Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Pripomienka k Národnej sociálnej správe

skrátené pripomienkové konanie 24. 5. - 30.5.2012

Autor/ka: SAPN

Národné sociálne správy vypracúvané členskými štátmi EÚ mali byť zárukou, že boj proti chudobe a sociálna inklúzia nezostanú  v časoch adorácie hospodárskeho rastu a boja proti deficitu na vedľajšej koľaji.

Žiaľ, na Slovensku sa šanca nevyužila a slovenská Národná sociálna správa zostala len replikou Národného programu reforiem. Do politiky súčasnej vlády  sa tak aj týmito dverami dostáva prevládajúci ekonomický pohľad na sociálne veci. .

Slovenská sieť proti chudobe vypracovala k tomuto dokumentu len jednu, všeobecnú pripomienku, ktorá žiada materiál stiahnuiť a vrátiť na prepracovanie. Pripomienka bola odoslaná  30. 5. 2012 a aj keď je to zásadná pripomienka, bude predkladateľmi považovaná len za "obyčajnú", pretože bez petície a stoviek podporovateľov to inak nejde.

Slovenská sieť proti chudobe žiada stiahnuť materiál Národná sociálna správa z programu rokovania vlády SR a vrátiť Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny na prepracovanie.

Zdôvodnenie:

Časti Národnej sociálnej správy, ktoré sú dôležité z pohľadu boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu,  ako sú časť  2. a 3,  sú

a) málo konkrétne

b) nepokrývajú všetky dôležité aspekty chudoby (napr.nie je zahrnutá otázka dostupnosti predškolskej výchovy a bývania pre najviac znevýhodnené skupiny)

c) princíp aktívnej inklúzie je v materiáli zle pochopený a zredukovaný len na otázku zamestnanosti a vágnej "aktivácie" 

d) vykonané opatrenia ale aj návrhy nových opatrení sú všeobecne formulované, bez špecifikovaného finančného zabezpečenia  a preto sa nedajú posúdiť z obsahového hľadiska.

Túto všeobecnosť pokladáme za veľmi rizikovú aj preto, že

e) obsah kapitoly 3 preberá časti  Národného programu reforiem 2012 bez akejkoľvek reflexie faktu, že tieto časti  boli pôvodne súčasťou Národného programu reforiem 2011 - 2014, kde slúžili ako ideovo-politické zdôvodnenie reštriktívnej reformy dávok v hmotnej núdzi, ktorá sa mala uskutočniť v roku 2011 a mala priniesť zásadné zníženie finančných prostriedkov pre jednotlivcov a domácnosti v núdzi a prehĺbenie finančnej chudoby na Slovensku bez toho, aby súčasne riešila možnosti a nástroje "aktivácie". 

f) Národná sociálna správa žiaľ o charakterea kvalite  legislatívnych opatrení pripravených v roku 2011 mlčí a uvádza nepravdivé tvrdenie, že práce na týchto opatreniach boli "pozastavené vzhľadom na  na vyjadrenie nedôvery parlamentu vláde SR v októbri 2011".  

Uvedené tvrdenie považujeme za nepravdivé preto, pretože Slovenská sieť  proti chudobe vývoj legislatívy hmotnej núdze starostlivo sledovala (aj sme sa v auguste 2011 aktívne zúčastnili pripomienkového konania k návrhu zákona o hmotnej núdzi a návrhu zákona o príspevku na bývanie). Ako to dokumentuje aj dobová tlač:, rozhodnutie na základe výsledkov pripomienkového konania  nezaradiť návrh zákona do programu rokovania vlády urobila začiatkom septembra 2011 premiérka Iveta Radičová a v tomto rozhodnutí pravdepodobne zohľadnila publikovanú kritiku návrhu zákona od mimovládnych a ľudskoprávnych organizácií a tiež stanoviská expertov na ľudské práva z príslušného odboru Úradu vlády SR.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!