Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Revitalizácia športového ihriska na Ladzianskeho ul.

Autor/ka: Eva Silvanová, Juraj Silvan
Projekt prihlásený do Participatívneho rozpočtu 2015. Predbežná dokumentácia.

 

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Revitalizácia športového ihriska na Ladzianskeho ul. – Kramáre (ďalej len ŠILK) s vytvorením viacgeneračného komplexu/parku v jeho okolí

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Cieľom projektu je vytvoriť koncepciu a následne realizovať revitalizáciu športového ihriska na Ladzianskeho ulici a súčasne ho rozšíriť o viacgeneračný rekreačný komplex/park, s dôrazom na zapojenie miestnej komunity. Aj keď Kramáre patria medzi atraktívne rezidenčné štvrte Bratislavy, je tu akútny nedostatok priestorov pre aktívne využitie voľného času tak pre mladých ako aj starších obyvateľov. Priestor športového ihriska, ktorý si vyžaduje komplexnú revitalizáciu, resp. modernizáciu je t.č. využívaný predovšetkým v letných mesiacoch, v tomto čase žiaľ len úzkou skupinou mladých ľudí; zostáva dosť opustený/zanedbaný. Preto navrhujeme vytvoriť koncepciu (plán – ideovú štúdiu) jeho komplexného využitia so zahrnutím aj vedľajších plôch: navrhujeme ich úpravu na park s lavičkami i ďalšími objektmi pre aktívne využitie voľného času, a to využitím participatívneho riešenia. Chceli by sme zapojiť všetky generácie - mládež, deti seniorov i občanov v poproduktívnom veku tak, aby priestor znovu našiel svoje komplexné využitie. Parková úprava časti okolia ihriska ako odpočinkový priestor s lavičkami popri strmom chodníku - spojnice Magurskej ul. a Višňovej ul. by znamenala značný prínos pre obyvateľov okolitých domov, keďže zdolanie strmého chodníka je najmä pre starších občanov, avšak aj mladších s nákupmi namáhavé. Novoupravený priestor by zároveň poskytol rodičom hrajúcich sa detí ich priamy dohľad nad nimi v príjemnom prostredí. Zároveň by sa mohli získať i plochy pre realizáciu menšieho skateboardového areálu, po ktorom túži okolitá mladá generácia už roky.

 

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Športové ihrisko vybudované začiatkom 70. rokoch min. storočia s využitím najmä na minifutbal, pozemný hokej, basketbal – streetball, tenis, vrátane využitia odrazových stien pre tréningy, volejbal a florbal je už rokmi zastaralé so značne poškodeným a tým pre športovcov nebezpečným povrchom (asfaltom, ktorý sa v horúcich letných dňoch roztápa, čo zabraňuje jeho využitie), relatívne nové oplotenie si už tiež vyžaduje opravy. Chýba tu verejná kontrola, vrátane systému monitorovania a tak sa samotné ihrisko ako aj jeho najmä jz. okolie v smere na Ladzianskeho ul. stáva priestorom stretávania skupín s nešportovými úmyslami; to nepôsobí výchovne najmä na najmladšiu generáciu. Celkom chýbajú sociálne zariadenia, lavičky v okolí a fontánka pitnej vody. Steny ihriska s kultúrnymi grafitmi sú znehodnocované tzv. antigrafitmi. Celkovo súčasný stav ihriska neposkytuje dojem o jeho systémovej starostlivosti, čo urýchľuje chátranie. Preto sa nemožno čudovať, keď sa už sporadicky objavujú hlasy aj na zrušenie športového ihriska v prospech developerských plánov. Pritom v sv. okolí ihriska sú nevyužité plochy, ktorých úpravou a zapojením do systému ihriska by sa získal unikátny viacgeneračný komplex/park.

