Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Projekt Bratislavskí trubači (Vežové koncerty v Starej radnici)

Pilotný projekt „Participatívny rozpočet pre Bratislavu"
 
Projektová dokumentácia
 
Celkový zámer
 
Aktivity    projektu sa zameriavajú, resp. realizujú služby, ktoré realizuje,   alebo  môže realizovať mestská samospráva v Bratislave. Výsledky   projektu budú  verejne prístupné buď ako služba, artefakt alebo   informácia.
 
Každá z participatívnych komunít môže podať dva projekty v dvoch oblastiach: 
1. Zvýšenie participácie občanov a občianok na verejnom živote 
Prostredníctvom    projektu sa pre obyvateľov a obyvateľky Bratislavy vytvárajú širšie    možnosti zapájať sa do verejného života a do fungovania samosprávy.
2. Skvalitnenie služieb samosprávy a mestského priestoru
Projekt skvalitňuje, približuje alebo dopĺňa služby poskytované mestom Bratislava a funkcie mestského priestoru.   
 
Proces vytvárania a schvaľovania projektov
 
Predkladateľom    projektu je konkrétna tematická participatívna komunita. Do procesu    vytvárania projektu sa môže zapojiť každá členka a člen komunity: môže    navrhnúť projekt, diskutovať o projektoch, zapojiť sa do spracovania    projektovej dokumentácie a realizácie projektu, zúčastniť sa verejného    zvažovania alebo hlasovať o projektoch.
Schvaľovanie   prebieha vo  forme otvorenej diskusie - verejného zvažovania, v rámci   komunity.  V prípade, že sa nenájde všeobecný konsenzus, ktoré dva   projekty má  komunita rozpracovať a podporiť, je možné hlasovať.
Výsledok:   Každá  tematická komunita si vyberie dva projekty a dvoch zástupcov,   ktorí ich  budú prezentovať a obhajovať v ďalšom kole verejného   zvažovania so  zástupcami ostatných komunít.     
 
 
 
Projektová dokumentácia
 
Názov projektu: Projekt Bratislavskí trubači (Vežové koncerty v Starej radnici)
1. Anotácia – krátky opis projektu:
(V krátkosti definujte projekt, rozsah textu približne 1000 znakov.)
 
Na veži novoobnovenej Starej radnice sa pravidelne každý týždeň stretávajú profesionálni hudobníci – trubači, ktorí vo vymedzenom čase interpretujú diela známych i zabudnutých skladateľov, ktorých tvorba a život sa spájajú s Bratislavou. Koncert trvá približne pol až trištvrte hodiny s krátkymi prestávkami a počas neho sa okoloidúci ľudia oboznamujú prostredníctvom náučných letákov o živote a diele hudobných skladateľov a ich vzťahu k mestu, prípadne aj s historickými udalosťami danej doby. Vzniká tak podobne pôsobivá tradícia, akú poznáme napr. z Krakova (takisto trubači), alebo z Prahy (orloj). 
 
2. Problém
(Opíšte    problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality    samosprávou už poskytovanej služby, alebo o jej absenciu, či o   ohrozenie  alebo nedostupnosť danej služby.)
 
Bratislava stratila historickú pamäť a svoju tvár, vytratili sa z nej prejavy jej špecifickej kultúry formovanej po stáročia. Tento proces bol dlhodobý, no viedol k smutnému, no pravdivému stavu, že mesto prakticky nemá kultúrnu kontinuitu a väčšine vlastným obyvateľom je odcudzené. Všeobecné vedomie o jedinečných a bohatých dejinách Bratislavy je veľmi nízke a odráža sa na chladnom až pohŕdavom vzťahu Bratislavčanov aj obyvateľov Slovenska voči hlavnému mestu. Súčasťou mimoriadnych dejín mesta bola odpradávna práve hudba – Bratislava mala v hudobnom živote dlho prvenstvo dokonca pred Viedňou aj Budapešťou a moderná slovenská hudba nemala nikde lepšie podmienky na rozvoj, ako práve tu. Spolu s inými prejavmi špecifickej bratislavskej kultúry však v poslednom období zaniklo alebo zapadlo aj veľa hudobných tradícií a zabudlo sa na hudobníkov, ktorí dodávali mestu jeho osobitosť. Hudba, ktorá sa kedysi rozliehalo odvšadiaľ, sa stala skôr udalosťou pre uzatvorenú spoločnosť, nie prirodzenou krvou života mesta. Hudba a hudobné aktivity sú však stále univerzálnym prostriedkom, ako vrátiť mestu jeho ducha, a tým aj lásku a dôveru jeho obyvateľov. 
 
