Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

projekt - SEMAFOR na sídlisku

 

Projektová dokumentácia PR 2013

 

SEMAFOR na sídlisku

 

 

Anotáciakrátky opis projektu (v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Chceme dať pomyslenú „červenú" anonymite na sídlisku a „zelenú" vytváraniu rodiny na sídlisku. Chceme podporiť stretávanie sa rodín, mládeže a detí. Chceme vymaľovať a zrekonštruovať časť vnútorného priestoru centra na Mamateyovej ulici. Chceme priestor pre neformálne stretávanie sa detí, mládeže a rodín, vytvorenie priestoru „čajovne", kde by sa mohli rodiny stretávať a spoznávať. Chceme ponúknuť priestor kde sa budú rodičia čakajúci na deti, ktoré sú účastné na aktivitách strediska môcť v kultúrnom prostredí spoznávať, vymieňať si svoje skúsenosti a vytvárať jednu komunitu, ktorá rodinnosťou prelamuje múry anonymity.


Problém

(opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

 

Po 16 rokov existencie komunitného centra na Mamateyovej ulici sa aktivity strediska rozrástli do šírky: z pôvodného zamerania iba na potreby deti v centre teraz existuje početná skupina mladých a mladých rodín, ktorí centrom prešli a teraz sa zapájajú do života strediska aj ako dobrovoľníci. Prelamujeme spoločenskú anonymitu sídliska ale narážame na  nekultúrnosť a praktické a dispozičné nedostatky prostredia centra pre aktuálne zmenené potreby súvisiace so stretávaním sa rodín a mládeže. Podarilo sa vybudovať detské ihrisko a relatívne kultúrne vonkajšie priestory, kde sa miestna komunita občanov snaží vytvárať širokú rodinu v zdravom výchovnom prostredí, ale vnútorné priestory sú pre aktuálne potreby nevyhovujúce. Po 16 rokoch existencie strediska by si vnútorné priestory vyžadovali vymaľovať a prispôsobiť zmeneným potrebám.

 

Východisková situácia

(opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

V stredisku na Mamateyovej ulici sa už 16 rokov početná skupina dobrovoľníkov a niekoľko združení snaží budovať súdržnú komunitu a rodinu uprostred sídliska. Aktivity v centre sa logicky združujú do troch hlavných pilierov :

Deti – Dobrovoľníci sa snažia o výchovné prostredie, miestna komunita sa aktívne zapája do terénnej sociálnej práce a streetworku súčastne s aktivitami neformálneho vzdelávania pre deti. V súčastnosti sa do aktivít strediska každý týždeň pravidelne zapája asi 300 detí. Ide o denné centrum, stretávanie rovesníckych skupín (neformálne vzdelávanie) a záujmových krúžkov, doučovanie športové skupiny (3x futbal, 3x floorbal, vybíjaná).

Mládež – Po 16 rokoch práce v teritóriu máme solídnu základňu mladých (SŠ a VŠ), ktorí prešli klubovou činnosťou a teraz sa aktívne zapájajú ako dobrovoľníci pri práci a neformálnom vzdelávaní detí. Ich činnosť je na dobrovoľníckej báze a aktívne sa jej venuje asi 80 mladých (ale aj dospelých) dobrovoľníkov. Aj naďalej im ponúkame priestor pre osobný rast a kvalifikáciu nielen v oblasti animácie detí a ich voľnočasových aktivít. Dobre funguje stretávanie sa v rovesníckych skupinách (cca 10x15 mladých) a záujmových krúžkoch (týždenne pracujú 3 zbory, športové skupiny – hokejbal 2x, floorbal 2x, futbal, volejbal, fotografia, tanec, …) a rôzne jednodňové športové podujatia a turnaje.

