Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Projekt „Marketing Participatívneho rozpočtu a Komunitného centra generácií“

Názov projektu: Marketing Participatívneho rozpočtu a Komunitného centra generácií

Anotácia – krátky opis projektu

(v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Zámerom je vytvoriť intenzívne propagovanie PR a KCG, oboznamovanie, šírenie povedomia a informovanie ostatných ľudí o možnostiach participácie.

A to prostredníctvom vytvorenia všeobecných a špeciálnych farebných plagátov, čiernobielych letákov a farebných žurnálov a ďalšími aktivitami.

Ďalším aktívnejším spôsobom propagácie je organizovanie prednášok na tému PR so študentmi na stredných školách v rámci hodín náuky o spoločnosti. Prednáška bude pozostávať z teoretického oboznámenia a praktického vyskúšania si projektovania. Na záver im budú k dispozícii propagačné materiály s kontaktnými informáciami.

Okrem toho bude vyhlásená súťaž pre vytvorenie najlepšieho projektu od mladých ľudí/študentov.

V spolupráci so združením Indymedia, o. z. sa bude vytvárať časť dokumentaristiky a spravovania mediálneho priestoru a správy sociálnej siete, ktorá má napomáhať informovaniu o dianí v participatívnych komunitách.

 

Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

V súčasnosti neevidujeme záujem žiadneho z existujúcich súkromných, alebo štátnych médií (TV, rozhlas), ktoré by pravidelne, systematicky mapovali činnosť v rámci projektov participatívneho rozpočtu, alebo činnosti jednotlivých komunít a sprostredkúvali ich verejnosti.

Ďalším problémom je neexistencia propagačných materiálov, ktorí by bolo vhodné rozdávať pri rôznych druhoch podujatí organizovaných komunitami, ako sú dni otvorených dverí samosprávy, prednášky a obdobne. Čím sa procesy participácie zbytočne preťahujú vysvetľovaním základných informácií o fungovaní participácie.

Potreba cielenej propagácie na najrozšírenejšej sociálnej sieti a dokumentaristika.

Hlavným zmyslom participácie je, aby o nej boli oboznámení a v prípade záujmu aj zahrnutý, čo najväčší počet občanov.

 

 

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

Projekt nadväzuje na niektoré prednášky, ktoré boli uskutočnené – príkladmo pri príležitosti Dňa otvorených dverí samosprávy. Pri tej príležitosti vznikla myšlienka zorganizovať cykly prednášok pre študentov a tiež vytvorenie propagačných materiálov, pre uľahčenie komunikácie s verejnosťou.

Komunita bude mať k dispozícii voľné zdroje, čo sa týka čiernobielej i farebnej tlače materiálov (predpoklad – zatiaľ sú položky vyčíslené podľa trhovej ceny). K dispozícii je tiež tím pracovníkov médiá Indymedia, ktorí budú mať na starosti mediálnu časť projektu.

 

 

Predkladateľ projektu a realizátori

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľ a koordinátor projektu je Alexander Riabov, člen participatívneho rozpočtu od jeho začiatkov pôsobenia v Bratislave. Ďalšími členmi tímu pre projekt Marketingu sú Matej Zagrapan, taktiež jeden z pôvodných členov PR – zodpovední za časť prednášok, vytvorenia súťaže a obsahu propagačných materiálov. Členovia tímu Indymedia, o. z. (Lucia Janovič, Adam Janovič, Peter Baďura) – zodpovední za dokumentaristiku a správu mediálneho priestoru a sociálnych sietí. Ostatní členovia tímu budú priebežne doplnení podľa potrieb.

 

Cieľ

(zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

  • Intenzívne propagovať PR a KCG
  • Získavať nových členov participácie
  • Mať k dispozícii materiály vhodné na propagáciu v prípade podujatí organizovaných PR a KCG (prednášky, niečo ako bolo v Primaciálnom paláci, deň otvorených dverí samosprávy, podujatia ostatných komunít a pod.)
  • Informovať v mediálnom priestore a sociálnych sieťach o fungovaní PR.
  • Dokumentaristika a spravodajstvo z fungovania komunít

 

 

Cieľová skupina

(definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

Prednáškami chceme osloviť stredoškolských študentov, aby rozumeli fungovaniu participácie a aby táto bola takýmto spôsobom zahrnutá do učebných osnov, takouto formou prezentácie. Následne sa prípadne pridali do niektorej z preferovaných komunít.

Plagáty, letáky a žurnály majú osloviť čo najširšiu verejnosť.

Takisto dokumentaristika, správa mediálneho priestoru a sociálne siete sú zamerané na čo najširšie publikum.

 

 

Pokračovanie projektu

(opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Dlhodobý focus

  • Prehlbovanie komunikácie s médiami, sociálne siete, rozvoj dokumentaristiky
  • Tvorba publikácií
  • Rozširovanie záberu prednášok
  • Získavanie väčšieho počtu členov participácie

 

 

Aktivity

(podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Mnohé pomocné materiály ako sú letáky, plagáty a žurnály o činnosti PR a KCG sa častokrát využijú pri akciách a podujatiach, ktoré budú organizovať komunity alebo sa budú uskutočňovať v rámci KCG. Budú teda k dispozícii k príležitostiam napr. ako Dni otvorených dverí samosprávy, kde okrem osobného rozhovoru s priamymi účastníkmi si záujemcovia budú môcť so sebou „niečo" o PR odniesť aj domov. Spolu s odkazom na web a kontaktné informácie, tak máme snahu začleniť do participácie najširších okruh ľudí – čo je samo o sebe podmienkou pre naplnenie zmyslu PR.

