Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Revitalizácia stromoradí pozdĺž cestných komunikácií v Bratislave

Názov projektu: Revitalizácia stromoradí pozdĺž cestných komunikácií v Bratislave

Projektová dokumentácia

1. Anotácia – krátky opis projektu (v skratke, definujte projekt, cca. 1000 znakov)

Vysoké stromy a veľké plochy trávnikov majú nezastupiteľný význam v hygiene životného prostredia človeka. Porasty a ich husté zoskupenie listov v korune stromov pôsobí ako filter, ktorý zachytáva prach vo vzduchu. Toto je dôležité hlavne pri prašných cestách v obytných zónach miest, v okolí priemyselných závodov a pod. Zeleň upravuje aj vlhkostné pomery ovzdušia. Svojím priestorovým objemom a asimilačnou biomasou upravujú aj klímu, teplotu vzduchu, slnečné žiarenie a prúdenie vzduchu. Zeleň pôsobí ako ochladzovací činiteľ.

Stromy môžu vzdušné prúdenie nielen zmierniť, ale do určitej miery aj sami vytvárať. Vhodne umiestnené pásy zelene môžu znižovať alebo usmerňovať nežiadúce prúdenie a rýchlosť vetra. Hluk pohlcuje hlavne stromová zeleň. Psychologická funkcia zelene sa vysvetľuje komplexným pôsobením a účinným vplyvom na psychiku človeka. Účinok sa prejavuje v preciťovaní prostredia, ktoré môže vyvolávať pohodu, uvoľnenosť, alebo podráždenosť, stiesnenosť a pod. Preto je veľmi dôležité, aby sa umiestňovala zeleň do najbližšieho prostredia človeka a tak mu vytvárala vhodné pracovné a životné prostredie. Stromy, kry a trávnaté plochy sú prirodzeným regulátorom pôdnej i vzdušnej vlhkosti. Pôda pod stromami nezamŕza natoľko, ako na voľnom priestranstve, má lepšie zloženie a fyzikálnu štruktúru. Zeleň má veľký význam i v spoločenskom živote človeka. Je to predovšetkým výchovný význam. Ak sa s ňou človek denne stretáva v pracovnom a obytnom prostredí, všíma si život rastlín a živočíchov, ktoré nachádzajú v zeleni svoje životné prostredie, učí sa od nich, hodnotí ich krásu a čo je najdôležitejšie - bude si ju vážiť a ochraňovať. Priaznivý vplyv zelene na telesné zdravie zvyšuje pracovnú schopnosť i pracovný výkon, vyvoláva pocit spokojnosti, pričom opak spôsobuje telesnú a duševnú skleslosť. Zeleň zoskupená podľa výtvarných zásad (harmónia farieb, vzrast rastlín) pôsobí priaznivo na zrak, sluch, hmat a čuch.

2. Problém (opíšte problém, ktorý chce projekt riešiť. Môže ísť o nedostatok kvality už samosprávou poskytovanej služby, alebo o jej neexistenciu, či o ohrozenie alebo nedostupnosť danej služby)

Súčasný stav údržby stromoradí pozdĺž hlavných ciest v Bratislave, spravovaných Magistrátom,  je nedostatočný a výsledkom je veľmi zlý stav stromoradí, a teda aj stromoradia na Račianskej ulici.

Za 40 rokov, od r. 1972, bolo na Račianskej ulici vysadených 5 - 10 nových stromov , aj to iba v náhradnej výsadbe, v roku 2011. Koľko ich vyschlo nulovou opaterou, nikto nevyčíslil. Koľko miest bolo zaliatych asfaltom pri renovácii chodníkov, tiež nikto nesčítal. Mapky stromoradí na Magistráte, na Oddelení cestného hospodárstva, zodpovedného za prícestnú zeleň, ani neexistujú.

3. Východisková situácia (opíšte na aké už uskutočnené aktivity má projekt nadväzovať, resp. aké možnosti na realizáciu projektu komunita má k dispozícii)

Fyzickou obhliadkou koordinátorom projektu v októbri  2012 sa zistilo, že na miestach, ktoré ešte neboli zaliate asfaltom, chýba  až 161 stromov. Vzhľadom na finančnú a realizačnú náročnosť pri takomto množstve sa chceme v pilotnom projekte zamerať iba na prvých 65 stromov,  zatiaľ v úseku od  železničnej stanice Vinohrady smerom na Račianske Mýto.