 

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Navrhované riešenie má dve etapy: príprava projektu a jeho realizácia (implementačná etapa). V rámci participatívneho rozpočtu sa navrhuje riešenie prípravnej, prvej časti projektu, a to vytvorenie koncepcie využitia revitalizovaného ihriska ako aj nadväzných plôch na novovytvorený viacgeneračný park, s konkrétnym opisom a zdôvodnením možností riešenia tak, aby mohli byť v budúcnosti odstránené súčasné problémy a nedostatky. Máme záujem, aby bol priestor využívaný aj novými druhmi športov, aby revitalizované ihrisko prilákalo nových využívateľov voľnočasových aktivít a rovnako, aby menšia časť okolitých, doteraz nevyužitých plôch sĺúžila aj generácii seniorov, ktorí bývajú v lokalite a jeho širšom okolí ako oddychový priestor. Za koncepciu viacgeneračného komplexu/parku hovoria aj fakty jeho dobrej dostupnosti a využitia časti svahov sv. od ihriska, ležiacich t.č. ladom najmä v prospech kramárskych občanov. Športové ihrisko navrhujeme pokryť umelým povrchom (umelou trávou), aký je napr, na ihrisku pri ZŠ na Kolibe. V menšej „basketbalovej" časti ihriska by sa ponechal asfalt (po jeho podstatnom skvalitnení) alebo by sa pokryl novým protišmykovým betónom. Zvážiť treba tiež osadenie primeraného sociálneho zariadenia, osvetlenia a predovšetkým monitorovanie ihriska. Nadväzujúcu parkovú plochu navrhujeme vybaviť účelovým mobiliárom, predovšetkým lavičkami. V novej odľahlej časi sa navrhuje vybudovať menší skateboardový areál.

 

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Eva Silvanová (v minulosti verejne činná),

Juraj Silvan (v minulosti správca ihriska. Dňa 29.3.2010 obdržal od Komisie kultúry a športu Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ďakovný list za jeho osobný prínos v oblasti športu pre všetkých, predovšetkým pre kategórie detí a mládeže na športovom ihrisku ŠILK a za jeho dlhoročnú činnosť vo funkcii správcu ihriska, neskôr vedúceho súťaží, majmä 7. ročníkov Kramárskej ligy v minifutbale),

Roman Mach (v minulosti verejne činný),

skupina mladých ľudí, ktorí v minulosti intenzívne využívali športové ihrisko ŠILK: Dano Brossmann, Michal Hrubý, Igor Potančok, Pavel Hayder, Pavol Podobník, Juraj Reháček, Braňo Bednár,

občania okolitých budov, ktorí sa budú identifikovať po prvom plánovanom verejnom prerokovaní projektu,

učitelia telocviku na okolitých ZDŠ (Cádrová, Koliba)

Kancelária pre participáciu verejnosti – na zabezpečenie participatívneho procesu, konkrétne Zuzana Krivošová, Lenka Korbeľová, Lukáš Bulko, Katarína Boháčová, Fakulta architektúry a Stavebná fakulta STU - potenciálne by sme mali záujem aktívne zapojiť študentov architektúry a najmä urbanizmu a krajinnej architektúry do riešenia projektu ako zdroja nových cenných myšlienok optimálneho využitia celého komplexu/parku.

 

 

 

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Štruktúra prípravnej etapy: ideová štúdia (banka myšlienok, návrh projektu):

  1. anketa, formulovanie dotazníkov, web, schránkovanie – trvanie: 1 mesiac

  2. stretnutie s občanmi – verejné vypočutie, banka námetov, identifikácia záujmových skupín: 1x poobedie

  3. plánovacie stretnutia, spoločný prieskum v teréne: 1-2x poobedie

  4. študentský workshop: predĺžený víkend (od štvrtka večere do nedele obeda)

  5. prezentačné stretnutie, získanie spätnej väzby od občanov: 1x poobedie

  6. po získaní dostatočného množstva podkladov: vypracovanie ideovej štúdie v textovej a grafickej podobe, vrátane návrhu etapizácie implementačnej časti projektu a návrhu rozpočtu. Počíta sa spolupráca s Kanceláriou pre participáciu verejnosti pri Miestnom úrade Bratislava-Nové Mesto. Ideová štúdia bude predmetom verejného prerokúvania. Akceptované pripomienky budú v práci zohľadnené v konkrétnom návrhu ako záverečnej časti prípravnej etapy projektu – trvanie: 2-3 mesiace.

