenost se zapojením veřejnosti do plánování a tvorby zdejšího centrálního veřejného prostranství (Areál soudržnosti). Rozhodli se proto s nastartovanou energií obyvatel pracovat dále a připravit v úzké spolupráci s místními občany strategický plán obce, který by sumarizoval potřeby jejího rozvoje na dlouhodobější období.

Jak tvorba strategického plánu probíhala:

  • Příprava harmonogramu aktivit, který je důležitý pro hladký průběh procesu nejen tvorby strategického plánu, ale také včasného a efektivního zapojení veřejnosti.
  • První plánovací setkání s názvem „Nové Sedlice v našich představách" mělo za cíl s místními obyvateli zmapovat krásná, významná, problematická, nebezpečná místa, zkrátka jak místa, se kterými je třeba něco dělat, tak místa, jejichž funkci a význam je třeba rozvíjet. Vybraná místa byla zanesena do mapy, ale rovněž podrobně charakterizována v písemné podobě.
  • Druhé veřejné setkání na to předchozí navázalo a doplnilo předchozí analýzu do podoby SWOT analýzy a stanovení dlouhodobých cílů rozvoje. V rámci setkání účastníci ve skupinách rozpracovávali některé projektové záměry do větší podrobnosti následných kroků, překážek, hledání partnerů apod.
  • Dotazníkové šetření, které elektronicky nebo v papírové podobě vyplnilo 88 respondentů z řad místních obyvatel, se zaměřilo na ověření stanovených cílů, doplnění informací a určitou mírou kvantifikace názorů s cílem vybrat priority pro strategický plán.
  • Závěrečné setkání s veřejností mělo za cíl prezentovat pracovní verzi strategického plánu, doformulovat vizi obce a prodiskutovat způsob naplňování a aktualizace plánu. Vypracování finálního strategického plánu obce, který vychází z podkladů získaných jak ze všech setkání s veřejností, tak podnětů z dotazníkového šetření i připomínek všech zainteresovaných.

Výsledek?

Výsledkem procesu je strategický plán obce, který shrnuje výsledky analýz, prezentuje vizi obce a také navrhuje 4 programové cíle a 18 rozpracovaných opatření, která jsou seřazena dle priorit. Důležitým vedlejším efektem je to, že setkání se účastnilo vždy zhruba 40-60 obyvatel, kteří měli možnost společně prodiskutovat a vyjádřit se k budoucímu rozvoji obce, na které jim záleží. Výhodou načasování přípravy strategie bylo i to, že na strategický plán navazovala příprava i plánu územního.

Realizátoři: Partnerství o.p.s. založená Nadací Partnerství

Více: www.novesedlice.cz

Autor textu: Martin Nawrath

Prevzaté z: www.paktparticipace.cz

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!