4. Predkladateľ projektu a realizátori (opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Projekt predkladá Mgr. Ľubica Križanová, členka Občianskeho združenia Biely Kríž, s mandátom komunity Zelené mesto
Realizátori: firma s požadovaným zameraním náplne svojej práce podľa výberu -  na vyhĺbenie jám, odvoz zeminy, dovoz kompostu a na zasadenie stromov ako kompletný úkon;
Vopred dohodnutí dobrovoľníci  z obyvateľov Račianskej ulice a z členov Občianskeho združenia Biely Kríž

5. Cieľ (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu)

65 zasadených stromov v stromoradí na Račianskej ulici v Bratislave v úseku od železničnej stanice Bratislava Vinohrady po Račianske Mýto
zlepšenie mikroprostredia chodcov a obyvateľov Račianskej ulice

- aktivizácia ľudí, ktorí bývajú na Račianskej ulici, ktorí sa ako vopred dohodnutí dobrovoľníci zapoja do následného monitoringu polievania po 3 roky nasledujúce po výsadbe v r. 2013

6. Cieľová skupina (definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom môže výsledky projektu využívať)

Chodci a obyvatelia Račianskej ulice;
Obyvatelia mesta Bratislavy a jeho návštevníci po budúcich realizáciách obnovy ďalších bratislavských stromoradí v správe Magistrátu

7. Pokračovanie projektu (opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti)

1) Keďže cieľom projektu je zlepšenie životného prostredia hl. Mesta SR Bratislavy, najmä ovzdušia, znížením emisií škodlivých látok a hluku z cestnej premávky, ambícia projektu je pokračovať s obnovou všetkých stromoradí v správe Magistrátu:
1.1 dokončiť výsadbu zvyšných 100 stromov na Račianskej ulici,
1.2 vysadiť stromy na tejto ulici na miesta, ktoré sú už zaliate asfaltom – tieto vyrezať a zopakovať výsadbu aj na tieto miesta.
1.3 obnoviť stromoradie na Vajnorskej ulici v úseku od Kuchajdy po Trnavské Mýto
2) Intenzívne polievanie v nasledujúcich troch rokoch po výsadbe (2014, 2015, 2016)  pri kritických vysokých teplotách v lete, aby nedošlo ani k jednému vyschnutiu.
3) Monitoring polievania vopred dohodnutými dobrovoľníkmi, ktorí budú hlásiť potrebu polievania koordinátorovi, aby nedošlo ani k jedinému vyschnutiu nie lacných sadencov, zapríčinenému úplným nedostatkom tohto druhu starostlivosti o vysadené stromy.

8. Aktivity (podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Po orientačnej inventarizácii urobiť kvalifikovanú inventarizáciu chýbajúcich stromov na Račianskej ulici  obhliadkou v teréne.
Zároveň inventarizovať miesta v stromoradí, určené na výsadbu, ale zaliate už asfaltom
Výber a nákup stromov
Vyhĺbenie jám
Aktuálna výsadba 65 stromov v sekvenciách 5 x 13 stromov
Okolo kmeňa každého stromu,  urobiť taký hlboký „lavór" pod úroveň chodníka,  aby sa doňho polievacím autom dalo napustiť aspoň 4 vedrá vody -  60 l vody v letných horúčavách raz do týždňa. Alebo „lavóre" musia mať zvýšené okraje, aby sa voda nerozliala do okolia (obrubníky).
Polievanie novovysadených stromkov podľa potreby najmä v lete
Kontrola zalievania dohodnutými dobrovoľníkmi – obyvateľmi  v daných uliciach, ktorí budú hlásiť tento výkon v požadovanej dobe koordinátorovi projektu.
Harmonogram prác:
Výber a nákup stromov  8. a 9. mesiac
Vykopanie jám    9. a 10.mesiac
Výsadba stromov   10. a 11.mesiac

9. Rozpočet (podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

1) cena jedného výsadbového stromu s 3 ks podporných kôlov a priväzovacou páskou
cca130 EUR x  65 ks stromov= 8450 EUR
2) mzda za vykopanie jednej jamy, odvoz hlušiny, doprava kompost.zeminy (výmena vykopanej zeminy, jej odvoz): 70 EUR x 65  = 4550 EUR
3) mzda za zasadenie 1 stromu: 15 EUR x 65 ks = 975 EUR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spolu :   13 975 EUR


 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!