Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Plánovaná revitalizácia uličných stromových alejí

Autor/ka: Katarína Tomanová
Uličné aleje lemujú naše chodníky a cesty v mestskej časti, podaktoré už viac ako 50 rokov. Ide o stromy druhov brestovec ( Celtis ), agáty ( Robinia ), lipy ( Tilia ), javory ( Acer ) ale majoritne druhu sofora ( Sophora ). Treba si uvedomiť, že 35 až 50 rokov dozadu neboli na trhu dreviny šľachtené špeciálne pre mestské prostredia.
Sadili sa základné druhy - ešte nie kultivary šľachtené do mestských prostredí - druhy odolné, bujne rastúce, suchovzdorné a dlhoveké. Ťažko je v súčasnosti posúdiť, na akú dlhú dobu boli tieto výsadby plánované a nakoľko autorom pôvodného zámeru dejinné udalosti roku 1989 prerušili kontinuitu v starostlivosti o mestskú zeleň.

Realitou je, že na stromoch za posledných 20-30 rokov ( pri starších jedincoch i viac ) úplne absentuje pravidelné udržiavacie a stabilizačné rezy, ktorých hlavnou podstatou je postupné formovanie a prispôsobenie koruny stromu jeho konkrétnym rastovým okolnostiam a zabezpečiť čo najdlhšiu životnosť stromu na danom stanovišti. V našich mestských podmienkach sa ošetrujú už len havarijné stavy, keď strom či konáre bezprostredne ohrozujú chodcov a autá, tienia okná, rastú blízko fasád... Minulosť nás teda naučila, že strom v mestskom prostredí nemôžeme a ani nesmieme ponechať na seba samého. Keď sme sa rozhodli strom vytrhnúť z jeho pôvodného stanoviska a chceme, aby nám robil spoločnosť v tých najrušnejších uliciach našich miest, musíme sa oň starať pravidelne a stále.

Naša mestská časť sa vydala na túto cestu a v ďalších rokoch sa chceme cielene zamerať na systematické rozvíjanie a zlepšovanie techník výsadby a údržby mestskej zelene. Táto iniciatíva sa týka ako nových výsadieb, tak aj tých starých. Z čoho jasne vyplynula potreba postupnej obnovy uličných stromoradí. Stromy v uličných výsadbách majú oproti parkovým či solitérnym výsadbám ďaleko kratšiu životnosť. Je to spôsobené už a priori okliešteným rastovým priestorom, zvýšenou intenzitou bezprostredného pohybu chodcov a áut v okolí stromu, zimné zasoľovanie či pieskovanie, vandalizmus, intenzívnejšia potreba orezu, ktorý pri nesprávnom zásahu je vstupnou bránou pre infekty a v neposlednom rade sú uličné výsadby neraz miestom vyvenčovanie psov a mačiek. Z dôvodu prekonávania týchto nepriaznivých mestských podmienok sa šľachtia a používajú kultivary špeciálne na účely mestských výsadieb. Dnes už preto máme väčšie možnosti pri výbere vhodného stromu do mesta ako to bolo pred 30 rokmi a máme väčšie množstvo aktuálnych informácií o trendoch a spôsoboch ošetrovania stromov v mestách. Spoluprácou záhradných a krajinných architektov, arboristov, vedeckých pracovníkov, pestovateľov, architektov, kvalifikovaným personálom údržby a vedením mesta vieme v našom meste dosiahnuť zvýšenie podielu kvalitných mestských výsadieb, hlavne vo forme uličných alejí.

Tento rok, popri plánovaných dosadbách a náhradných výsadbách, vyplývajúcich z povinnosti nahrádzať vyrúbané stromy, je naplánovaný postup na obnovu uličného stromoradia na Budyšínskej ulici, v náväznosti na rekonštrukciu chodníka poškodeného koreňovým systémom stromov. Budyšínska ulica by mala byť pilotným projektom kompletnej rekonštrukcie obnovy uličného stromoradia, kde pôjde o odstránenie chorých a starých drevín a následnú výsadbu novej uličnej zelene. Tento postup by mal pokračovať na ulici Odbojárov, Pri starej prachárni a Ursínyho. Súčasťou procesu obnovy sú však aj zdĺhavé ale fundamentálne povinnosti, a to zisťovania vlastníckych vzťahov, mapovanie trasovania inžinierskych sietí a proces zapojenia a oboznámenia občanov o danom zámere.

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!