Rodiny – Účinnosť výchovného zásahu (veríme) spočíva najmä v sieťovaní služieb a prepájaní čím viacerých zložiek, ktoré prichádzajú do styku s deťmi a mládežou. Preto sa v centre venuje pozornosť aj (často neúplným) rodinám detí na sídlisku. Ponúkame výchovné kurzy pre mamičky malých detí, kurzy o efektívnom rodičovstve, kurzy osobnostného rastu. Vznikla iniciatíva „Mamatko", v ktorom sa mamičky samy organizujú a stretávajú, vymieňajú si skúsenosti navzájom sa spoznávajú a tak vytvárajú rodinu. V stredisku samostatne funguje asi 10 rodinných spoločenstiev.

 

Predkladateľ projektu a realizátori: 

(opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

 

Projekt bude realizovať skupina dobrovoľníkov, ktorí v centre dlhodobo pracujú (niektorí už od jeho založenia v roku 1996). Projekt predkladajú menovite Martin Josko, Ing. Andrej Kňaze, Ing. Lenka Jakubcová.

 

Cieľ (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

Podporiť a rozšíriť život komunity, ktorá sa stretáva v komunitnom centre na Mamateyovej ulici o priestor pre neformálne stretávanie sa v prostredí strediska. Bojovať proti anonymite a vytvárať výchovnú komunitu aktívnym zapájaním mladých a rodín do života miestnej komunity.

 

Cieľová skupina (definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

Deti, mládež a rodiny z miestnej časti Ovsište, ktorí centrum navštevujú a ktorí do centra stále pozývajú aj nových občanov. Každoročne registrujeme v septembri niekoľko desiatok nových záujemcov o vzdelávacie a voľnočasové ponuky dobrovoľníkov nášho strediska. Odhadujeme, že dverami strediska prejde každý týždeň viac ako 2000 občanov nielen mestskej časti Petržalka.

 

Pokračovanie projektu (opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

Keďže sa predkladatelia projektu venujú dobrovoľníckej práci v centre na Mamateyovej ulici už 16 rokov, je opodstatnené tvrdiť, že jeho udržateľnosť a pokračovanie je reálna. Deťom a mládeži je dôležité venovať čas a srdce, čo s pomocou dobrovoľníkov a ľudí naklonených tejto myšlienke sme schopní pokryť. Za roky pôsobenia v oblasti sa vytvorila mentalita ocenenia práce dobrovoľníka a darí sa nám ponuky pre miestnu komunitu stále rozširovať. Základné smerovanie je podľa nás v centre dobre nastavené a potvrdené záujmom občanov o ponuky strediska. Každý rok sa ale vnášajú do života strediska nové prvky aj na základe podnetov z prostredia. (tento rok napríklad aj spolupráca s DSS Most alebo svojpomocné sobotné brigády na udržiavaní strediska – aj z dôvodu zhoršenej finančne situácie)

 

Aktivity (podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 

Nové aktivity - zámer

Popis

Stavebná rekonštrukcia priestorov „čajovne"

jún-august 2013

týždenné využitie čajovne (cca 30 hod)

 

 

Materiálne vybavenie priestorov

 jún-august 2013

 

 

Účelové využívanie priestorov pre nové aktivity miestnej komunity

a/ Kultúrny program a rôzni hostia

b/ Klubové aktivity a hry

január – december 2013

Spoločenské aktivity:

 

 

 

 

Rozpočet: Doplnenie o rozšírenie priestorov a nové aktivity

(podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov

 

Stavebná rekonštrukcia priestorov

Príprava priestorov,(búranie, vymaľovanie..)

Ťahanie elektroinštalácie a vody

Dvere

Poličky a regále

 

1000 €

1000 €

2 x 150 €

200 €

Spolu:

2 500 €

Materiálne vybavenie priestorov

Stoly so stoličkami

Sedacie súpravy

Kreslá (rôzne druhy)

Barové stoličky

Jedálenský set

Barový pult

Svietidlá

10 x 150 €

10 x 200 €

6 x 100 €

6 x 50 €

250 €

800 €

800 €

Spolu:

6 250 €

Klubová činnosť

Stolové hry

Športový material

Vybavenie kuchyne

500 €

500 €

500 €

Spolu:

1 500 €

Celkovo spolu:                                                                                                                                                                   10 250 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!