Návrh harmonogramu celého projektu:

  1. Za priaznivých okolnosti sa môže prípravná etapa projektu ukončiť do konca roku 2015, príp. v 1. Q. 2016.

  2. Realizácia (implementácia) projektu by sa mala ukončiť do konca r. 2016, príp. do konca 1. polroku 2017.

 

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

V rámci participatívneho rozpočtu očakávame vytvorenie odsúhlasenej koncepcie využitia územia, t.j. revitalizovaného športového ihriska a jeho nadväzujúcich plôch, ako aj predloženie programu, náplne priestoru športového ihriska a jeho okolia v textovej a grafickej podobe. Koncepcia bude v symbióze s názormi a doplňujúcimi návrhmi občanov a oslovených občianskych združení (MC Kramárik, Asociácia skateboardingu SR a iné). Koncepcia v podobe ideovej štúdie bude podkladom pre návrh projektu na revitalizáciu športového ihriska na Ladzianskeho ul. a vytvorenie viacgeneračného komplexu/parku, ktorý bude podkladom pre vypracovanie druhej, realizačnej etapy projektu.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Cieľová skupina:

Prioritne mládež a seniori, sekundárne deti, ich rodičia a aktívni pracujúci. Revitalizovaným a rozšíreným voľnočasovým, viacgeneračným komplexom/parkom získajú všetky vekové kategórie občanov Kramárov a okolia príležitosť vyžitia svojich voľnočasových aktivít.

 

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

Chceli by sme aby sa výstupy prípravnej etapy projektu stali podkladom pre vypracovanie projektu, získanie stavebného povolenia (územného rozhodnutia), verejného obstarávania a následne aby sa pristúpilo k realizácii vlastnej, implementačnej fázy projektu.

Predpokladané trvanie prípravnej a implementačnej fázy projektu: 1 + 1 rok.

Športové ihrisko a viacgeneračný komplex/park by sa udržiaval prostredníctvom Ekopodniku verejných služieb MČ Bratislava-Nové Mesto a zangažovaného správcu ihriska a riadiacich športových súťaží a udržiavania poriadku v prevádzke ihriska a celého komplexu.

 

Rozpočet prvej, prípravnej etapy projektu (podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Anketa (I-III/2015):

Vytvorenie dotazníka, prieskum, roznesenie, webová aplikácia a vyhodnotenie

celej dotazníkovej akcie: bezodplatne

KpPV BANM

Koordinácia projektu: .......................................................................................... 300 EUR

 

Stretnutie s občanmi (III-IV/2015):

Miestnosť, prenájom: .......................................................................................... 150 EURxx

Občerstvenie: ....................................................................................................... 20 EUR

Flipchart, fixky, kancelárske potreby, tlač: ......................................................... 40 EUR

 

Plánovacie stretnutie (IV-V/2015):

Miestnosť, prenájom: .......................................................................................... 150 EURxx

Občerstvenie: ...................................................................................................... 20 EUR

Pozn.: v prípade organizovania dvoch stretnutí s občanmi sa výdavky

zdvojnásobnia, t.j. 340 EUR.

 

Študentský workshop: poslucháči FA a SvF STU v Bratislave (VI/2015):

Miestnosti - najlepšie jedna na prednášky a dve na prácu na 3 dni: ................. 300 EURxx

Strava pre cca 30 účastníkov-študentov a lektorov: ......................................... 1 100 EUR

Lektorné (symbolické) pre 5 lektorov FA STU, architekti z praxe: .................. 500 EUR

Kancelárske potreby na workshop, mapy, modely: ........................................... 150 EUR

Tlač materiálov, propagácie a podkladov: ......................................................... 400 EUR

Grafika, príprava webu: ...................................................................................... 400 EUR

 

Prezentačné stretnutie – získanie spätnej väzby od občanov (IX/2015):

Miestnosť, prenájom: ......................................................................................... 150 EURxx

Občerstvenie:...................................................................................................... 20 EUR

Flipchart, fixy, kancelárske potreby, tlač: ......................................................... 40 EUR

 

Vypracovanie návrhu projektu (ideovej štúdie) ako záverečnej časti

prvej, prípravnej etapy projektu (X-XI/2015):

Výber, resp. spracovanie najvhodnejšej alternatívy (kombinácia najlepších

riešení) koncepcie využitia územia športového ihriska a nadväzujúceho

viacgeneračného komplexu/parku: ................................................................... 1 000 EUR

 

Náklady spolu: .................................................................................................. 4 740 EUR

Pozn.:

x V prípade potreby zorganizovať dve plánovacie stretnutia sa celkové

náklady zvýšia na: .......................................................................................... 4 910 EUR

xx Predkladatelia návrhu projektu vyvinú úsilie na minimalizáciu nákladov

na minimalizáciu až bezplatnosť nákladov na prenájom miestností. Ide

o spolu 750 z rozpočtovaných nákladov (pri 2 plánovacích stretnutiach

900 EUR)

 

V Bratislave, december 2014

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!