Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Revitalizácia predzáhradiek na Račianskej ulici

Autor/ka: Beata Randusová

Názov

Revitalizácia predzáhradiek na Račianskej ulici

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Zámerom projektu je zrevitalizovať predzáhradky na Račianskej ulici (vchody 14-16) a skrášliť tak okolie Račianskeho mýta. Vchody 2-12 boli nedávno zrevitalizované, no na vchody 14-16 sa vtedy zabudlo. Ľudia tadiaľ denne prechádzajú po chodníku až na Kominársku ulicu, prípadne prechádzajú na druhú stranu do blízkych obchodov a reštaurácií, no po pravej strane momentálne míňajú štyri zanedbané predzáhradky. Cieľom projektu je dokončiť revitalizáciu danej ulice (až po miesto, kde ju pretína Kominárska ulica), ktorá sa začala v minulosti, avšak ukončila sa pri zástavke MHD. Cieľom je zvýšenie estetiky celej ulice a spríjemniť ľuďom pohľad na ňu. Bonusom vo výsledku je zapojenie samotných obyvateľov domu i dobrovoľníkov, ktorí sa môžu spolu podieľať na zveľaďovaní verejného priestranstva, spolu sa navzájom spoznať a budú si vážiť spoločnú prácu.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Predzáhradky na Račianskej ulici 14-16 pôsobia spustnuto a smutne, a lákajú tak ešte k väčšej nedbanlivosti okolia – pribúdajú nápisy na dverách a fasáde domu. O predzáhradku sa vždy starali obyvatelia domu, avšak po tom ako sa v nej objavili injekčné striekačky sa prácam v nej radšej vyhýbajú. Zeleň je v neudržiavanom stave, sú tu dreviny, ktoré už dávno nepôsobia esteticky, práve naopak pôsobia divoko a vytvárajú neprehľadný priestor, ktorý vyzerá skôr depresívne. Zeleň je tu tiež v nedostatočnom množstve a druhovom zastúpení (nie je zabezpečené dostatočné prekrytie pôdy, chýbajú rastliny kvitnúce celosezónne). Negatívne pôsobí aj starý plot, ktorý je hrdzavý, odpudivý a umocňuje tak zlý dojem z predzáhradiek. Neďaleko, na konci domu, sa nedávno urobil prechod pre chodcov, preto všetci ľudia, ktorí budú prechádzať po chodníku až k prechodu uvidia nevábne predzáhradky. Račianska ulica je jednou z hlavných dopravných tepien Bratislavy a riešený priestor opticky zasahuje do jednej z najfrekventovanejších bratislavských križovatiek - Račianske mýto.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

-odstránenie buriny a drevín v nevyhovujúcom stave

-výsadba nenáročných druhov trvaliek a okrasných tráv (trvalky - kvitnutie od jari do jesene, výsadby s okrasnými trávami pôsobia dynamicky- meniace sa počas celého roka. Navyše odkvitnuté trvalky a trávy pôsobia esteticky aj cez zimu)

-plot sa obrúsi a natrie novým náterom

-realizácia sa zorganizuje verejne, všetci obyvatelia bytov na Račianskej ulici budú prizvaní a zapoja sa aktívne, alebo aj pasívne. Pri práci sa bude podávať občerstvenie, ktoré si spolu pripravia sami obyvatelia.

-nové zrevitalizované predzáhradky budú ľahko udržiavateľné a tak udržateľné i do budúcnosti

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľkou projektu je Beata Randusová, obyvateľka domu na Račianskej ul. 14.

Návrh a realizácia bude prebiehať s pomocou iniciatívy Kvitnúce sídliska, ktorá sa venuje revitalizáciám vo verejnom priestore. Realizáciu bude koordinovať Martin Ošust a Magdaléna Pastvová.

 

Martin Ošust - záhradný a krajinný architekt, má skúsenosti s návrhmi a realizáciami záhrad, autor a koordinátor projektu revitalizácie zanedbaných pieskovísk v Petržalke, ktoré spolu so susedmi prerobili na okrasné záhony, spoluzakladateľ iniciatívy Kvitnúce sídliská.

 

Magdaléna Pastvová - záhradná architekta, má skúsenosti s návrhom a realizáciou záhrad a verejných priestorov, organizácia festivalu permakultúra v meste, spoluzakladateľka iniciatívy Kvitnúce sídliská.

 

Realizácia projektu sa uskutoční s pomocou obyvateľov priľahlého domu a tiež externých dobrovoľníkov.

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

1) vytvorenie koncepcie, návrh

2) odstránenie buriny a drevín v nevyhovujúcom stave

3) odvoz rastlinného, prípadne iného odpadu z riešených plôch

4) nákup potrebného náradia, materiálu a rastlín

5) dovoz náradia, materiálu a rastlín

6) výsadba rastlín

7) zoškrabanie starého náteru a zbrúsenie hrdze

8) natieranie plota novým náterom v pôvodnej zelenej farbe

9) údržba predzáhradky

10)počas prác budú mať účastníci možnosť občerstviť sa.

11)po dokončení prác sa usporiada spoločná grilovačka a varenie gulášu. Pre deti i dospelých sa usporiada bedmintonový zápas na dvore.

 

Podľa počtu účastníkov práce budú trvať od 2-5 dní.

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Cieľom projektu je dokončiť revitalizáciu predzáhradiek na Račianskej ulici, ktorá sa už začala v minulosti. Cieľom je skrášliť ulicu a zvýšiť jej hodnotu. Cieľom je spojiť obyvateľov a zapojiť ich do spoločného projektu a zlepšiť tak vzájomné vzťahy medzi susedmi. Projekt bude navyše námetom a pozitívnym príkladom aj pre iné ďalšie podobné projekty.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Cieľová skupina sú všetci ľudia, ktorý denne prechádzajú po račianskej ulici. Prioritne je určený pre obyvateľov priľahlých domov, ktorí sa v danej lokalite zdržujú najviac. Zúčastniť sa môžu všetky vekové kategórie. Výsledok prác zužitkujú všetci, ktorým verejný priestor nie je ľahostajný.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Zrevitalizovaná predzáhradka bude ľahko udržiavateľná. Udržiavacie práce sa budú vykonávať v rámci údržby domu, tak ako tomu bývalo kedysi. V budúcnosti, ak bude projekt úspešný je možné uvažovať s renováciou basketbalového ihriska, ktoré sa nachádza vo dvore.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

V rozpočte sa počíta s revitalizáciou 4 predzáhradiek nasledovne:

 

Pracovné náradie (lopaty, lopatky, nožnice, rukavice, štetce, hrable, fúrik, brúsne kefy, vrecia): 200

Materiál (štrk, záhradný kompost, trvalky, farba): 1000

Doprava (štrk, kompost, trvalky): 430

Likvidácia zeleného odpadu: 160

Spolu: 1790

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!