3. Východisková situácia
(Opíšte    na aké aktivity uskutočnené v minulosti má projekt nadväzovať, resp.    aké možnosti na realizáciu projektu má komunita k dispozícii.)
 
Projekt hudobných vežových koncertov nadväzuje na historickú tradíciu, ktorá sa Bratislave prirodzene vytvorila v čase prvej korunovácie v Dóme sv. Martina (1536, Maximilián I.) a kontinuálne sa udržiavala až do 19. storočia. Trubači slávnostnými fanfárami vítali hostí mesta, tak ako kedysi panovníka z veže Starej radnice. Vrcholom ich vystúpení počas 400 ročnej tradície bolo účinkovanie na korunováciách panovníkov. K najdôležitejším tvorcom tohto hudobného žánru patria: Tomaso Cimelo, Hans Leo Hasler, Jasquin de Préz, Valentin Hausmann, Melchior Franck, Johanes Pezélius, Paul Peuerl, Gerolamo Cavazzoni, Jiři Ignac Linek a viac anonymov. Medzi hranými skladbami bolo veľa rozličných intrád, dobových tancov, sonát a zneliek, ktoré umocňovali atmosféru a dodávali lesk spoločenským udalostiam.   
Tradícia sa oživila v 80-tych rokoch 20. storočia, keď hudobné združenie tzv. bratislavských trubačov začalo fanfárovými koncertmi nie len vítať významných hostí, ale sa ich koncertovanie stalo pravidelnou súčasťou kultúrneho života mesta. Vďaka bratislavským vežvým koncertom sa oživila stará trubačská hudba, o ktorej si už odborníci mysleli, že sa nemôže vzkriesiť. Vzkriesila sa a zažiarila ako kedysi vďaka mimoriadnym vežovým danostiam Starej radnice a pochopeniu zo strany mesta. Žiaľ, po revolúcii 1989 tradícia opäť upadla do zabudnutia.
 
4. Predkladateľ a realizátori projektu
(Opíšte    konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách,   skúsenosti,  know – how jednotlivých participantov, určte projektových    koordinátorov)
 
Participatívna komunita zameraná na kultúru v meste. Autor námetu, dramaturgie a scenára projektu je umenovedec Jozef Lenhart
Hudobníci – pedagógovia/študenti bratislavského Konzervatória / VŠMU
Zodpovedný za personálny výber hudobníkov je dirigent Pavol Selecký (dirigent SND, a hudobného spolku Kirchenmusikverein / Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina)
Koordinátor projektu
 
5. Cieľ
(Zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu.)
 
Bratislavskí trubači veľmi nevtieravou a prirodzenou formou vzdelávajú ľudí o významných hudobných i politických dejinách mesta, v ktorom žijú, čím sa prirodzene obnovuje pozitívny vzťah k mestu a vypĺňajú biele miesta v povedomí jeho obyvateľov, a prirodzene i návštevníkov. Zároveň vedie k odstraňovaniu historickej diskontinuity, nadväzuje na prerušenú tradíciu a oživuje mestský interiér. 
V neposlednom rade môže mimoriadne reprezentatívne predstaviť zrekonštruovanú Starú radnicu a upútať pozornosť na túto historickú dominantu mesta. Mestské múzeum v jej priestoroch je vôbec najstarším historickým múzeom v Bratislave a na Slovensku. Statická pamiatka môže hudbou väčšmi vstúpiť do reálneho života interaktívnym spôsobom. Súčasne sa týmto projektom sleduje aj výchovný moment, odovzdávanie historickej informácie o objekte a dejinách mesta, pestuje sa identita a historická pamäť. Zároveň môže byť nevtieravým symbolom toho, že „radní páni", dávajú najavo svoj záujem o mesto a dôveru jeho obyvateľov. Hudby ako symbol otvorenosti vedenia mesta voči jeho obyvateľom /šíri sa bez zábran, slobodne, nespútane.
 
