Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Rekonštrukcia toaliet v športovej hale na Pionierskej ulici

Autor/ka: Miroslav Bahúl

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

 

Názov

Rekonštrukcia toaliet v športovej hale na Pionierskej ulici č.16

 

 

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

V športovej hale slúžiacej na vyplnenie voľného času detí a mládeže vyplývajúc z náz-vu školského zariadenia Centrum Voľného Času pod ktoré hala spadá sa v rámci týždenného rozvrhu vystrieda v športových krúžkoch približne 400 detí už od veku šiestich rokov.

Športová hala je teda plne využitá, v ktorej sociálne zariadenia sú po rokoch používania značne opotrebované a pýtajúce obnovu. A práve spojením zručných remeselníkov-odborní-kov, ktorí sú ochotní participovať na oprave bez nároku na odmenu a s finančnou podporou z Participatívneho rozpočtu BANM 2015 sa nám podarí zabezpečiť rekonštrukciu toaliet, ktoré sú bez zásadnej zmeny po viac ako 30 rokoch používania v stave na hranici (ne)funk-čnosti. Následne tým tiež poskytnúť najmä športujúcim deťom, mládeži a verejnosti hygie-nické podmienky na štandardnej úrovni sociálnych zariadení.

 

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Toalety a priestory na sprchovanie sú v ŠH značne opotrebované niekoľkoročným vyu-žívaním bez rekonštrukcie. Terajší stav toaliet, teda najmä ich údržba si vyžaduje zvýšené fi-nančné prostriedky a taktiež čas potrebný na udržanie ich funkčnosti. Za 30 rokov fungova-nia nedošlo k žiadnej zásadnej obnove a ani k oprave priestorov.

ŠH nemôže podnikať, teda takýmto spôsobom získať prostriedky na financovanie ne-vyhnutnej rekonštrukcie. Je vo vlastníctve a správe mesta Bratislavy. Z tohto dôvodu vidím projekt participácie ako vhodnú formu financovania rekonštrukcie toaliet slúžiacich hlavne pre deti, mládež a taktiež dospelých.

V takmer nevyhovujúcom stave sú splachovacie záchody s neekonomickými nádržka-mi, popraskané ťažko splachovateľné pisoáre pripevnené na stene, vodný kameň je už profe-sionálnymi čistiacimi prostriedkami neodstrániteľný, zoxidovaná a odlupujúca sa je aj dlažba a obklady stien, steny sú popraskané, s opadávajúcou omietkou, vodovodné batérie sú ťažko zatvárateľné a zastarané. Taktiež staré skorodované radiátory a okná prispievajú k nehygie-nickým podmienkam a k zvýšenej spotrebe, čo v konečnom dôsledku vedie k zvýšeným nák-ladom potrebným na zabezpečenie chodu ŠH.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Riešením (podrobne rozpísané v Aktivitách) je rekonštrukcia s cieľom zabezpečiť štan-dardnú úroveň hygienických noriem sociálnych zariadení. Získané finančné prostriedky z PR projektu by sme použili výhradne na nákup materiálu potrebného na zrealizovanie rekon-štrukcie toaliet. Samotná realizácia bude vykonaná dobrovoľníkmi z daného odboru (maliar, obkladač, vodoinštalatér...).

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľom a zároveň koordinátorom je Miroslav Bahúl, ktorý je vedúci ŠH a je zodpovedný za prevádzku ŠH.

 

Miroslav Bahúl – hl. bezpečnostný dozor, búracie, likvidačné práce, vysprávka a maľovanie stien, ostatná asistencia pri prácach

Zdenko Ujlaky – údržbár, zvárač, maliar, stolár, obkladač

Július Šinkovič – údržbár, vrátnik, ostatná manuálna výpomoc

Jaroslav Štefek – vrátnik, udržiavanie poriadku, asistencia pri práci

Viera Kakašová – upratovačka, zabezpečenie poriadku a dohliadanie na dodržiavanie BOZP

Hešam El Taifi – doprava – zabezpečený ekologický odvoz stavebnej sute z búracích prác