Ďalším aktívnejším spôsobom propagácie je organizovanie prednášok na tému PR so študentmi na stredných školách v rámci hodín náuky o spoločnosti. Prednáška bude pozostávať z teoretického oboznámenia a praktického vyskúšania si projektovania. Na záver im budú k dispozícii propagačné materiály s kontaktnými informáciami. Prednáške bude predchádzať príprava a tiež zaškolenie pedagóga, aby dokázal umoderovať skupinu v praktickej fáze hodiny.

Prednášky pre záujemcov o PR  z iných regiónov – na spôsob tej, čo bola nedávno v Primaciálnom paláci. Predchádzať tomu môže mailová/telefonická pozvánka pre ľudí aktívnych v regiónoch.

Vytvoríme tiež univerzálny plagát použiteľný všeobecne pre PR a podľa potreby špeciálne plagáty pre jednotlivé podujatia.

Uskutočníme súťaž o najlepší projekt, ktorého sa budú môcť zúčastniť mladí ľudia/študenti. Uchádzači budú predkladať projektovú dokumentáciu (podľa vzoru na webstránke zrejme) s popisom činnosti a nákladovaním položiek s vopred určeným obmedzeným rozpočtom. Na záver môže byť spoločná prezentácia/workshop, na ktorú budú pozvaní uchádzači a budú verejne prezentovať svoje návrhy. Najlepší budú odmenení. Najlepší projekt môže následne postúpiť do fázy verejného zvažovania a následnej realizácie. Každopádne táto akcia informuje účastníkov o tom, že sa môžu zúčastňovať zasadaní komunít, podľa vlastných preferencií. Cieľ je jednoznačný prilákať, čo najviac ďalších členov PR.

Možné sú tiež ďalšie výstupy – tvorba krátkych videí, šírených po FB a youtube, a tiež powerpointových prezentácií, ktoré budú poskytnuté aktivistom pre účely propagácie v ich regióne (napr. pred Zastupiteľstvom) a pod.

Z dlhodobého hľadiska je možné uvažovať o formách komunikácie s médiami a prípadne tvorbou publikácií o PR.

Propagácia v mediálnom priestore – človek, ktorý bude mať na starosti komunikáciu s médiami a tlačovými agentúrami, zvolávanie tlačových konferencií.

Správa sociálnych sietí – človek, ktorý sa bude venovať aktívnej údržbe sociálnej siete, ktorá bude informovať o PR a získavať, čoraz viac priaznivcov.

Dokumentaristika – bude zakúpená videokamera a fotoaparát na účely pravidelnej dokumentaristiky. Bude poverený človek, ktorý bude potrebný byť dostupný v prípade, že bude treba zadokumentovať niektoré aktivity komunít.

Tlač materiálov – podľa prisľúbených zdrojov, by mala byť zväčša svojpomocná, čo sa týka čiernobielych aj farebných materiálov – Kontakt Mateja Zagrapana.

 

 

Rozpočet

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Predmet

Rozsah odmeny (príp. hod. odmeny)

Str. hodnota odmeny

Počet hodín

Súhrnne

Odmeny súťaže

70 + 50 + 30

160

 

150

Prezentácia súťažiacich

0 - 30

30

 

30

Letáky tlač (cca 2000 ks) čb, 130 g, A5

 

230

(prieskum trhu)

 

230

Plagáty všeob. tlač (70 ks) A2

50 - 100

75

 

90

Plagáty špeciálne (4x35 ks), A2

70 - 110

90

 

90

Žurnál tlač (250 ks) farebný,  8 strán, A4

170 -280

280

 

280

Dizajnér letákov a plagátov

3 - 5

4

15 - 30

60 - 120

Tvorca obsahu letákov

3 - 5

4

4

16

Tvorca obsahu plagátov

3 - 5

4

7

28

Tvorca obsahu žurnálu

4 - 6

5

14

70

Tvorca PPT prezentácie

4 - 6

5

7

35

Prednášajúci

4 - 6

5

35 - 70

175 - 350

Asistent prednášajúceho

2 - 3

2

35 - 70

70 - 140

Služby moderovania a správy fb-stránky

3

 

60,5 (strop 0,5 hod. denne – za 121 dní)

181,50

Služby public relationship – tvorba tlač. správ, zvolávanie tlač. besied, komunikácia s médiami

3

 

40

120

Služby zhotovenia a úpravy fotodokumentácie

3

 

25

75

Služby zhotovenia a úpravy videodokumentácie

3

 

25

75

Inzercia na portály Indymedia.sk

 

 

 

1

Spolu rozsah

 

 

 

1776,5 – 2081,50

Spolu stredná hodnota

 

 

 

1929

 

 

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!