Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Revitalizácia stanice Bratislava Filiálka

Názov projektu: Revitalizácia stanice Bratislava Filiálka

Projektová dokumentácia

1. Anotácia – krátky opis projektu (v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

O osude železnice Filiálka Bratislava sa už vela hovorilo, od podzemnej trate popod Dunaj, po luxusné biznis centrá, ale územie je aj naďalej v katastrofálnom stave. Našim zámerom je zdokumentovať areál krátkym video dokumentom a výstavou fotografií a pouzkázať na súčasný stav. Súčasťou projektu bude aj vyčistenie areálu od odpadu, čiernych skládok a odstránenie odpudivosti prostredia. Vytvoríme priestor pre verejnú diskusiu občanov Bratislavy, predovšetkým pre ľudí žijúcich v okolí územia a odbornú verejnosť, ktorýej výsledkom by mal byť občiansky návrh na postup ďalšej revitalizácie územia.

2. Problém (opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

Momentálny stav železničnej stanice Filiálka je desiatky rokov katastrofálny a stále sa zhoršuje. V priestore nájdeme:
– obrovské množstvo odpadu a čiernych skládok (rozbité sklo, stavebný odpad, pneumatiky...)
– zničené, chátrajúce budovy a garáže - nevyužitý priestor
– v dôsledku nedostatku zelene v okolí venčia majitelia psov práve v areáli Filiálky, kde vzniká nadmerné znečistenie množstvom psích exkrementov

3. Východisková situácia (opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

Vyčistenie areálu by nadväzovalo na doterajšie skúsenosti  Zelenej hliadky a jej spoluprácu s mestom Bratislava a s O.L.O. a.s. Pri prealizácii projektu sa budú využívať skúsenosti členov komunít s organizovaním verejných diskusií a ich facilitovaním.

4. Predkladateľ projektu a realizátori (opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Predkladateľom projektu je komunita Zelené mesto a hlavným realizátorom projektu je projektový koordinátor David Vereš.

Spolupracovať budú členovia a členky komunity Zelené mesto a Zelenej hliadky

5. Cieľ (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

Cieľom bude pomocou krátkeho video dokumentu a výstavy fotografií poukázať na dlhodobý nevyhovujúci stav územia v okolí stanice Filiálka a otvoriť verejnú diskusiu o budúcnosti územia. Vyčistitením priestoru a odstránením nedostatkov sa začne s postupnou revitalizáciou zanedbaného areálu. Výsadzbou zelene sa zvýši kvalita životného prostredia v okolí. Zachovaním a zrenovovaním pôvodného štýlu železnice sa pozdvihne história železníc na Slovensku. Do celého procesu  budú priamo zapojení občania a občianky Bratislavy a odborná verejnosť. Z ich diskusií vyíde návrh na ďalší priebeh revitalizácie územia.

6. Cieľová skupina (definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

  • ľudia žijúci v okolí areálu (Bratislava Nové Mesto)

  • psíčkari

  • ľudia prechadzajúci na zastávku električky

  • turisti

7. Pokračovanie projektu (opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

V nasledovných rokoch sa po diskusiách s občanmi a odbornou verejnosťou navrhne plán postupnej revitalizácie územia, ktorého súčasťou môže byť

výsev stromov, okrasnej zelene
vybudovanie cyklotrasy naprieč areálom približne 1,5 km dlhej medzi koľajami 3.a 5.
budovanie ihrísk pre deti
možnosť kompostovísk a komunitných záhrad pre ľudí žijúcich v okolí
možnosť využitia starých garaží, pre "sprajerov" ktorý dostanú priestor realizovať sa

8. Aktivity (podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Január - február 2013 - dokumentácia areálu
Marec 2013 – tvorba video dokumentu + výstava fotografií
Apríl  2013 – vytvorenie komunikačného kanálu
Apríl  - jún 2013 - čistenie areálu
Jún 2013 – prvá verejná diskusia občanov a odbornej verejnosti

9. Rozpočet (podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

vytvorenie krátkeho video dokumentu  200 Eur
nafotenie – vytlačenie fotografií na výstavu 100 Eur
vytlačenie letákov 50 Eur
vytvorenie webového komunikačného kanála + grafika 50 Eur

organizácia a facilitácia verejných diskusií - 400 Eur

Celkový rozpočet: 800 Eur

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!