Projekt má ambíciu koncentrovať informácie z rôznych zdrojov o občianskej participácii v stredoeurópsom regióne.

Súčasťou projektu je technologická a metodická podpora aktívnych občanov, komunít, samospráv a iných inštitúcií zavádzajúcich prvky občianskej a zamestnaneckej participácie.

Téme Participatívnych rozpočtov ako jednej z aplikácie občianskej participácie na úrovni samospráv sa venuje aj projekt Porto Alegre.

Novinky z komunít Novinky z komunít

Späť

Revitalizácia veliteľskej delostreleckej kaverny (bunkra) z 1. svetovej vojny na Kamzíku

Autor/ka: Martin Vlačiky

Projektová dokumentácia Participatívny rozpočet Nové Mesto 2015

 

Názov

Revitalizácia veliteľskej delostreleckej kaverny (bunkra) z 1. svetovej vojny na Kamzíku

 

Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)

Cieľom projektu je revitalizácia tzv. veliteľskej delostreleckej kaverny (bunkra s označením KK6) v blízkosti vrchnej stanice lanovky na Kamzíku, jej úprava na expozičné účely a následné využitie ako turistickej atrakcie.

Táto kaverna predstavuje vrchol fortifikačného obranného systému z 1. svetovej vojny na našom území. Je plne vybetónovaná, má štyri vstupy a dva únikové východy (tzv. komíny). Spolu s ďalšími vyše päťdesiatimi kavernami bola vybudovaná v roku 1914 ako súčasť obranného systému Bratislavy. Slúžila ako pevný kryt proti delostreleckej paľbe, a zároveň sa dala využiť aj ako sklad streliva, či poľná ošetrovňa.

Pre sprístupnenie a prezentáciu tohto objektu verejnosti je potrebné najmä odkopať jeho vchody, zabezpečiť svahy v ich bezprostrednej blízkosti proti ďalšiemu zosúvaniu prostredníctvom drevenej výstuže, vyčistiť vnútro, zaviesť osvetlenie a uzavrieť vchody i komíny kovovými mrežami. Po dokončení obnovy bude kaverna vybavená originálmi, alebo replikami dobového vybavenia tak, aby interiér znovu dosiahol vzhľad z obdobia prvej svetovej vojny. V interiéri bude taktiež umiestnená výstava fotografií z postupov obnovných prác, fotografie a opisy ostatných kaverien, prípadne nálezov z nich.

Kaverna bude otvorená pre verejnosť najmä počas víkendov a sviatkov, v iných termínoch vždy po telefonickej, alebo e-mailovej dohode. Revitalizáciu a následnú prevádzku kaverny, vrátane odborných výkladov verejnosti bude zabezpečovať OZ Bunkre.

 

Problém (opíšte súčasnú situáciu)

Súčasný stav objektu je neutešený, jeho vchody sú takmer zavalené (prístupný je viac-menej len jedným vchodom), komíny nie sú ničím zakryté a teda hrozí veľké riziko pádu do nich, nakoľko sa nachádzajú v tesnej blízkosti frekventovaného turistického chodníka z Kamzíka na Železnú Studienku, cca. 300 m od hornej stanice lanovky. Vnútro kaverny je poškodzované vandalmi a bezdomovcami, ktorí tam zanechávajú po sebe odpad a na stenách graffiti. Ľudia prakticky netušia o jeho existencii, ani že počas 1. svetovej vojny mala Bratislava vybudovaný natoľko významný pás opevnenia.

 

Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)

Revitalizácia kaverny, jej vybavenie originálmi, alebo replikami dobového vybavenia tak, aby interiér znovu dosiahol vzhľad z obdobia jej vzniku a následné sprístupnenie širokej verejnosti, spojené s odbornými prednáškami členov OZ Bunkre. Široká propagácia tejto najvýznamnejšej pamiatky z 1. svetovej vojny na našom území, aby sa dostala do povedomia ľudí ako jeden zo základných turistických cieľov v Bratislave.

