Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Protestná demonštrácia občanov proti výstavbe bytového domu na Beblavého ul.

Autor/ka: Bratislava otvorene

Občianski aktivisti a aktivistky združení v iniciatíve Bratislava otvorene (BAO) sa rozhodli zorganizovať protestnú demonštráciu občanov proti nevhodnej výstavbe bytového domu (tzv. Fischerov dom) na jednom z najexponovanejších miest celomestskej panorámy hradného vrchu, na Beblavého ulici.

BAO chce týmto - pri príležitosti medzinárodného dňa pamiatok - upozorniť na nekultúrnosť a benevolentnosť, s akou sa v Bratislave pristupuje ku kultúrnemu dedičstvu, k historickým pamiatkam, k pamiatkovej rezervácii a k stavbám a dostavbám v rámci celej pamiatkovej zóny Starého Mesta.

Bratislava je v posledných dvoch desaťročiach mementom, odstrašujúcim príkladom toho, ako by sa to v meste nemalo robiť. Kompaktný urbanizmus a vízia v rámci mesta neexistuje, stavia sa chaoticky, neboli stanovené základné regulatívy rozvoja (výšková koncepcia, ochrana siluety, výhľadové kužele, zeleň, doprava, rozvojové územia a pod.), z územného plánu mesta sa stal trhací kalendár podľa politickej alebo finančnej sily developera a o záchranu kultúrneho dedičstva či k starostlivosti o pamiatky sa nezasadia ani profesionálni pamiatkari či iní nami platení úradníci.

Poslednou kvapkou v pohári trpezlivosti občanov je nová stavba v pamiatkovej rezervácii: tzv. Fischerov dom, ktorý zásadným spôsobom ničí tradičnú historickú vedutu Bratislavy. V iných európskych mestách je nepredstaviteľné, aby sa takýto moderný dom staval na takomto mieste. Ako príklad si skúsme predstaviť, či by postavili na Malej strane v Prahe moderný dom, ktorý by významne zmenil tradičnú panorámu s Hradčanmi?

Okrem toho stavebník Ing. arch. Dušan Fischer nerešpektuje schválený územný plán zóny (ÚPZ) Podhradie a stavia dom podľa svojej ľubovôle. Aj štátny stavebný dohľad zistil, že stavba je v rozpore so stavebným povolením a vyzval stavebníka na zastavenie stavebných prác a uvedenie stavby do súladu s právoplatnou stavebnou dokumentáciou.

Z vyššie uvedených dôvodov chceme demonštráciou poukázať na rozhorčenie občanov nad nedostatočnou prácou pamiatkarov, úradníkov, poslancov a ostatných volených zástupcov, ktorí by mali v prvom rade zastupovať vôľu občanov a zachovávať kultúrne dedičstvo v Bratislave.

Demonštrácia sa uskutoční 18. 4. 2012 o 17:00 hod. pred objektom na Beblavého ulici.

Ešte predtým BAO organizuje tlačovú konferenciu, ktorá prebehne 12. 4.2012 o 10:00 vo veľkej zasadačke SSN na Župnom námestí. Na tlačovej konferencii budú predložené zásadné požiadavky občanov voči samotnej stavbe, ako aj systematické a koncepčné návrhy na zvrátenie súčasného neblahého stavu záchrany pamiatok a pamiatkovej rezervácie.

Chráňme si historický obraz Bratislavy, nezostaňme ľahostajní k ničeniu siluety mesta!

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!