Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Realizácia projektov PR BB

Pokračovanie projektov podporených z participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica

 

V júni 2015 občania Banskej Bystrice rozhodli svojimi hlasmi o projektoch, ktoré získali podporu z participatívneho rozpočtu mesta v celkovom objeme 19 370 eur. Do rozhodovania sa zapojilo takmer 500 Banskobystričanov.

Podporu získalo  päť projektov, pričom Mestské zastupiteľstvo sa rozhodlo dofinancovať projekt, ktorý skončil na šiestom mieste. Podporené projekty sa od júla 2015 realizujú. Rozhodli sme priniesť krátku sumarizáciu ako tieto projekty pokračujú.

Laskomerské singletraily

Projekt Laskomerské singletraily, ktorý je určený pre široké spektrum vyznávačov horských bicyklov a prinesie nové možnosti jazdenia a vyžitia na horskom bicykli, získal podporu vo výške 3503,40 eur. V rámci projektu sa vytvoria špeciálne chodníky pre jazdu na horskom bicykli v Laskomerskej doline.

„V septembri sa členovia koordinačnej rady po dohode s predkladateľom projektu vybrali na zaujímavú prehliadku postupu prác na tvorbe singletrailov. V  lese nad Laskomerskou dolinou brigádnici-dobrovoľníci tvoria trasy pre bikerov. Zistili sme, že práca je to veľmi namáhavá. Konkrétne ide o zmenu a prispôsobovanie prírodou vytvoreného terénu tak, aby bol vhodný a zaujímavý pre tých, čo si chcú vychutnať jazdu na horskom bicykli. V tomto prípade si brigádnici nevystačia len so svojím vlastným úsilím a nápadmi, nevyhnutný je tiež príspevok zo strany prírody, minimálne v podobe dažďa, ktorý pomáha k vytvoreniu želanej kvality trate. Brigádnici sa snažia vytvoriť vhodnú trať jednak  zabezpečením kvality pôdy na trati, ďalej spevňovaním okrajov trate tam, kde je to potrebné a tiež formovaním nerovností na povrchu, aby boli traily pre bikerov zaujímavou trasou," uvádza Daniela Haragová, členka koordinačnej rady participatívneho rozpočtu pre Banskú Bystricu.

Pavol Krnáč z občianskeho združenia KoLesom, ktoré projekt Laskomerských singletrailov predložilo, vyzýva záujemcov, ktorí by chceli pomôcť pri brigádach na úpravách terénu, aby sledovali ich facebookovú stránku www.facebook.com/KoLesom.oz, na ktorej pravidelne uverejňujú výzvy na brigádu, prípadne je možné sa kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy kolesom.oz@gmail.com.

Sásovská mozaika

Projekt Sásovská mozaika bol podporený sumou 4 660 eur. V rámci tohto projektu prebehli počas letných mesiacov 2 workshopy v komunitnom centre občianskeho združenia Nádej deťom. Dorota Martincová, predkladateľka projektu Sásovská mozaika, vysvetľuje: „Počas prvého stretnutia sme sa zoznamovali, učili účastníkov a účastníčky rozprávať príbehy s využitím rôznorodých symbolov a spoločne tvorili a kreslili víziu, ako by mozaika mohla vyzerať. Deti si vybrali motív kolesa, do ktorého sa postupne budú zapracúvať jednotlivé obrázky, ktoré si predkreslili a ktoré doplnia ďalší zúčastnení a zúčastnené, keď sa bude pracovať priamo na stene. V rámci druhého workshopu sme prezentovali mozaiky, ktoré komunity vytvorili v iných mestách a krajinách, učili sa skladať obrázky z papierových výstrižkov a vyskúšali si tak, ako sa bude pracovať s mozaikovými kachličkami. Dobrovoľníci si za odmenu mohli pozrieť a vypočuť tanečné a spevácke vystúpenie skupiny Romano Rat, v ktorej pôsobia deti zapojené do projektu. Stretnutí sa doposiaľ zúčastnilo 38 ľudí."

V septembri pripravili stenu, na ktorej vznikne mozaika, natreli ju špeciálnym náterom a začiatkom októbra začali s tvorbou mozaiky.

Získanie prostriedkov na zabezpečenie chodu detského folklórneho súboru Radosť Banská Bystrica a tlač prezentačnej brožúry

Hlavným cieľom projektu, ktorý získal podporu 3 500 eur, je zlepšiť prezentáciu súboru navonok formou reprezentačnej brožúry a pokrytie nákladov na prevádzku súboru. „Snahou nášho detského folklórneho súboru je dôstojná reprezentácia nášho banskobystrického regiónu, ktoré je špecifické svojou ľudovou hudbou, tancom a pestro vyšívanými krojmi, ale aj ponúknuť deťom priestor na efektívne využitie voľného času. Svojou činnosťou sa snažíme podnecovať záujem o folklórnu činnosť, aby si aj dnešná mladá generácia ctila a vážila ľudové tradície, remeslá, zvyky, piesne, tance. Našou snahou je zachovávať a zbierať zdedené vzácnosti našich predkov a s hrdosťou ich prezentovať verejnosti," uvádza Zuzana Krnáčová, realizátorka projektu. V súčasnosti prebiehajú práce na propagačnej brožúre.

Ďalšími podporenými projektami, o ktorých priebehu sa dozviete nabudúce, sú:

Oddychová zóna pre deti a dospelých v mestskom parku s výtvarnými prvkami s rozpočtom 1 900 eu

Dopravné ihrisko s rozpočtom 5 000 eur

EKO Fončorda – Externá Komunitná Obývačka s rozpočtom 4 999 eur

 

Eva Ščepková

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!