Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Rešpekt pre Nové Mesto – OZ S rešpektom

Autor/ka: Ivan Vyskočil

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2016 (aktualizovaná 3.3.2016)

Názov

Rešpekt pre Nové Mesto – OZ S rešpektom

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Projekt zastrešuje prostredníctvom verejnej prednášky a dvoch kurzov vzdelávanie v prístupe, ktorý podporuje vnútornú motiváciu, sebaúctu, zodpovednosť a v širšom kontexte aj demokratizáciu spoločnosti. V druhej fáze sa cez podporné skupiny a sieťovanie ľudí vytvoria podmienky pre vznik, udržanie a rozvoj komunity, ktorá bude tento prístup uplatňovať a šíriť aj po skončení projektu.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Celospoločensky je potrebné rozvíjať u občanov cit a zručnosti pre demokratické rozhodovanie v spoločnosti. K tomu je potrebné, aby tieto princípy boli prítomné v školách a najmä v rodinách. V súčasnom školskom systéme je dlhodobo náročné potrebné zmeny presadiť. Čelíme tlaku globálnych problémov a nutnosti rýchlo a efektívne sa naučiť žiť s prehlbujúcou sa rôznorodosťou. K riešeniu je nutná ochota k spolupráci, schopnosť vnímať a integrovať aj protichodné názory. Tieto schopnosti častokrát v rodinách ani školách nie sú dostatočne rozvíjané. Tento stav sa týka aj Bratislavskej mestskej časti Nové Mesto.

Zanieteným učiteľom a rodičom odhodlaným vychovávať inak a efektívnejšie potom mnohokrát chýba pri realizácii know-how, informácie, postoje a zručnosti, ako skutočne vytvoriť vyvíjajúcemu sa človeku od detstva atmosféru, ktorá rešpektuje ľudskú dôstojnosť, buduje úctu k pravidlám, ktorá vyplýva z faktu, že ich demokraticky tvoria všetci a platia skutočne pre všetkých.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Vytvorenie informačnej kampane a následné budovanie živej a rozvíjajúcej sa komunity ľudí v Novom Meste, ktorá umožní ďalej šíriť a získavať podporu pri snahe o efektívnejšiu výchovu a komunikáciu.

 • Zvýšenie informovanosti o vývine dieťaťa, metódach komunikácie a motivácie podporených modernými poznatkami neurovied, psychológie a výskumu

 

 • Vytvorenie podmienok pre trvalé udržanie a rozvoj rešpektujúceho prístupu v komunite

 

 • Trvalá podpora, socializácia a sebarealizácia rodičov (napr. matky na materskej)

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Mgr. Ivan Vyskočil – projektový koordinátor a predkladateľ projektu. Certifikovaný lektor kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný, psychológ, terapeut pre deti i dospelých.

 

Bc. Radka Rendošová – certifikovaná lektorka kurzov Rešpektovať a byť rešpektovaný

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

 1. Tlač letákov na náklady OZ S Rešpektom propagácia promo prednášky a projektu prostredníctvom letákov, sociálnych sietí a s využitím existujúcich mailinglistov. Marec-apríl

 

 1. Promo prednáška 1,5 hod., max 50 ľudí. Verejná prezentácia s diskusiou, kde sa účastníci dozvedia, čo môžu účasťou na kurze získať. Kurz 50 Novomešťanom zaplatí mestská časť Nové Mesto – apríl

 

 1. Kurz č. 1. aj 2. Každý 4 víkendové dni v celkovej časovej dotácii 32 výučbových hodín. Ide o úplný kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný, viac info o  kurze na www.respektovanie.sk . Lektorská metodika vedenia kurzu bude obohatená o prvky budovania komunity. Kurz aj skupiny sa uskutočnia v spolupráci s OZ Kramárik poskytnutím priestorov a na dobrovoľníckej báze (1-2 ľudia pomáhajúci pri organizácii). Apríl-jún

 

 1. Podporná skupina 6 stretnutí; 2x za mesiac po dve hodiny (skupina 3-12 ľudí) s prítomnosťou jedného alebo oboch lektorov (podľa počtu účastníkov), slúži na precvičovanie zručností a riešenie denných situácií jednotlivých účastníkov– koniec júna – december.

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

 • Vyškolených 25-50 ľudí

 

 • Vytvorené jadro komunity, ktorá uplatňuje rešpektujúci prístup a stretáva sa formou svojpomocných skupín aj po skončení projektu (15-20 ľudí + existujúci absolventi z Nového Mesta cca 20 ľudí)

 

 • Udržanie a rozširovanie svojpomocných skupín, pribúdanie nových členov z ďalších kurzov ktoré bežia a z rastúceho počtu záujemcov ktorí sa s prístupom osobne stretnú v priestoroch RC kde budú skupiny prebiehať

 

 • Rozšírenie povedomia o existencii, dôležitosti a použiteľnosti demokratického prístupu v každodenných situáciách v mestskej časti Nové Mesto (50-100 ľudí)

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

 • Rodičia pri výchove detí

 

 • Pedagogickí a odborní pracovníci vo výchovno-vzdelávacom procese a na jeho efektívnu inováciu a rozvoj zručností pre demokratickú spoločnosť a aktívne občianstvo

 

 • Pracovníci s deťmi a mládežou pre komunikáciu viac v súlade s vývinovými potrebami detí.

 

 • Existujúci absolventi kurzov (budú prizvaní do podporných skupín) pre oživenie

zručností a postojov a aktívnu účasť v komunite

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

 • Vytvorenie samoorganizovaných svojpomocných skupín absolventov a priaznivcov rešpektujúceho prístupu

 

 • Rozširovanie komunity vďaka participácii absolventov následných kurzov a ľudí so záujmom o rešpektujúcu výchovu a komunikáciu (napr. ľudia ktorí sa náhodne stretnú s rešpektujúcim prístupom rodičov podporných skupín)

 • Možnosť prezentácie úspešného modelu a jeho opätovnej realizácie v inej mestskej časti, alebo z iných zdrojov (fundraising)

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

 1. Tlač a distribúcia letákov, tlač materiálov ku kurzom a šírenie info o promo prednáške a projekte, občerstvenie na kurzoch – OZ S rešpektom = 0€

 

 1. Priestory – Spolupráca s OZ Kramárik = 0€

 

 1. Promo prednáška 1,5 hod.: honorár lektorom 2os. x 50€ = 100€

 

 1. Kurz č. 1. aj 2.: honorár lektorom 2 x 2200 = 4400€

 

 1. Podporná skupina 6 stretnutí 2x za mesiac 2 hodiny (skupina 3-12 ľudí): honorár lektora na hodinu 25€, 3-6 ľudí jeden lektor, 7-12 ľudí dvaja lektori, t.j. 300€-600€, predpokladané náklady 500€

 

Spolu 5000 €

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!