6. Cieľová skupina
(Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať.)
 
Projekt je určený pre všetky vekové kategórie, pre všetkých obyvateľov Bratislavy a jej návštevníkov. Napriek tomu, že koncertovanie trubačov nadväzuje na hlbokú historickú tradíciu, zážitok z predvedenia umeleckého diela by mal vzbudiť pozornosť svojou „netradičnosťou",  v dominantnom spektre súčasnej hudobnej produkcie. Ide o všeobecne dostupný umelecký a estetický zážitok z hudby, ktorý má výrazný atmosférotvorný prvok a je zadarmo. Mimoriadne pozitívny vzdelávací a zušľachťujúci vplyv môže mať najmä na deti a mladých ľudí, ktorí sa aj tak môžu naučiť byť hrdí na to, z akého zaujímavého a nádherného mesta pochádzajú, či na návštevníkov, ktorí si môžu podobný dojem odnášať z návštevy našej krajiny. Podstatné však je, že je skutočne pre všetkých. 
 
7. Pokračovanie projektu 
(Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)
 
V prípade obľúbenia si pravidelného koncertovania na veži by sa mohla trubačská tradícia definitívne obnoviť a ďalej sa rozvíjať. Aktivity by sa mohli rozrásť – formou vzdelávacích stretnutí na tému hudobnej Bratislavy, rozšírenie jazykových mutácií náučných letákov a podobne. Dôležité je zaviesť túto tradíciu aj vtedy, keď reprezentanti mesta vítajú vzácne či významné návštevy, ktoré si zasluhujú slávnostnú, honosnú atmosféru.
 
8. Aktivity 
(Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
 
Dramaturg Jozef Lenhart pripraví scenár (výber autorov a diel, príprava časového harmonogramu). Autorsky spracuje originálny – slovenský text letákov. Za personálny výber hudobníkov zodpovedá dirigent Pavol Selecký
Koordinátor (supervízor) zodpovedá za zaobstaranie prekladov textu do inojazyčných mutácií a zaobstaranie jazykovej redaktorky/redaktora. Má na starosti komunikáciu s magistrátom v otázkach sprístupňovania radničnej veže hudobníkom v dohodnutom čase. Okrem toho koordinuje aj grafika/grafičku, tlač letákov a kolportérov, ktorí ich distribuujú, a komunikáciu medzi jednotlivými účastníkmi projektu ako aj informovanie verejnosti. 
Vystúpenie bude prebiehať ako pilotný – skúšobný projekt po dobu jedného roka, každý piatok od 17:00 do max. 18:00 na veži Starej radnice
Koncert trvá približne trištvrte hodinu s prestávkami. Jeho súčasťou je oboznamovanie hostí – ľudí na námestí, so životom autora skladby a jeho spätosti s Bratislavou prostredníctvom viacjazyčných letáčikov, ktoré rozdávajú dvaja tým poverení kolportéri
 
9. Rozpočet
(Podrobne   rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných   prostriedkov.)                                                                                             
 
I. Osobné náklady – odmeny (honoráre) brutto 
– hudobníci (3)  25 eur à jedno vystúpenie pre jednu osobu. Celoročne ide o cca 50 vystúpení,
                           t.j. 1250 eur na osobu, t. j. 3750 eur pre 3 osoby za celý rok
–  kolportéri letákov (2)  10 eur à 1 hodina , t. j.  1000 eur à 2 osoby
– koordinátor (supervízor, starostlivosť o hudobné nástroje, dovoz letákov z tlačiarne, celková  
                        koordinácia na mieste, komunikácia s magistrátom a i.)  16 eur à cca 1 hodina, t. j. 
                        800 eur 
– dramaturgia (výber a naplánovanie hudobných diel, úprava partitúry, autorský návrh letákov –
                         text, fotografia)    600 eur (jednorázovo)
 
III. Letáky formát A4 prel. A5
 – štúdio (grafický návrh DTP)         80 eur
– tlač:  papier  80 g/sqm BO  
            7 500 ks    270 € + DPH
-- jazyková redakcia textov   4 eurá à 1 normostrana (1800 znakov),  odhad cca 50 eur                            
– prekladatelia letákov (anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky )
                                              10 eur à 1 normostrana, odhad cca 300 eur
Celková suma 6000 eur
 
Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!