 

Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových koordinátorov)

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D. – predkladateľ projektu, člen OZ Za lepšiu Kolibu, nezávislý poslanec Miestneho zastupiteľstva BA – Nové Mesto, geológ - paleontológ

Peter Čiba – realizátor projektu, predseda OZ Bunkre

Ostatné personálne obsadenie: členovia OZ Bunkre

Občianske združenie Bunkre vzniklo v roku 2011, ako odozva na čoraz viac sa rozrastajúci záujem o vojenské bunkre. Popri iných združeniach zaoberajúcich sa prevažne obnovou bunkrov z obdobia 2. svetovej vojny sa rozhodli ísť cestou oboznamovania širokej verejnosti o existencii týchto objektov na našom území i v zahraničí. Získané informácie ponúkajú na svojej webovej stránke: http://www.bunkre.info. Ďalšou náplňou ich činnosti je tvorba popularizačných článkov a usporadúvanie vzdelávacích exkurzií venovaných tejto problematike.

V roku 2012 sa OZ Bunkre rozhodlo, že začne s obnovou kaverien na Dúbravskej hlavici (ide o objekty K-2 a K-3). Kaverna K-2 je verejnosti sprístupnená od roku 2014 a teší sa veľkej obľube návštevníkov. Viac informácií: https://www.facebook.com/dubravskakaverna.

Na úzkej spolupráci pri riešení tohto projektu sa dohodlo OZ Bunkre s vedením Mestských lesov v BA, ktorí majú v správe pozemky, na ktorých sa predmetná kaverna nachádza. Plnú podporu našiel taktiež tento projekt zo strany Mestkej časti BA – Nové Mesto.

 

Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)

Na začiatok bude potrebné za pomoci ručného náradia a techniky (mini-bager), upraviť 3 zo 4 vchodov do objektu, aby boli prístupné z priľahlého turistického chodníka. Pôjde o vykopanie a odstránenie niekoľkých metrov kubických zeminy pred každým z nich, pričom vchody do kaverny po výkopových prácach dostanú podobu mierne sa zvažujúcej rampy. Štvrtý, až po vrch zasypaný vchod sa odkopávať nebude, zostane trvale uzavretý.

Po sprístupnení vchodov na nich budú osadené kovové mreže kvôli zabráneniu nežiaduceho vstupu do kaverny, ktoré budú zamknuté bezpečnostnými visiacimi zámkami. Svahy v bezprostrednej blízkosti vchodov sa pomocou drevenej výstuže z hranolov a guľatiny (dodajú Mestské lesy v BA) zabezpečia proti zosunutiu.

V blízkosti vchodov do kaverny sa nachádza niekoľko stromov, ktoré bude potrebné po dohode s Mestskými lesmi v BA odstrániť kvôli bezpečnosti návštevníkov. Po úprave okolia príde na rad osadenie kovových mreží aj na vyčnievajúce únikové východy (komíny).

 

Ďalšie práce sa budú týkať rekonštrukcie interiéru kaverny. V prvom rade pôjde o ručné práce pri odstraňovaní odpadu, ktorý tu zanechali predchádzajúci návštevníci. Keďže v objekte sa nachádzala dlážka len z udupanej hliny, bude možné ju uviesť do pôvodného stavu miernym odkopaním a vyrovnaním. Pritom by sa mohli odkryť predmety používané pri výstavbe alebo pri prevádzke kaverny (napr. zvyšky náradia, pôvodného zariadenia interiéru a pod.).

Ojedinelé práce sa môžu týkať aj dobetónovania chýbajúcich a zničených častí obruby a montáže kovového inventára (držiaky na karbidové lampy a pod.), ktorého fragmenty sa pravdepodobne nájdu pri čistení interiéru pod ústím núdzových východov.

Zostávajúce dva stojany na lampy, ktoré sa nachádzajú na stenách objektu, bude potrebné ošetriť odhrdzovacím prostriedkom a natrieť vhodnou farbou, ktorá zabráni ich ďalšej korózii vo vlhkom prostredí. V poslednom bode revitalizácie budú steny kaverny ošetrené špeciálnou farbou, aby vlhkosť časom nespôsobila vážne poškodenie betónu (takýto náter farbou je využitý aj pri sprístupnených bunkrov z obdobia 2. svetovej vojny v Petržalke).

V pláne je zaviesť osvetlenie niekoľkými žiarovkami pripojiteľnými na benzínovo-elektrický agregát alebo LED osvetlenie pripojené na batériu. Časom by malo tento druh osvetlenia nahradiť svetlo dobových karbidových lámp, ktoré sa nechajú vyrobiť.

