Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Realizuje sa Projekt "Zvedavé deti"

Autor/ka: Lucia Gregorová
Projekt "Zvedavé deti" je vzdelávacím projektom, zameraným na učiteľov novomestských materských škôl, rodičov a deti vo veku  do šesť rokov vychádzajúce z princípov Montessori pedagogiky a metódy NTC (Nikola Tesla Centrum).

 Po mesiaci príprav sa v máji vzdelávací projekt Zvedavé deti, ktorý realizuje Rodinné centrum Kramárik, naplno rozbehol. 10. mája sa uskutočnila prvá zo série prednášok, ktorá priniesla úvodné informácie o Metodike Nikola Tesla Centrum (NTC). Viac ako 30 rodičov a učiteľov materských škôl sa dozvedelo o tejto, v našich končinách ešte nie veľmi rozšírenej metóde učenia, ktorá je už úspešne aplikovaná v 14 krajinách sveta. Jej zakladateľom je srbský neuroendokrynológ Ranko Rajovic. Metóda vychádza z poznania, že iba približne 30-40% inteligencie je vrodenej, zvyšok sa rozvíja počas života a to najmä do veku 12 rokov. Výška inteligencie závisí od počtu vytvorených neurónových spojení – synapsií. „Matematika" tejto metódy je jednoduchá: tie neuróny, ktoré sú aktívne, sa prepájajú a vzniká funkčné myslenie, neaktívne neuróny odumierajú, neaktívne cesty zanikajú. Môžeme si domyslieť, do ktorej kategórie asi patrí dlhé sledovanie televízie či obrazovky na počítači...

Na praktickom workshope (31.5.), ktorý bol logickým pokračovaním úvodnej prednášky, sa účastníci mohli dozvedieť a zažiť na vlastnej koži konkrétne aktivity a hry, ktoré napomáhajú rozvoju neurónových spojení. U detí sú to najmä aktivity spojené s pohybom – človek by neveril, aké je dôležité nechať deti skákať, točiť sa dokola, chodiť po úzkych obrubníkoch... Na workshope dospeláci skákali gumu, preskakovali švihadlo, či hľadali rovnováhu na doske položenej na drevenom kláte... A naberali inšpirácie k výchove a učeniu vlastných detí, alebo detí v materskej škole.

16. máj bol venovaný Montessori pedagogike, ktorá dnes inšpiruje milióny rodičov a učiteľov po celom svete. Jej zakladateľku, talianku Máriu Montessori netreba bližšie predstavovať. Jej pohľad na svet prišla do Kramárika priblížiť MVDr. Eva Štarková, ktorá sa tejto metodike venuje mnoho rokov a prednáša v Čechách a na Slovensku. Informácie podáva veľmi ľudsky, prístupne, charizmaticky, „okoreňuje" ich príhodami s vlastnými vnúčatami, ktoré tiež vedie v duchu Montessori prístupu. Pokračovať bude druhou prednáškou 20. júna 2016 s témou Prírodopis a Čítanie/písanie. Tretia prednáška pani Šarkovej sa uskutoční na jeseň 2016.

Okrem prednášok sa v priebehu mája podarilo otvoriť v Kramáriku aj montessori herňu pre deti od 3 do 6 rokov, keďže doposiaľ bola vybavená iba pre deti do 3 rokov. Deti sa tu hrajú so zaujímavými pomôckami, tvoria, bádajú a sú vedené k tomu, aby skúmali a objavovali svet okolo seba, pričom dospeláci sú im iba sprievodcami na tejto ceste.

Nad rámec projektu skrsol nápad vytvoriť prvé letné denné tábory inšpirované metodikou Nikola Tesla Centrum v Bratislave – uskutočnia sa v Kramáriku v dvoch termínoch: 25.-29.7.2016 a 22.-26.8.2016. Viac info na www.rckramarik.sk.

Lucia Gregorová

RC Kramárik

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!