Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Projekt Cyklotrasa Trans – Sibírska

Autor/ka: Rastislav Straňák
Projekt PD cyklotrasy mal za cieľ riešiť prepojenie existujúcich a plánovaných cyklistických trás, a zároveň skvalitnenie celkového verejného priestoru obytnej štvrte, ohraničenej ulicami Račianska a Pionierska od Račianskeho mýta po Zváračský ústav. Pre cyklistickú dopravu bola z viacerých dôvodov vyhodnotená ako navhodnejšia Sibírska ulica.

Koncepčne boli predstavené viaceré varianty, od tej najjednoduchšej, ktorá bola zrealizovaná aj na Dunajskej, či neskôr na Banskobystrickej ulici v mestskej časti Staré Mesto, až po náročnejši, kde mala byť cyklistom vyhradená časť chodníka. Dôležitým aspektom pri posudzovaní vhodnosti boli:
Počet parkovacích stojísk a jeho zachovanie.
Bezpečnosť všetkých účastníkov premávky vrátane chodcov
Vyriešenie problému s nedostatočným zadefinovaním a značením parkovacích stojísk
Po verejných prezentáciách sa vyskytli ťažkosti so získaním informácií o majetkoprávnych vzťahoch jednotlivých pozemkov. Na základe vlastných zistení o týchto vzťahoch sme z variant vylúčili všetky, ktoré cyklotrasu posúvajú mimo vozovky. Zistili sme tiež, že parametre vozovky už v súčasnosti nevyhovujú premávke v oboch smeroch, ktorá v časti ulice Sibírska existuje.
V spolupráci s dopravným inžinierom Ing. Fedorom Zverkom sme vytvorili koncept, ktorý zachováva počet parkovacích miest a v koridore vozovky počíta s vytvorením protismerného cyklokoridoru – vodorovne značeného zeleného pruhu  a v smere premávky piktogramami. Vďaka kontaktom pána Zverka sme sa neskôr dozvedeli, že odbor dopravy Mestskej časti BANM zadal a už vyše 2 rokov rieši projekt dopravy regulácie parkovania v danej zone. Nasledovala preto koordinácia tohoto projektu s našim a keďže vo viacerých dôležitých bodoch boli koncepčné zhody, následne  i dohoda, že projektanti prevezmú projekt cyklotrasy a zapracujú ho do regulácie statickej dopravy. Zhoda bola aj v zjednosmernení premávky v celej dĺžke ulice Sibírska, rozdiel bol len v smere šikmého parkovania. Projekt cyklotrasy počítal s bezpečnou kombináciou so šikmým parkovaním cúvaním, kvôli výhľadu vodiča pri vyparkovávaní. Záverečná prezentácia a odovzdanie podrobnej štúdie bola na jednom z Cyklostretnuti Mestskej časti BANM za účasti koordinátora pre cyklodopravu Magistrátu Hl.m.Bratislavy Petra Kľučku, ktorý projektu prisľúbil podporu. Odbor dopravy má v súčasnosti podklad od kompetentných projektantov pre zapracovanie cyklotrasy do projektu regulácie statickej dopravy a v konečnom dôsledku i postupné znižovanie motorovej dopravy v autami prehustenej zelenej obytnej ulici.

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA NA STIAHNUTIE.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!