 

OZ Bunkre plánuje po dokončení revitalizácie vybaviť objekt originálmi, alebo replikami dobového vybavenia tak, aby interiér znovu dosiahol vzhľad z obdobia 1. svetovej vojny. Pôjde najmä o debny na delostreleckú muníciu, originály a repliky dobovej výstroje, výzbroje, delaborovanej delostreleckej munície, dobové dokumenty a pod.

Práce na revitalizácii kaverny sa môžu začať ihneď po vyčlenení finančných prostriedkov na tento projekt a mali by byť ukončené do konca letného obdobia 2015.

 

Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a výstupy očakávate)

Prevádzku kaverny po jej revitalizácii, vrátane odborných výkladov verejnosti bude zabezpečovať OZ Bunkre. Otvorená pre verejnosť bude najmä počas víkendov a sviatkov, v iných termínoch vždy po telefonickej, alebo e-mailovej dohode.

Pri oficiálnom otvorení objektu bude v interiéri umiestnená výstava fotografií z postupov prác jeho rekonštrukcie, dokumentácia ostatných kaverien v iných lokalitách a nálezov z nich. Takisto je možné pozvať členov niektorého klubu vojenskej histórie, ktorí sa venujú histórii 1. svetovej vojny, a usporiadať výstavu ich uniforiem, výstroje a zbraní alebo krátku bojovú ukážku z priebehu 1. svetovej vojny pre návštevníkov. Rovnako bude možné v objekte prostredníctvom fotografií prezentovať činnosť OZ Bunkre v oblasti mapovania, záchrany a rekonštrukcie fortifikácií na Slovensku.

Obnova veliteľskej kaverny na Kamzíku (KK6) spadá pod snahu OZ Bunkre zachovať a propagovať pamiatky z obdobia 1. svetovej vojny na našom území. Momentálne sa záujem o toto obdobie pomaly vytráca, kvôli absencii pamätníkov, ktorí by mohli o tejto krvavej udalosti rozprávať. Veríme, že obnovou tohto unikátneho objektu sa nám podarí aspoň z časti zaplniť chýbajúce články našej histórie. Obnova delostreleckej kaverny z 1. svetovej vojny na Kamzíku môže výrazne prispieť k rozvoju cestovného ruchu v tejto časti Bratislavského lesoparku a napomôcť k vyťaženiu kapacít neďalekej lanovky. Vznikne nová obľúbená turistická atrakcia pre deti i dospelých, domácich či zahraničných návštevníkov.

 

Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)

Všetci návštevníci Bratislavského lesoparku, pasažieri lanovky, turisti, cyklisti, rodiny s deťmi, každý so štipkou záujmu o históriu.

 

Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať v budúcnosti.)

OZ Bunkre bude objekt vo svojej správe trvale sprístupňovať verejnosti a starať sa v rámci svojich možností o jeho údržbu. Časom by sa mohli náučným chodníkom spojiť všetky delostrelecké kaverny na území mestskej časti BA – Nové Mesto, od Rösslerovho lomu až po Železnú studienku a ich komíny zabezpečiť mrežami na prevenciu pádu do nich.

 

Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)

Výkopové práce mini-bagrom: 1300-1500 €

Mreža s dovozom a montážou: 690 € (3ks)

Výroba poklopov a domurovanie: 180 € (2ks)

Elektrocentrála trojfázového výstupu 400 V: 650 €

Elektroinštalačný materiál - kábel 3x2,5mm v dĺžke 100 metrov: 86 €

Osvetlenie 20 ks technické svietidlo: 80 €

Žiarovka 60W 24ks: 30 €

Zásuvka IP44 5ks +spínač: 60 €  

Predlžovací kábel bubnový 4-zásuvkový 50 metrov: 80 €

Elektroinštalačný  spojovací materiál, elektrikárske kliešte: 240 €

Spojovací materiál: 364 €

Drevené schody s náterom: 700 €

Premaľovanie interiéru, farby do vlhkého prostredia: 1200 € , alebo vyčistenie stien od farby  čistiace prostriedky, drôtenky , brúsky: 540 €

Náradie (krompáč 2ks, lopata 2ks, hrable 2ks, kladivo 1,5 kg, pílka 2ks, kýble 4ks, fúrik, kalfas, suchý betón, murárska lyžica, špachtľa, kufrík s náradím sada, bandasky na vodu, farby, štetce, bandaska na benzín): 430 €