Peter Fujdala – doprava – dovoz zakúpených materiálov

Miroslav Bahúl st. – garant maliarskych prác a vodoinštalatér

Filip Bagi – podlahár, dláždič

Roman Valentín – garant elektroinštalácií

Vendelín Hančik – garant murárskych prác

Nikolo Bahúl – pomocné búracie práce, asistovanie pri práci

Romana Bahúlová – dizajn, estetické zladenie a výber materiálov, maľovanie

Liborka Sokolíková – upratovanie po prácach, dezinfekcia

+ ďalší...

pozn.: odborní garanti sú zároveň aj vykonávatelia prác

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Štandardným postupom rekonštrukcie toaliet s dlhším časovým rámcom do dvoch mesiacov od začatia na dokončenie z dôvodu participácie dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na rekonštrukcii po skončení svojich zamestnaní, cez víkendy a sviatky bez nároku na odmenu. Práce bude možné začať cez výluku v ŠH a to cez mesiace Júl a August.

Postup prác bude nasledovný:

1. likvidačné, búracie a murárske práce (cca. týždeň)

2. rozvody vodovodných trubiek (3dni)

3. príslušné stavebné práce, murárske (týždeň až dva)

4. pripravenie podkladu pre obkladanie (3dni)

3. obkladačské práce, pokládka podlahovej krytiny (2 týždne)

4. škárovanie (1deň)

5. vymalovanie stien (4dni)

5. inštalácia sanity – ukotvenie a napojenie umývadiel a toaliet (2dni)

6. dokončovacie upratovacie práce, kompletizácia (2dni)

7. 10 dní rezerva

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Výsledkom projektu budú nové, funkčné, hygienickým normám vyhovujúce zrekon-štruované chlapčenské toalety t.j. nové samotné WC bunky, záchody, misy, ľahko splachova-teľné pisoáre prispôsobené výškovým normám aj pre deti, steny s motívom, automatické za-pínanie svetiel, nové umývadlá a batérie, ktoré budú prispievať k celkovému pozitívnemu kultúrno - športovému vyžitiu.

Očakávam prívetivejšie reakcie a pozitívny dojem zo strany samotných športujúcich a taktiež od sprevádzajúcich rodičov, opätovný záujem o ŠH v rozširujúcich sa nových kultúrno – sociálnych športových podujatiach.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

ŠH by rada v spolupráci s mestskou časťou poskytovala priestor na rôzne športovo-kultúrne podujatia a akcie rôzneho druhu pre široké spektrum detí, mládeže a verejnosti. Z tohto dôvodu by bolo vhodné aby ŠH mala sociálne zariadenie na požadovanej úrovni.

V rámci vyťažiteľnosti ŠH vieme v dohodnutých dňoch a hodinách zrealizovať športové podujatia pre občanov. Po dohode vieme zabezpečiť aj pravidelne vyčlenené hodiny pre športujúcu verejnosť.

A práve zrekonštruované toalety vie využiť okrem pravidelne športujúcich detí aj verejnosť.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Budúcnosť toaliet bude spočívať hlavne v zabezpečení udržiavania maximálnych hy-gienických noriem. Kontrola bude vykonávaná denným sledovaním poriadku, priebežným denným čistením a prípadnou urgentnou opravou náhodne vzniknutej poruchy vznikajúcej používaním. Taktiež budeme dohliadať na dodržiavanie podmienok pre návštevníkov a ape-lovať na vhodné správanie sa a vytváranie zodpovedného vzťahu k hmotným veciam detí a ostat-ných návštevníkov ústnou a písomnou oznamovacou formou.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Financie by boli využité výhradne na materiál príp. na zapožičanie pracovného náradia. Ceny za materiál sú zatiaľ približné nakoľko zhodnocujeme čo najoptimálnejší výber materiálu a miesto nákupu. Ceny sa môžu líšiť vzhľadom na čas kedy si robíme prieskum a nákupom.

Dlažba: 48m2 x 20e/m2 = 960e

Obklad: 96m2 x 20e/m2 = 1920e

Malovka: 190m2 = 390e (farba + penetračný náter)

Záchody: 8x 50e = 400e

Umývadlá: 2x 35e = 70e

Batérie: 2x 20e = 40e

Predelovacie steny na bunky WC = 8 buniek po 100e = 800e

Pracovné pomôcky = 110e

Lepidlo na 109m2 = 90e

Drobný materiál = 60e

Murovacia malta = 160e

SPOLU ===== 5000 EUR

Spolu žiadame na projekt päťtisíc eur.

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!