Ochranné pomôcky - odev ochranný 12ks: 160 €, 12ks rukavice: 24 €, respirátor: 22 €

PHM: 1 motohodina = 2,6 litra benzínu, prevádzkové náplne: 40 €  mesačne

 

 

Priemerne (0 Hlasy)


Novinky Novinky

utopia.sk

Právo na mesto a distribúcia priestoru

Myšlienka na právo na mesto je úzko spätá s francúzskym filozofom Henrym Lefebvreom. Jeho práca je reakciou na spoločenské vzťahy v liberálnom kapitalizme, ktoré tvarujú podobu dnešných miest. Lefebre vyzýva k radikálnej reštrukturalizácii spoločenských, politických a ekonomických vzťahov v meste a k prepracovaniu aktuálnej štruktúry liberálno-demokratického občianstva. Jeho koncept práva na mesto prepracováva rozhodovací proces v meste: preorientováva našu pozornosť od rozhodovania štátu smerom k produkcii mestského priestoru.

utopia.sk

Participatívny rozpočet pre Lisabon

Medzi európske mestá, ktoré hľadajú riešenie starých problémov ako aj rôznych novodobých komplikovaných fenoménov urbanistického, demografického a sociálneho rozvoja, už patrí aj hlavné mesto Portugalska Lisabon. Participatívny rozpočet sa ukazuje ako efektívne inovatívne riešenie najmä pre veľké mestá, ktoré bývajú (v niektorých súvislostiach paradoxne) veľmi často najväčšmi postihnuté hospodárskou krízou ako aj odcudzením jeho vlastných a novoprichádzajúcich obyvateľov.

utopia.sk

Ako hľadať spôsoby ochrany kultúrneho dedičstva

Medzi projekty v Latinskej Amerike, ktoré môžu poslúžiť ako dobrá inšpirácia aj pre Slovensko, určite patria prípady úspešnej rekonštrukcie historických objektov zdanlivo beznádejne odsúdených na zánik, a to nielen pre nedostatok financií, čo sa najčastejšie uvádza len ako vhodné a údajne neprekonateľné alibi, ale predovšetkým pre vytrvalý nezáujem obyvateľov, vedenia mesta či dediny alebo, ako je to často aj v prípade Slovenska – všeobecnej apatie, ktorá predpokladá, že daný stav je síce smutný, ale nedá sa zmeniť, lebo ľudia jednoducho nemajú žiadny vplyv.

utopia.sk

Participatívny rozpočet v Porto Alegre

Pri hľadaní spôsobov riešenia situácie sa o alternatívnom lokálnom  rozvoji začalo v Brazílii nanovo hovoriť až s vypuknutím krízy v 80.tych rokoch 20. storočia. Vzhľadom na sociálno-historický kontext a urbanistickú politiku príznačnú pre krajiny tretieho sveta, pri ktorej dochádza k čoraz hlbšiemu vylučovaniu celých skupín obyvateľstva a následne k ich právnej kriminalizácii neprekvapuje, že doposiaľ najznámejší medzinárodný model spravovania mesta sa začal práve v Latinskej Amerike.

utopia.sk

Participatívne rozpočty – nástroje participatívnej demokracie

Od definície k úsiliu

Participatívny rozpočet je proces priamej, dobrovoľnej a všeobecnej demokracie zabezpečujúcej ľuďom možnosť diskutovať o všetkom, čo sa týka verejného rozpočtu a politiky a zároveň prijímať relevantné rozhodnutia. Občan tak nielen že volí, ale je priamo vtiahnutý do procesu... Uribatam de Souza

utopia.sk

Realizovať utópie

V jednom rozhovore týkajúcom sa sčasti narastajúcemu významu Latinskej Ameriky v súčasnej geopolitike odpovedal slovinský filozof a psychoanalytik Slavoj Žižek, že ani tak nie je zaujímavé sledovať kroky, ktoré podstupujú krajiny takzvaného centra, ale tie postupy, ktoré uskutočňujú krajiny takzvanej periférie. Prirodzene, centrum a periféria majú vždy viaceré ťažiská.

utopia.sk

Veselý prístav Bratislava

Stop urbicíde – genocíde mesta!